[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

INFO Legislativa školy, č. 4 ročník 2007

Informační bulletin pro uživatele Legislativy školy, listopad 2007.

Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vážení uživatelé,

Legislativa školy je již dlouhá léta Vašim pomocníkem a zdrojem aktuálních informací v oblasti právních předpisů, metodiky a výkladů publikovaných ve Věstníku MŠMT a dalších médiích. Nejdůležitější vlastností takového systému je aktuálnost jeho obsahu a právě tato vlastnost je v současné době jednou z nejsilnějších vlastností Legislativy školy. Přispěly k tomu automatické aktualizace Legislativy školy, které máte k dispozici již od srpna letošního roku, většina z Vás je již vyzkoušela a ocenila jejich význam v době zveřejnění Zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zákon novelizoval řadu důležitých právních norem z oblasti daní, účetnictví, obchodního a obecného práva. Jednalo se v řadě případů o zásadní změny s přímým dopadem na školské subjekty. Posuďte sami, jak se nám podařilo zvládnout zpracování veškerých změn do Legislativy školy a přenos aktuálních dat do Vašich počítačů právě prostřednictvím automatických aktualizací. Za uplynulého čtvrt roku jsme vydali celkem 10 datových aktualizačních sad a 17 aktualizací programového vybavení. Úpravy programového vybavení pro automatické aktualizace byly vyvolané Vašim zájmem a vycházely ze situací, ke kterým docházelo při postupném zavádění do praxe. Změnami se podrobně zabývá článek „Automatické aktualizace“.

Automatické aktualizace, které se standardně instalují z datového CD, jsou určené pro jednouživatelské verze Legislativy školy. Nyní v listopadu máte k dispozici druhou část programového vybavení pro automatické aktualizace, která je naopak určena pro víceuživatelské a intranetové verze. Programové vybavení není umístěno standardně na disku CD, ale přiloženo na disketě. Jeho instalace je jednoduchá a je popsána v článku „Automatické aktualizace síťových instalací a intranetových verzí“. Podporu automatických aktualizací síťových instalací a intranetových verzí nemůže instalovat koncový uživatel, ale správce serveru, u kterého se předpokládá znalost serverového prostředí a potřebné terminologie.

Vážení uživatelé, jsme jediným systémem ve své kategorii, který plně automaticky dokáže aktualizovat svůj obsah a programové vybavení. Věříme, že tato nová technologie zvýší uživatelskou hodnotu programu Legislativa školy pro Vás a ve své praxi ji oceníte. Děkujeme Vám, že používáte Legislativu školy a přejeme Vám hodně osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva MP-Soft, a.s.Úvod

Srpnová aktualizace Legislativy školy přinesla zásadní technologickou změnu v aktualizování systému Legislativa školy a jeho rozšiřujících modulů. Podpora automatických aktualizací se instalovala ze srpnového CD tak, aby co nejméně kladla nároky na schopnosti uživatele ovládat počítač. Automatické aktualizace ocenily stovky uživatelů zejména v období, kdy byla schválena daňová reforma, která byla ihned po zveřejnění a zapracování umístěna na aktualizační server. Za období od 1. srpna do 15. listopadu jsme vydali celkem 10 aktualizací datového obsahu Legislativy školy a 17 aktualizací programové vybavení.

Listopadová aktualizace obsahuje novou verzi programového vybavení pro podporu automatických aktualizací, která reaguje na aktuální potřeby uživatelů.

Instalace podpory aktualizací

Podpora automatických aktualizací se instaluje z CD Legislativy školy se stavem dat k 1.11.2007 podobně, jak tomu bylo v srpnu. Po vložení CD do mechaniky se instalační program automaticky spustí a provede test, zda proces automatických aktualizací je již v počítači nainstalován nebo ne. Je-li výsledek testu kladný a proces v počítači již běží, instalační program jej zastaví a zobrazí informační zprávu „Ukončuji proces automatických aktualizací QbUpdateClient.EXE“. Další průběh instalace je bez změny. V průběhu instalace musí zůstat zaškrtnutá volba „Instalovat podporu aktualizací po internetu“. Pokud zůstane tato volba zaškrtnutá, instalační program nainstaluje novou verzi podpory automatických aktualizací a po skončení instalace proces aktualizací spustí. Proces je indikován ikonou, která se doplní do pravé části hlavního panelu Windows, stejně jako dřívější verze.

