[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

INFO Účetní poradce, č. 1 ročník 2008

Informační bulletin pro uživatele Účetního poradce a jeho rozšiřujících modulů, únor 2008.

Úvodní slovo

Vážení uživatelé,

únorová aktualizace bývala vždy ve znamení zásadních změn v programovém vybavení a samozřejmě
i ve znamení významných změn v datovém obsahu. Tento trend je však již minulostí a posouváme se
do nového, kvalitativně lepšího období, kdy nebude již nutné čekat až Vám Česká pošta nebo jiný přepravce doručí CD s tzv. "aktuálním" datovým obsahem a tzv. "novinkami". Bariéru čtvrtletních aktualizací překonalo zavedení automatických aktualizací prostřednictvím sítě Internet, které již dnes využívá více jak 60 % z Vás
a každým dnem přibývají další. Ti z Vás, kteří jste si tuto novou službu již vyzkoušeli, máte nyní již aktuální datový stav ve svých počítačích a instalace dat z doručeného disku CD má jedinou funkci, a tou je integrace dat. Pevně věřím, že se blíží okamžik, kdy média CD trvale opustíme, bude stačit, aby jste měli svůj počítač zapnutý a připojený do sítě Internet. Vše ostatní za Vás zařídí programové vybavení aktualizačního klienta
a náš aktualizační server. Velmi důležité pro Vás bude, že se do Vašich počítačů budou veškeré změny dostávat jako opravdové novinky, nikoli jako dosud, novinky se čtvrtletním zpožděním.

Jako každá novinka, tak i zavedení automatických aktualizací se však neobešlo bez postraních negativních skutečností. Jednou z nich je dodržování rozsahu zakoupené licence. Aktualizační server Vám může odmítnout přenos aktualizace do počítače, pokud již na Vaše licenční číslo byl aktualizován jiný počítač a ne vždy se jedná o počítač, ve kterém je instalace oprávněná. Narazili jsme v uplynulém období na několik takových případů, ve většině z nich se jednalo o neoprávněné zneužití licence bez vědomí majitele. Věnujte prosím pozornost článku "Licence, licenční kódy a oprávnění", kde je vysvětleno kódování licence a jejího rozsahu. Pokud narazíte
na jakékoli pochybnosti, s důvěrou se na nás obraťte a pošlete nám Vaše licenční číslo na e-mail mp-soft@mp-soft.cz. Zjistíme pro Vás stav automatických aktualizací a pomůžeme Vám situaci řešit.

Vážení uživatelé, jsem opravdu potěšen Vaším zájmem o nové automatické aktualizace a věřím, že tato služba je a bude významným přínosem pro Vás. Již nyní připravujeme další zdokonalení automatických aktualizací
a zrychlení přenosu dat do Vašich počítačů.

Děkuji Vám, že jste nám dali důvěru a používáte Účetního poradce.

Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva MP-Soft, a.s.


Účetní poradce verze 5 končí

Účetní poradce 5 vznikl více jak před deseti lety a ve vývojové řadě navázal na předchozí verzi 4, což byla úplně první verze Účetního poradce pro Windows, tehdy pro verzi W95. Jedná se o šestnácti-bitovou, koncepčně zastaralou aplikaci, která byla právě před pěti lety nahrazena verzí 6. Dosud jsme plně podporovali kompatibilitu obou verzí a každý uživatel si mohl při instalaci zvolit verzi, která mu lépe vyhovovala. Počínaje aktualizací k 1.2.2008 začíná období postupného omezování funkcí verze 5 a předpokládáme její úplné stažení z distribuce v průběhu roku 2008. Na aktualizačním CD se stavem dat k 1.2.2008 je neustále verze 5
k dispozici, není v ní však již podporováno hledání frází a slovních spojení. Legislativní obsah, zvýrazňování změn, tlačítka změny, hledání jednotlivých slov, sekvenční prohlížení a řadu dalších funkcí lze však plnohodnotně využívat.

Licence, licenční kódy a oprávnění

Jako každý rok, tak i v letošním roce jsou součástí instalační sady plastové kartičky s licenčním číslem (nebo čísly) a ostatními licenčními kódy. Instalační sada je zasílána vždy na oprávněnou osobu uživatele, která převzetím instalační sady také přebírá odpovědnost za nakládání s licencí.