Instalační program zapíše příkaz ke spuštění procesu automatických aktualizací při každém startu počítače do registrů Windows. Má-li instalující uživatel příslušná administrátorská oprávnění, zápis se provede pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE, u ostatních uživatelů se zápis provede pod klíč HKEY_CURRENT_USER. V obou dvou případech pak se jedná o zápis do větve:

Software\Microsoft\CurrentVersion\Run\QbUpdateClient.EXE

Výhodou zápisu pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE je platnost pro všechny uživatele počítače, druhá varianta omezuje platnost pouze na právě přihlášeného uživatele.

Aktivace procesu

Proces automatických aktualizací je po instalaci připraven, ale není aktivní. Aktivace se provádí v prohlížecím programu Legislativy školy postupem:
 • Spusťte Legislativu školy.
 • Klikněte na položku „Projekt“ v hlavní nabídce aplikace. (V levém horním rohu pracovního okna.)
 • Zvolte položku „Možnosti“.
 • Klikněte na záložku „Ostatní“.
 • Zaškrtněte „Aktualizace na pozadí zapnuta“
 • Doporučujeme zvolit „Kontrola při každém startu počítače“
 • Zvolte „Kontrola každý den“ nebo „Kontrola jednou týdně“.
Tlačítkem „Ukončení aktualizačního programu“ lze proces automatických aktualizací zrušit, odstraní se i ikona z hlavního panelu Windows. Není-li proces automatických aktualizací aktivní, lze proces znovu spustit stiskem tlačítka „Spuštění aktualizačního programu“.

Nové vlastnosti procesu

Proces se spouští automaticky při každém startu počítače, za předpokladu dodržení postupu při instalaci a následné aktivaci procesu. Po spuštění počítače proces čeká přibližně tři minuty, po uplynutí této doby dojde k ověření dostupnosti připojení do sítě Internet. Odložení ověření připojení do sítě Internet je novou vlastností procesu. Odložením připojení jsme reagovali na konflikty s automaticky se aktualizujícími antivirovými programy. Současné připojení antivirového programu a procesu automatických aktualizací Legislativy školy vedlo k zpomalení startu počítače a jeho přípravy k práci.

Test připojení do sítě Internet

Problémovou oblastí se ukázala také konektivita uživatelů do sítě Internet. Připojení technologií ADSL od různých poskytovatelů má časté výpadky, připojení prostřednictvím místní interní sítě bývá často omezeno právy, což procesu aktualizací znemožňuje činnost. Zjistí-li se při startu, že počítač není připojen do sítě Internet, proces tento stav indikuje tvarem ikony, zůstává aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Pokud si nejste jisti výsledkem ověření připojení do sítě Internet, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu procesu a v lokální nabídce zvolte položku „Test spojení“. Tato nová funkce ověří stav připojení počítače do sítě Internet a zobrazí protokol o výsledku testu, například:

QBUpdate Verze: 1.1.0.27 18.11.2007 15:51:39
QB6 Verze: 6.1.0.196
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Adresare:
PathData:C:\UP2007
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Aktualizace:
WWWKontrolaPriStartu:1
LAN OK

Pokud test proběhne bez závad a v protokolu je uveden kladný výsledek testu, proces automatických aktualizací se ihned spustí (pokud na serveru existuje nová aktualizace) nebo dojde pouze k ověření stavu, jehož výsledek se zapíše do protokolu. Protokol se zobrazí ve zvláštním dialogovém okně, které obsahuje ve spodní části dvě tlačítka:

 • Zavřít - Uzavře dialogové okno
 • Do schránky - Přenese obsah okna do schránky Windows (pokud budete chtít odeslat výsledek testu na technickou podporu)


Pomalá připojení do sítě Internet

U uživatelů, kteří dosud využívají vytáčené připojení do sítě Internet, ne příliš kvalitní WiFi připojení nebo pomalé připojení prostřednictvím místní sítě, vznikaly problémy s velikostí přenášeného datového bloku. Proces aktualizování se prodlužoval na několik desítek hodin a většinou i tak končil chybou. Pro tyto uživatele jsme do programu doplnili funkci „Nastavení“. Funkce se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem na ikoně procesu a v zobrazeném dialogu je nutné zaškrtnout „Pomalé napojení na internet“. V průběhu aktualizování se bude pracovat s 5x menšími datovými bloky, tím se zvýší pravděpodobnost jejich správného přenosu do počítače uživatele.