Při instalaci aktualizace většinou není nutné znovu zadávat licenční číslo a ostatní licenční kódy. Licence se musí zadat v případech, kdy předchozí instalace nebyla provedena standardním způsobem nebo byla pozměněna vnějším vlivem. Licenční kódy je však nutné vždy zadat při instalaci programu do nového počítače nebo při změně umístění instalace. Dodržování rozsahu licence se zásadním způsobem projeví při automatickém aktualizování. Aktualizační klient provádí autorizaci spojení a ověřuje, zda rozsah licence nebyl překročen. Při překročení rozsahu licence může nastat situace, že přenos aktualizací do počítače uživatele bude odmítnut, protože již aktualizace pro danou licenci byla provedena do jiného počítače.

Licenční číslo nese informaci o rozsahu licence, tzn. do kolika počítačů lze produkt instalovat, případně pro kolik uživatelů je určen při síťovém provozu. Popis struktury licenčního čísla uvádí následující příklad:

U011234

U - definuje produkt, pro který je licence určena,
01 - první dvě číslice určují rozsah licennce,
1234 - poslední čtyři číslice jsou jedinečným sériovým identifikačním číslem.

Význam písmen vyhrazených pro moduly Účetního poradce:

 • A Pracovně právní předpisy
 • B Sociální zákony a vyhlášky
 • C Celní předpisy
 • D Zamezení dvojího zdanění
 • H Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • I Účetní & daňová judikatura
 • J Majetek a cenové předpisy
 • K Automobilová doprava
 • M Mzdové předpisy
 • N Mezinárodní regulace daní a účetnictví
 • P Pracovně právní poradce
 • Q Auditor
 • R Mzdové předpisy pro příspěvkové organizace
 • S Školské zákony a vyhlášky
 • T Kapitálový trh
 • U Účetní poradce
 • W IntraGate
 • Z Zdravotní legislativa


Vymezení rozsahu nejvíce používaných licencí:

 • 01 Licence, kterou lze instalovat pouze na jeden počítač, nepracuje v síti.
 • 02 Licence, kterou lze instalovat do dvou samostatných počítačů nebo používat v místní síti dvou počítačů.
 • 05 Licence, kterou lze instalovat maximálně do pěti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro pět uživatelů.
 • 10 Licence, kterou lze instalovat maximálně do deseti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro deset uživatelů.
 • 15 Licence, kterou lze instalovat maximálně do patnácti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro patnáct uživatelů.
 • 20 Licence, kterou lze instalovat maximálně do dvaceti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro dvacet uživatelů.

Automatické aktualizace, dotazy a odpovědi

Můžeme s potěšením konstatovat, že novou službu automatické aktualizace dnes využívá více jak 60 % všech uživatelů Účetního poradce a jeho rozšiřujících modulů. Velmi důležitou podmínkou využívání služby je kvalitní připojení do sítě Internet. Služba předpokládá a je testována pro dnes již standardní internetové připojení 2 MB, které se dá pořídit za měsíční paušál asi 400 Kč. Doba přenosu aktualizací se pro uživatele pomalejších připojení prodlužuje až na několik hodin.

Aktualizace k 1.2.2008 obsahuje nové verze aktualizačního klienta i prohlížecího programu Účetního poradce, do kterých jsou promítnuty některé z připomínek uživatelů. Především se jedná o změny v oblasti přenosu aktualizace do počítače uživatele a následné instalace aktualizace. Pro uživatele viditelnou změnou je odstranění výzvy k instalaci aktualizace, kterou bylo nutné potvrdit po skončení přenosu aktualizace
do počítače, výzva byla nahrazena pouze upozorněním "Od posledního spuštění byla aktualizována data (datum a čas aktualizace)".

Nejčastější dotazy uživatelů

Můj počítač si nemůže aktualizaci stáhnout, zobrazuje se zpráva "..byl překročen maximální počet uživatelů.."