Nastavení práce "offline" v internetovém prohlížeči

Internetový prohlížeč může pracovat v režimu „online“, tzn. stránky se načítají ze sítě nebo „offline“, tzn. stránky se načítají z místního disku. Pokud je z nějakých důvodů nastavena práce „offline“, pak toto nastavení může bránit správné funkci aktualizačního procesu a je nutné v aktualizačním procesu nastavit ignorování. Ignorovat práci „offline“ nastavíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ikoně procesu, volbou položky „Nastavení“ a zaškrtnutím položky „Ignorovat „Offline“ nastavení IE“ v zobrazeném dialogovém okně.

V Internet Explorer, který je standardním internetovým prohlížečem dodávaným s Windows, se nastavení práce „offline“ provádí v nabídce „Soubor“ („File“).

Výmaz dočasných souborů

Předchozí změny reagovaly na problémové situace v připojení do sítě Internet na straně uživatele, „Výmaz dočasných souborů“ reaguje na případné problémy na straně aktualizačního serveru. Bohužel je nutné počítat i s výpadky konektivity na straně serveru, žádný poskytovatel připojení negarantuje konektivitu na 100 %. K výpadku může dojít kdekoli v síti mezi aktualizačním serverem a uživatelem. Pokud k takovému výpadku dojde, může dojít k poškození přenášeného datového souboru natolik, že proces nedokáže na již přenesená data navázat. Proces automatických aktualizací tento stav signalizuje zprávou „Při aktualizaci došlo k chybám“, která se zobrazí na ikoně procesu.

Tlačítko „Výmaz dočasných souborů“ slouží k odstranění poškozených souborů z přechodného adresáře, tím se vytvoří předpoklady pro obnovení procesu. Doporučujeme Vám v těchto případech dodržet následující postup:
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
 • V nabídce zvolte položku "Nastavení".
 • V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko "Výmaz dočasných souborů".
 • Uzavřete dialogové okno kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
 • V nabídce zvolte položku "Start" nebo "Test spojení".
 • Pokud jsou na serveru nová data, začnou se přenášet
do Vašeho počítače. Přenos je indikován změnou tvaru ikony.

Průběh procesu automatických aktualizací

Je-li počítač připojen do sítě Internet, prvním krokem je vždy ověření platnosti licencí zapsaných pro Legislativu školy v počítači uživatele. Licence se načtou z počítače uživatele a porovnají s databází na aktualizačním serveru. Jedná-li se o oprávněného uživatele, proces pokračuje dalším krokem, kdy dojde k porovnání dat v internetové verzi Legislativy školy se stavem v počítači uživatele. Pokud jsou data v počítači uživatele aktuální, proces zůstane aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Tento stav je indikován tvarem ikony s diářem a hodinami, viz Indikace stavů procesu. Další ověření proběhne při startu počítače nebo kliknutím na volbu „Start“ v lokální nabídce procesu.

Při komunikaci aktualizačního klienta se serverem se nepředávají žádné informace z prostředí počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací, které slouží zákaznické podpoře pro sledování provozu, vyhodnocení chybových stavů a ověření konektivity uživatele:
 • licenční čísla, licenční kódy neposílají se prostřednictvím sítě, pouze se ověří jejich platnost a použijí se pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené tajemství),
 • jméno a verze aktualizačního klienta QBUpdateClient.exe, (programu, který řídí proces aktualizací)
 • jméno a verze prohlížecího programu Legislativy školy QB6.EXE,
 • NetBIOS jméno počítače uživatele pro identifikaci v případě řešení problémových situací.
Pokud proces zjistí, že v internetové verzi jsou novější data než v počítači uživatele, začne novější data ihned přenášet do počítače. Přenos běží na pozadí a je indikován dynamicky se měnící ikonou ve tvaru válce s šipkou, která směřuje dovnitř. Proces přenášení souborů lze kdykoli přerušit, přenos při opětovném spuštění vždy naváže na předchozí stav. Při přerušení nedochází ke ztrátě dosud přenesených dat. Nová data se ukládají na disk, standardně ve Windows XP do adresáře:

Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Temp\QB6\Upd_dll

U ostatních verzí Windows se používá funkčně shodná cesta. Jakmile jsou data kompletní, přenos je ukončen a zobrazí se informace „Aktualizace jsou připraveny k instalaci“ a zobrazí se dialog s textem „Je připravena aktualizace QuickBook. Přejete si ji provést?“. Kladná odpověď zajistí integraci přenesených dat a jejich přenos do pracovního adresáře Legislativy školy v počítači uživatele. Nová data se do Legislativy školy promítnou po následném spuštění aplikace.