V odpovědi na tento dotaz je nutné nejprve vysvětlit princip procesu automatických aktualizací. Proces je koncipován jako plně automatický, fungující nezávisle na uživateli. Pokud si uživatel proces nainstaluje
a následně aktivuje v prohlížecím programu (Projekt/Možnosti/Ostatní/Aktualizace na pozadí zapnuta), pak se aktualizace provede v okamžiku, kdy dojde ke shodě počítače uživatele a aktualizačního serveru. Na straně počítače musí být splněna podmínka připojení do sítě Internet, dostatečná volná kapacita disku a vytížení počítače maximálně na 30 %. Na straně serveru musí být volná pozice pro připojení, paralelně se vždy aktualizace přenášejí pouze do určité skupiny počítačů. Pokud je skupina naplněna, připojit se nelze a počítač uživatele musí čekat, až se uvolní místo.
Zpráva "..byl překročen maximální počet uživatelů.." se objeví při pokusu o spuštění aktualizací kliknutím
na "Start" nebo "Test spojení" v lokální nabídce procesu (klik pravým tlačítkem na ikoně procesu = objeví se nabídka).
Další příčinou zobrazení uvedené zprávy je překročení povoleného rozsahu licence. Například, pokud vlastník licence pro jeden počítač má Účetního poradce nainstalovaného do více počítačů, aktualizační server považuje za splnění aktualizace přenos do prvního počítače, který se přihlásí. Přenos do dalšího počítače může být odmítnut právě touto zprávou.

Doporučení:

Nechávejte počítač déle zapnutý, aby měl více příležitostí připojit se k aktualizačnímu serveru. Mezi nejvíce frekventované denní hodiny patří 6-14 hodin. Máte-li pochybnosti o funkci automatických aktualizací, pošlete licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, zjistíme aktuální stav komunikace Vašeho počítače a sdělíme Vám výsledek.

Proč se aktualizace nestáhne hned, jakmile přijde informační e-mail se seznamem novinek?

Odpověď vychází z předchozího výkladu. Aktualizace se stáhne v okamžiku, kdy jsou splněny základní podmínky pro přenos a dojde ke shodě mezi počítačem uživatele a aktualizačním serverem.

Doporučení:

Nechejte počítač zapnutý, aby měl příležitost připojit se k aktualizačnímu serveru. Přenos aktualizace může trvat řádově minuty až desítky minut, podle rozsahu právě aktualizovaných dat.

Na ikoně QBUpdate se zobrazí "Na serveru není nic nového"

Aktualizační klient ve Vašem počítači si ověřuje stav serveru v pravidelných intervalech. Pokud jsou data
na serveru shodná s obsahem Vašeho počítače, pak se zobrazí tato zpráva.

Doporučení:

Máte-li pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení, pošlete Vaše licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, ověříme stav komunikace Vašeho počítače a sdělíme Vám výsledek.

Proč v programu vidím dřívější stav, když se aktualizace provedla?

Přenos aktualizace do Vašeho počítače má dvě navazující fáze, první – přenos dat z aktualizačního serveru
do počítače uživatele, druhá – instalace dat ve Vašem počítači. Data se nainstalují až v okamžiku, že došlo
k přenesení všech nových dat. Je možné, že přenos ještě neskončil a bude pokračovat.

Doporučení:

Pošlete Vaše licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, ověříme stav přenesených dat a sdělíme Vám výsledek.>

Proč se vymažou automatické aktualizace, když musím přeinstalovat program?

Instalaci provádíte z disku CD, kde jsou data vztažena k datu uzávěrky aktualizace šířené na médiu. Data z CD přepíší novější data, která se Vám přenesla do počítače prostřednictvím Internetu.

Doporučení:

Instalujte z CD co nejméně, jen v nezbytných případech.

Objeví se zpráva "aktualizace byla přerušena"

Jedná se o velmi častý jev, zejména u ADSL připojení do sítě Internet, ale nejenom u těchto, způsobený výpadky v připojení do sítě. Výpadkům v síti bohužel zabránit nelze, jsou průvodním jevem každého připojení. Aktualizační klient je na tuto situaci připraven, přenos aktualizace se sice přeruší, ale dojde ke ztrátě pouze posledního přenášeného bloku, což je zanedbatelná část aktualizovaných dat. Jakmile bude připojení do sítě obnoveno a dojde ke shodě mezi počítačem a aktualizačním serverem, aktualizace se automaticky znovu spustí a přenos naváže v místě, kde byl přerušen.

Doporučení:

Nechejte počítač zapnutý, aby měl příležitost připojit se znovu k aktualizačnímu serveru.

Nainstaloval jsem si program a od té doby neustále probíhají aktualizace a dokončení se odhaduje řádově na desítky hodin.

Zřejmě se jedná o pomalé připojení do sítě Internet, pro které proces automatických aktualizací není prioritně určen. Automatické aktualizace budou fungovat i na pomalém připojení, ale je nutné počítat s delšími dobami přenosu.

Doporučení:

Nechejte počítač co nejdéle zapnutý, třeba i přes noc, aby měl dostatek času na přenos dat. Pokud počítač vypnete, proces aktualizací sice při příštím zapnutí naváže, ale mezitím mohou být data nahrazena novou verzí, vše se automaticky vymaže a přenos začne znovu. Vám jako uživateli se to potom jeví jako nekonečný proces. Dále doporučujeme nastavit v „Nastavení“ „Pomalé připojení na Internet“, přenášené bloky se zmenší a přenos bude rychlejší.

Mohu pracovat s Účetním poradcem, když se stahují aktualizace?

Ano, aktualizace se stahují do přechodného adresáře. Instalace nových dat se provádí vždy při spuštění Účetního poradce, ne za běhu aplikace.

Nainstaloval jsem si automatické aktualizace, proces se spustí vždy při startu počítače, provede aktualizaci a zůstane spuštěn. Není to zbytečné?

Automatické aktualizace jsou procesem, který běží po celou dobu práce počítače a i když je zdánlivě nečinný,
v pravidelných intervalech ověřuje stav serveru. Nároky procesu na výkon počítače a paměť jsou minimální. Pro Vás jako pro uživatele, je výhodné a pohodlné, aby proces běžel, zjišťoval stav dat nezávisle na Vás
a informoval Vás v okamžiku, že je něco nového.
ÚČETNÍ PORADCE

METODIKA

 • Výklady k dotazům doplněné k datu 1.2.2008

MANUÁLY

 • Změny od 1. 1. 2008 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení
 • Změny zákona o DPH
 • Účetní závěrka 2007
 • Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled 2008
 • Sazby daně z příjmů fyzických osob, chronologický přehled
 • Sazby daně z příjmů právnických osob, chronologický přehled
 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2008

Informace MF, stanoviska a sdělení 2008 - Daň z příjmů

 • Opatření č.j. 05/13 797/2008-152 Ministerstva financí k odstranění tvrdosti podle §39 písm. b) zákona
  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Informace MF, stanoviska a sdělení 2007 - DPH

 • Sdělení Ministerstva financí ke změně sazby DPH u dodání vody a tepla k 1.1.2008
 • Informace k uplatňování DPH u bytové výstavby (16. 11. 2007)
 • Informace o novelách zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zákony č. 261/2007 Sb. a č. 270/2007 Sb. informace o jednotlivých změnách zákona o DPH podle oblastí, ve kterých dochází ke změnám (12. 11. 2007)
 • Sdělení Ministerstva financí k regulačním poplatkům ve zdravotnictví z hlediska daně z přidané hodnoty
  a daně z příjmů
 • Informace ke změně zákona o dani z nemovitostí provedená zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů (19.12.2007)

Informace MF, stanoviska a sdělení 2007 - Daň z příjmů

 • Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení §25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
  z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. (19.12.2007)

Informace MF, stanoviska a sdělení 2008 - ostatní

 • Změny u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v rámci Reformy veřejných financí (7.1.2008)
 • Informace k ukončení osvobození od daně ze staveb (4.1.2008)
 • Sdělení Ministerstva financí k výkladu některých pojmů - ekologické daně (2.1.2008)

Informace MF, stanoviska a sdělení 2008 - DPH

 • Informace k uplatňování DPH při vymezení místní komunikace k stání motorového vozidla
 • Závazné posouzení sazby daně z přidané hodnoty (17.1.2008)

Koordinační výbor 2007

 • Finanční výdaje (náklady) u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku - aplikace §25 odst. 1 písm. zm) a jiných ustanovení zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2008
 • Poskytování pitné vody zaměstnancům na pracovišti po 1.1.2008
 • Problematika úroků z půjček dle §23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále je "ZDP")
  ve znění účinném od 1.1.2008
 • Závazky po splatnosti déle než 36 měsíců v případě poplatníků fyzických osob neúčetních jednotek jako položka zvyšující základ daně
 • Vznik daňové povinnosti při pořízení zboží z jiného členského státu
 • Uplatnění pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v základu daně na přelomu let 2007
  a 2008

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2008

 • Daňový kalendář pro rok 2008

OBECNÁ DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu, č.j.: 47/8 926/08-473
15. 1.2008 - v platnosti
Diskontní, lombardní a REPO sazby České národní banky (chronologický přehled)

FINANČNÍ ORGÁNY A KONTROLA

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 298/2007 Sb.
29.11.2007 - v platnosti