K dalšímu ověření aktuálnosti instalace Legislativy školy dojde po restartu počítače nebo v nastavené periodě. Ručně lze další ověření vyvolat kliknutím na volbu „Start“ v lokální nabídce procesu.

Indikace stavů procesu


[nejsou nová data]
Na aktualizačním serveru internetové verze nejsou žádná nová data. Proces čeká na další ověření, je nečinný.
[není připojení]
Není k dispozici připojení do sítě Internet. Proces čeká na další ověření, je nečinný.
[přenos dat]
Na aktualizačním serveru internetové verze byla zjištěna nová data, autorizace spojení proběhla úspěšně a probíhá přenos nových datových souborů do počítače uživatele.
[přenos ukončen]
Přenos nových dat byl ukončen, data jsou připravena k instalaci. Nebo přenos skončil chybou a je nutné využít tlačítko "Výmaz dočasných souborů".

Aktuální stav lokální nabídky procesu

Lokální nabídku procesu lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem na ikoně procesu. Význam položek:
Konec
Ukončí proces a odstraní ikonu z hlavního panelu. Proces se opět automaticky spustí při následném startu počítače.
Test spojení
Ověří stav napojení počítače do sítě Internet a vypíše protokol o výsledku testu. Pokud je spojení v pořádku a na serveru jsou připravena nová data, začne proces aktualizací probíhat.
Nastavení
Obsahuje nastavení "Ignorovat "offline" nastavení IE", snížení velikosti přenášeného bloku dat volbou "Pomalé napojení na internet", tlačítko "Výmaz dočasných souborů" pro odstranění chyb v případě neočekávaného výpadku na straně serveru.
Stav
Zobrazí informační dialog, který dokumentuje průběh přenosu datových souborů do počítače uživatele. Jedná se o doplňkové informace, které lze využít v případě chybné funkce aktualizačního procesu nebo zjištění aktuálního stavu. Z dialogu lze proces automatických aktualizací přerušit nebo naopak znovu spustit.
Start
Používá se pro ruční aktivaci procesu v případech, kdy byl proces zastaven nebo pozastaven na přání uživatele, nebo se má provést nové ověření aktuálnosti instalace Účetního poradce.
Pozastavení
Obsahuje různé možnosti pozastavení procesu:
 • 15 minut - na dobu 15 minut
 • 1 hodina - na dobu jedné hodiny
 • Do večera - do 20 hodin
 • Do znovuspuštění do kliknutí na tlačítko „Znovuspuštění aktualizací“ v informačním dialogu.
 • Do odvolání - do kliknutí na volbu „Start“


Úvod

QBUpdateClientService je klientským programem systému pro aktualizace dat a programů projektu Legislativa školy a jeho rozšiřujících modulů. Je určen systémovým administrátorům pro automatizaci procesu aktualizace dat a programů síťových víceuživatelských licencí používaných běžnými klienty QB6.EXE v lokální síti a pro aktualizaci dat webového klienta IntraGate. QBUpdateClientService je realizován jako Win32 systémová služba určená pro běh na serveru. Je nezávislá na stavu přihlášení či nepřihlášení uživatele. Je určena pro provoz na serverových verzích Microsoft Windows – tedy Windows 2000 Serveru či Windows Serveru 2003. Principiálně však může běžet na jakýchkoliv Windows odvozených od Windows NT.

Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN

Tento způsob využití předpokládá provozování víceuživatelské licence Legislativy školy v lokální počítačové síti zákazníka. Doporučena je následující infrastruktura:
 • Serverem je některá z verzí serverových Windows. Na něm jsou pro uživatele vytvořena sdílení obsahující program QB6.EXE (s přístupem pouze pro čtení) a sdílení obsahující data (též pouze pro čtení) – může jít o různá nebo i jen jedno sdílení (Share).
 • Klientské stanice jsou připojeny do lokální sítě společné se serverem, provozují některou z podporovaných verzí Windows a uživatelé Legislativy školy využívající „tlustého“ klienta QB6.EXE.
 • V doporučeném prostředí není vhodné, aby měli uživatelé instalován program QB6.EXE lokálně na stanicích, ale stačí jedna společná sdílená kopie QB6.EXE na serveru. Uživatelé na stanicích mají k dispozici pouze ikonu, která vede přímo na UNC serverového sdílení (\\server\LS\Programy\QB6.EXE) nebo využívá společného mapovaného disku, například (X:\LS\Programy\QB6.EXE).
 • Adresáře jsou v konfiguraci na každé stanici a pro každého uživatele nastaveny opět na síťový zdroj serveru přes UNC cestu nebo s využitím sdíleného disku.
 • Všechna sdílení mohou být pro uživatele z bezpečnostních důvodů určena pouze pro čtení.
Alternativně je možné mít sdílené adresáře na jiném serveru než Windows – např. na Linuxu či Novell NetWare. Služba QBUpdateClientService však musí být provozována na serveru s OS Windows.

V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará automatizovaně o průběžnou aktualizaci programu QB6.EXE a dat Legislativy školy bez zásahu administrátora. Znamená to tedy, že na stanicích nemusí běžet běžný aktualizační klient QBUpdateClient.exe, popisovaný v předchozím článku, určený pro jednouživatelské verze. Paralelní běh jednouživatelského klienta QBUpdateClient.EXE na stanici je nežádoucí!

QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin, během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba stáhne a nainstaluje nová data a programy. Uživatelé tak mají po příchodu do zaměstnání aktuální program a data.

Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům a zároveň je zajištěno, že v době běhu automatické aktualizace neběží žádný prohlížeč QB6.EXE a nejsou otevřeny datové soubory Legislativy školy žádným uživatelem.

Provoz intranetového serveru IntraGate

Druhým předpokládaným scénářem využití je provozování víceuživatelské licence Legislativy školy v lokální počítačové síti zákazníka s využitím intranetové brány IntraGate a „tenkých“ klientů tvořených webovým prohlížečem (doporučen je Microsoft Internet Explorer). Předpokládá se následující infrastruktura:
 • Server provozující serverovou verzi Windows, IIS a v něm virtuální adresář pro IntraGate. Na serveru jsou zároveň umístěna data.
 • Klienti v LAN využívají pro práci s Legislativou školy webový prohlížeč.
V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará o průběžnou aktualizaci dat bez zásahu administrátora.

QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin, během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba stáhne a nainstaluje nová data.

Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům. IntraGate je navržena tak, aby byla schopna přijmout změnu dat za provozu a proto může k jejich aktualizaci dojít i bez ohledu na právě pracující uživatele.

Instalace

Instalace QBUpdateClientService je jednoduchá a proto nevyžaduje speciální instalační program. Instalujícímu správci postačí základní nástroje systému Windows.

QBUpdateClientService je tvořen pouze dvěma soubory:
 • QBUpdateClientSvc.exe – je vlastním výkonným programem – Win32 službou zajišťující veškerou funkcionalitu,
 • QBUpdateClientSvcRM.dll – je samostatným resource souborem potřebným pro správné zobrazování záznamů od QBUpdateClientService v Event Vieweru (Prohlížeči událostí) systému Windows.