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 362/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008
Pokyn č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění sdělení č.j.: 115/99 178/2007-151, č.j. 15/107 705/2006
10.12.2007 - v platnosti
Sdělení, k Pokynu č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), č.j. 15/99 178/2007-151
10.12.2007 - v platnosti
Sdělení MF k aplikaci ustanovení §25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. (19.12.2007)
publikováno v prosinci 2007
Sdělení o doporučení Ministerstva financí správcům daně k aplikaci ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, na rozdělení odštěpením (21.6.2007)
publikováno v červnu 2007
Pokyn č. D-318 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle §38 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v platném znění, č.j. 39/7 635/2008-392
15. 1.2008 - v platnosti
Opatření Ministerstva financí k odstranění tvrdosti podle §39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, č.j. 05/13 797/2008-152
publikováno v únoru 2008

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ DĚDICKÁ DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona
č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ SILNIČNÍ

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ SPOTŘEBNÍ

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ZÁKON O REZERVÁCH

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

OBECNÁ ÚČETNÍ LEGISLATIVA

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění zákona č. 348/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008
Sdělení Ministerstva financí k účetnímu a daňovému režimu - financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti podle §37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
publikováno v roce 2005

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE, PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 349/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky, č.j. 28/78 511/2007-281
1. 1.2008 - v platnosti
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro podnikatele), ve znění č.j. 28/103 847/2007
1. 1.2008 - v platnosti

ÚČETNICTVÍ PRO BANKY A FIN. INSTITUCE, POJIŠŤOVNY

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 350/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 351/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 352/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky, č.j.: 28/78 511/2007-282
1. 1.2008 - v platnosti

ÚČETNICTVÍ PRO SLOŽKY STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS"), ve znění č.j. 28/103 847/2007
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění
č.j. 11/10 083/2008-111
15. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění
č.j. 11/93 396/2007-111
10.12.2007 - 14. 1.2008
Vyhláška č. 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění
č.j. 11/20 471/2007-111
12. 3.2007 - 9.12.2007
Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění, č.j.: 11/10 083/2008-111
15. 1.2008 - v platnosti
Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění č.j.: 11/93 396/2007-111
10.12.2007 - v platnosti
Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky, č.j.: 28/78 511/2007-283
1. 1.2008 - v platnosti

ARCHIVACE

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ZÁKON O AUDITORECH

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 329/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008
Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
1. 1.2008 - v platnosti
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
28.12.2007 - v platnosti

CESTOVNÍ NÁHRADY

Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
1. 1.2008 - v platnosti
Pokyn D-317 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů
za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007,
č.j. 15/9 337/2008-152
15. 1.2008 - v platnosti

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 344/2007 Sb.
1. 3.2008 - v platnosti
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 376/2007 Sb.
31.12.2007 - 29. 2.2008

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 344/2007 Sb.
1. 3.2008 - 31.12.2008
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 29. 2.2008

INSOLVENČNÍ ZÁKON

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
1. 1.2008 - v platnosti

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

VEŘEJNÉ DRAŽBY, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, EXEKUCE

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 347/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008

ZÁKON O STÁTNÍM PODNIKU

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

NADACE A VEŘEJNÉ SBÍRKY

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

POLITICKÉ STRANY

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

SOUDNÍ POPLATKY

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a o poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona
č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

CENOVÉ PŘEDPISY

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
1. 2.2008 - v platnosti

ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

FKSP

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 355/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 374/2007 Sb.
1. 4.2008 - v platnosti
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 379/2007 Sb.
21.12.2007 - 31.12.2007
Pokyn D-316, Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 05/99 472/2007-431
31.12.2007 - v platnostiMAJETEK A CENOVÉ PŘEDPISY

MAJETEK

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona
č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

VLASTNICKÁ PRÁVA K NEMOVITOSTEM

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona
č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
1. 1.2008 - v platnosti

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákonem č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

CENOVÉ PŘEDPISY

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
1. 2.2008 - v platnosti

VYNÁLEZY A PRŮMYSLOVÉ VZORY

Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 378/2007 Sb.
31.12.2007 - v platnosti

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, úplné znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

OBALY

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnostiSMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Smlouva č. 88/2007 Sb.m.s., mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
7.11.2007 - v platnosti
Smlouva č. 89/2007 Sb.m.s., mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění
v oboru daní z příjmu a z majetku
19.10.2007 - v platnosti