Instalační postup:
 • Instalaci je nutné provádět v kontextu uživatele, který má lokální administrátorská práva k danému serveru. Nejčastěji půjde zřejmě o uživatele Administrator.
 • Nakopírujte oba uvedené soubory (QBUpdateClientSvc.exe a QBUpdateClientSvcRM.dll) do
  • adresáře obsahujícího sdílený program QB6.EXE v případě provozu LAN verze nebo
  • adresáře obsahujícího QBWWW.DLL v případě provozu IntraGate.
 • Nainstalujte službu QBUpdateClientService příkazem QBUpdateClientSvc.exe /install z adresáře dle bodu 1. Tento příkaz zajistí kompletní instalaci uvedené služby v systému Windows.
 • Spusťte správu služeb z administrativních nástrojů systému Windows. V nich se instalovaná služba objeví pod názvem „QBUpdateClientService - aktualizace dat a programů systému QuickBook“. Zobrazte vlastnosti služby, službu zatím nespouštějte. Standardně je nastaveno:
  • automatické spouštění služby po startu počítače – je žádoucí a proto se nedoporučuje jej měnit,
  • v záložce pro přihlášení je zvoleno použití místního systémového účtu (LocalSystem). Doporučujeme jej ponechat, pokud nejsou důvody k jeho změně. Pokud jej budete měnit (např. v případě, kdy má služba QBUpdateClientService přistupovat k síťovým diskům), je třeba zajistit, aby zvolený účet, v jehož kontextu služba poběží, měl dostatečná práva ke všem zdrojům – viz kapitola popisující konfigurační parametry.
 • Při instalaci byl zároveň vytvořen klíč v registry obsahující všechny hodnoty parametrů, kterými lze nastavit a modifikovat vlastnosti služby. Spusťte program na editaci systémového registru (např. REGEDIT.EXE) a otevřete klíč: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService
 • Dle pokynů v kapitole Konfigurační parametry musíte nastavit minimálně následující hodnoty, bez jejichž počátečního nastavení služba po spuštění ohlásí příslušnou chybu a zase se zastaví:
  • Dirs.BackupDir, Dirs.ExeHomeDir,
  • Dirs.QBDataDir, Dirs.QBDownloadDir,
  • Dirs.QBUpdateDownloads, Licence.Codes,
  • Licence.Names a QBUpdate.ServerName,
 • Dle způsobu využití (LAN update nebo IntraGate update) nastavte LANUpdate.Enabled nebo IntraGateUpdate.Enabled.
 • Spusťte službu buď ze správce služeb nebo příkazem net start QBUpdateClientService
 • Ověřte, že služba běží a v Logu správné nastavení konfiguračních hodnot. V Logu též najdete, kdy proběhne první aktualizace. Po jejím provedení najdete v Logu podrobný výpis činnosti služby a případné chyby, pokud nastaly.
Tím je proces instalace a prvotního nastavení služby dokončen.

Odinstalace

Službu QBUpdateClientService lze kdykoliv odinstalovat.

Odinstalační postup:
 • Zastavte službu, pokud běží – ze správce služeb nebo příkazem net stop QBUpdateClientService
 • Z adresáře, kde je QBUpdateClientService instalována spusťte příkaz QBUpdateClientSvc.exe /uninstall
 • Z uvedeného adresáře smažte soubory QBUpdateClientSvc.exe a QBUpdateClientSvcRM.dll
 • Odinstalace záměrně nemaže konfigurační údaje z registry (pro případ reinstalace). Ty je proto třeba smazat ručně, například z programu REGEDIT.EXE. Smažte klíč: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService se vším, co obsahuje.
Tím je proces odinstalace dokončen.

Další informace

 • Podmínkou pro provoz s IntraGate je verze IntraGate 5.9 z 3.11.2007 nebo novější. U starších verzí není schopna služba zjistit verzi qbwww.dll a ohlásí to jako chybu.
 • Při komunikaci s QBUpdate serverem nepředává služba QBupdateClientService (ani desktopový aktualizační program QBUpdateClient.exe) žádné informace z prostředí počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací sloužících zákaznické podpoře pro sledování provozu:
 • licenční čísla, licenční kódy nejsou posílány, jen kontrolovány – slouží pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené tajemství),
 • jméno a verze aktualizačního klienta (QBUpdateClient.exe nebo QBUpdateClientSvc.exe),
 • jméno a verze klienta (QB6.EXE nebo QBWWW.DLL),
 • NetBIOS jméno počítače.
 • Komunikační protokol je založen na XML a v případě zvýšených bezpečnostních požadavků lze předchozí tvrzení snadno ověřit.
 • Průběh aktualizace dat – LANUpdate – po stažení všech dat je, pokud je aktuální čas ve stanoveném časovém okně, spuštěna analýza souborů v datovém a Download adresáři a následně jsou soubory přesunuty do datového adresáře. Výsledek analýzy a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
 • Průběh aktualizace dat – IntraGateUpdate – po stažení všech dat je bez ohledu na aktuální čas zavolána funkce pro znovunačtení dat ve spravované instanci IntraGate. Výsledek analýzy a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
 • Průběh aktualizace programů – starší verze programu je přejmenována na .old (může v tu chvíli i běžet) a nová verze je do adresáře přesunuta pod originálním jménem (.exe). Po restartu programu, služby nebo počítače se tak spustí již nová verze. Případná stará verze s .old je na začátku smazána. Pokud by byla v tu chvíli ještě používána verze .old, nepůjde smazat a aktualizace programu skončí chybou.

Konfigurační parametry

Všechny konfigurační parametry se nacházejí v registry, konkrétně v klíči \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService. Hodnoty se standardním obsahem jsou automaticky vytvořeny při instalaci služby a proto je možné je již jen měnit. Můžete použít libovolný editor pro práci s Registry systému Windows, např. standardní REGEDIT.EXE. Úpravy provádějte pod účtem, který je členem skupiny lokálních administrátorů, nejčastěji zřejmě jako Administrator.

Upozornění: služba QBUpdateClientService musí mít dostatečná oprávnění pro čtení a zápis hodnot v uvedeném klíči. Po instalaci je služba standardně nakonfigurována pro běh pod účtem lokálního systémového účtu serveru, který tato oprávnění má. Pokud jste měnili identitu uživatele, v jehož kontextu služba poběží (např. kvůli přístupu k sdíleným adresářům ve vaší síti), přidělte tomuto uživateli oprávnění pro čtení a zápis k uvedenému klíči v Registry.

Poznámka: u všech parametrů, které obsahují cestu k adresářům používejte v případě síťových cest výhradně UNC zápis (\\server\sdílení\cesta...) a ne písmena případných mapovaných jednotek – ta nejsou službě namapována. Zajistěte, aby uvedený uživatel služby měl na těchto síťových cestách dostatečná oprávnění dle odpovídajícího sloupce tabulky, viz příloha.
VĚSTNÍK MŠMT, ROČNÍK 2007

Věstník MŠMT, sešit 9, ročník 2007

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče, č.j. 14 744/2007-24
29. 6.2007 - v platnosti
Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče, č.j. 14744/2007-24
1. 9.2007 - v platnosti
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
1. 9.2007 - v platnosti
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou
1. 9.2007 - v platnosti
Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání, č.j. 19 291/2007-23
28. 8.2007 - v platnosti
Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
1. 9.2007 - v platnosti
Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 31. 7. 2007)
31. 7.2007 - v platnosti
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
1. 9.2007 - v platnosti
Sdělení o opravě tiskové chyby v "Organizačním řádu soutěží v cizích jazycích", uveřejněném v seš. 7/2007 Věstníku MŠMT ČR, č.j. 21 334/2007-51
1. 9.2007 - v platnosti


Věstník MŠMT, sešit 10, ročník 2007

Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP, č.j. 16 937/2007-24
1.10.2007 - v platnosti
Ukončení platnosti základní pedagogické dokumentace Modifikace vzdělávacího programu Základní škola pro specifické potřeby romských dětí, č.j. 13 365/2001-22, č.j. 20 490/2007-22
27. 8.2007 - v platnosti
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
1.10.2007 - v platnosti
Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
1.10.2007 - v platnosti


Věstník MŠMT, sešit 11, ročník 2007

Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 20 006/2007-51
1.11.2007 - v platnosti
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb, č.j. ČŠI-678/07-S11
1.11.2007 - v platnosti
Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic, č.j. 16 854/2007-20
1.11.2007 - v platnosti
Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2007/2008
4.10.2007 - v platnosti
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
1.11.2007 - v platnostiPŘEDPISY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONŮ, SBÍRCE MEZINÁRODNÍCH SMLUV A DALŠÍCH VĚSTNÍCÍCH

OSTATNÍ ŠKOLSKÉ ZÁKONY a VYHLÁŠKY

ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 217/2007 Sb.
22. 8.2007 - v platnosti
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 226/2007 Sb.
31. 8.2007 - v platnosti
Vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
28. 8.2007 - v platnosti
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 224/2007 Sb.
31. 8.2007 - v platnosti

VYSOKÉ ŠKOLY

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

OSTATNÍ ŠKOLSKÉ ZÁKONY a VYHLÁŠKY

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
1.11.2007 - v platnosti
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
16. 8.2007 - v platnosti

MEZINÁRODNÍ DOHODY VE ŠKOLSTVÍ

Dohoda č. 74/2007 Sb.m.s., mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
1.10.2007 - v platnosti
Ujednání č. 76/2007 Sb.m.s., mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007-2010
14. 8.2007 - v platnosti

ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

MINIMÁLNÍ MZDA

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení č. 249/2007 Sb.
1.11.2007 - v platnosti

ZÁKONY O PLATU A ODMĚNĚ

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

ZÁKONY O ZAMĚSTNANOSTI

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 213/2007 Sb.
22. 8.2007 - 31.12.2007

INSPEKCE PRÁCE

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 213/2007 Sb.
22. 8.2007 - v platnosti

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI A ÚŘEDNÍCI

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 273/2007 Sb.
31.10.2007 - v platnosti

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2009

KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Sdělení č. 243/2007 Sb., o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
20. 9.2007 - v platnosti

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 213/2007 Sb.
22. 8.2007 - 31.12.2007
Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 225/2007 Sb.
1. 9.2007 - v platnosti

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 213/2007 Sb.
22. 8.2007 - 31.12.2007

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 218/2007 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2009
Nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008
1. 1.2008 - v platnosti
Nařízení vlády č. 257/2007 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
1. 1.2008 - v platnosti

ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 215/2007 Sb.
22. 8.2007 - v platnosti

OBECNÁ DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007
Pokyn D-308, o stanovení lhůt v daňovém řízení, č.j. 43/18 392/2007-431
10.10.2007 - v platnosti
Diskontní, lombardní a REPO sazby České národní banky (chronologický přehled)

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ DĚDICKÁ DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

DAŇ SILNIČNÍ

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - v platnosti

EKOLOGICKÉ DANĚ

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá šestá, Daň z pevných paliv
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá sedmá, Daň z elektřiny
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ SPOTŘEBNÍ

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, úplné znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, úplné znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

ZÁKON O REZERVÁCH

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

OBECNÁ ÚČETNÍ LEGISLATIVA

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ

Zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - v platnosti

ZÁKON O PLATEBNÍM STYKU

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - 29. 2.2008
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

CENOVÉ PŘEDPISY

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

ZÁKON O OBCÍCH

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

ZÁKON O KRAJÍCH

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti
Zákon č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonem č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti


ZÁKONY, U KTERÝCH SE MĚNÍ ÚČINNOST dle Čl. LXXXI zákona č. 261/2007 Sb.


DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 31.12.2009

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 31.12.2009

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 31.12.2009

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 31.12.2009

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI A ÚŘEDNÍCI

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 1. 1.2009

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti


ZÁKONY, U KTERÝCH SE MĚNÍ ÚČINNOST dle Čl. II zákona č. 218/2007 Sb.


DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 267/2006 Sb.
zrušeno

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 267/2006 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 267/2006 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 267/2006 Sb.
1. 1.2010 - 1. 1.2010

ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 267/2006 Sb.
1. 1.2010 - v platnostiZDRAVOTNÍ LEGISLATIVA

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Vyhláška č. 26/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 230/2007 Sb.
23. 9.2007 - 20.11.2007

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č.261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

POSUDKOVÁ ČINNOST-LÉKAŘ. EXPERTÝZY

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.
1.12.2007 - v platnosti
Vyhláška č.342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 250/2007 Sb.
1.12.2007 - v platnosti

LÉČIVA A PROSTŘEDKY ZDRAVOT. TECH.

Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,ve znění nařízení vlády č.212/2007Sb.
1. 9.2007 - v platnosti

PRACOVNÍ POMĚRY PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOT.

Sdělení č. 275/2007 Sb., o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
31.10.2007 - v platnosti

MEZINÁRODNÍ DOHODY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Sdělení č. 63/2007 Sb.m.s., o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, sjednané ve Phnon Penhu dne 16. února 1980, vyhlášené pod č. 25/1982 Sb.
8. 8.2005 - v platnosti

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění vyhlášky č. 206/2007 Sb.
1. 9.2007 - v platnosti


ZÁKONY, U KTERÝCH SE MĚNÍ ÚČINNOST dle Čl. LXXXI zákona č. 261/2007 Sb.


ZÁKON O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 31.12.2009

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti


ZÁKONY, U KTERÝCH SE MĚNÍ ÚČINNOST dle Čl. II zákona č. 218/2007 Sb.


ZÁKON O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 267/2006 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č.280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č.267/2006 Sb.
zrušenoAUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 215/2007 Sb.
22. 8.2007 - 31.12.2007
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení č. 272/2007 Sb.
1.12.2007 - v platnosti