POKYNY K UPLATŇOVÁNÍ ÚLEV

Pokyn č. D-313 sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.), č.j.: 15/81 126/2007-153
10.12.2007 - v platnosti
Pokyn č. D-314 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.),
č.j.: 15/68 078/2007-153
10.12.2007 - v platnosti
Pokyn č. D-315 sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005), č.j.: 15/94 638/2007-153
10.12.2007 - v platnosti

POKYNY MF K MEZINÁRODNÍMU ZDANĚNÍ

Pokyn č. D-318 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle §38 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v platném znění, č.j. 39/7 635/2008-392
15. 1.2008 - v platnostiKAPITÁLOVÝ TRH

Cenné papíry

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, úplné znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, úplné znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 307/2000 Sb. o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

Banky a investiční společnosti

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, úplné znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. listopadu 2007 k některým ustanovením zákona o bankách týkajícím se jednotné licence
30.11.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. listopadu 2007 k opatření České národní banky č. 2/2003 Věst. ČNB, kterým se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření České národní banky č. 3/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 4/2004 Věst. ČNB, ve znění opatření České národní banky č. 2/2006 Věst. ČNB a opatření České národní banky č. 6/2007 Věst. ČNB
16.11.2007 - v platnosti
Opatření ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, úplné znění opatření vyhlášené dne 16.11.2007
16.11.2007 - v platnosti
Opatření ČNB, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění opatření ČNB č. 6 ze dne 12.11.2007
16.11.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. listopadu 2007 o úpravě základních úrokových sazeb
30.11.2007 - v platnosti
Diskontní, lombardní a REPO sazby České národní banky (chronologický přehled)

Spořitelní a úvěrní družstva

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

Podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. listopadu 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Srovnávací limit kapitálového požadavku ke krytí operačního rizika
30.11.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. listopadu 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Kapitálová přiměřenost - přechodné ustanovení
30.11.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. listopadu 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Přiměřená doba pro uspokojení expozice věřitele ze zajištění
30.11.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Uveřejňování informací
8.11.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 26. října 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Informace o konsolidačním celku
8.11.2007 - v platnosti

Pojišťovnictví

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), úplné znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnostiÚČETNÍ & DAŇOVÁ JUDIKATURA

 • Daňový řád: rozhodnutí o vyměření daně vydané mlčky
 • Daňový řád: výzva k součinnosti třetích osob
 • Daňový řád: neplatnost rozhodnutí
 • Daň z přidané hodnoty: daňové souvislosti velké privatizace
 • Daňový řád: prominutí příslušenství daně, svobodný přístup k informacím, informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem
 • Daňový řád: vnitřní pokyny správce daně, svobodný přístup k informacím
 • Daňový řád: dodatečné daňové přiznání, uplatnění daňové ztráty v průběhu kontroly
 • Daň z příjmů: retroaktivita pravá a nepravá, obchodní majetek
 • Daňový řád: přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem, výzva k uhrazení daňového nedoplatku
 • Daňový řád: opakovaná daňová kontrola
 • Daňový řád: postoupení daňového přeplatku
 • Daň z přidané hodnoty: vytýkací řízení, úhrada daně přeplatkem na jiné dani
 • Daňový řád: obnova řízení
 • Daň z příjmů fyzických osob: prodej pozemků
 • Daň z příjmů: důkazní břemeno poplatníka
 • Daňový řád: pokuta podle daňového řádu
 • Daňový řád: daň stanovená podle pomůcek, odvolání
 • Daňový řád: stanovení daně podle pomůcek,MEZINÁRODNÍ REGULACE ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Metodika

 • Návrh úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Normy ES/EU

 • Nařízení Komise (ES) č. 1358/2007, ze dne 21. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu
  a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 8
 • Směrnice Rady (ES) č. 2007/74/ES o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí
  od daně z přidané hodnoty a spotřební daně
 • ŠESTÁ SMĚRNICE RADY ES č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění Směrnice Rady č. 2007/75/ES

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

 • IAS 2 Zásoby
 • IAS 7 Výkazy peněžních toků
 • IAS 19 Zaměstnanecké požitky
 • IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka
 • IAS 33 Zisk na akcii
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená za účelem prodeje a ukončené činnosti
 • IFRS 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů
 • IFRS 8 Provozní segmenty

LEGISLATIVA

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnostiAUDITOR

Diskuse/Dotazy/Vybrané účetní problémy

 • Emisní povolenky - konec "prvního" obchodovacího období

Diskuse/Dotazy/Daně

 • Dary neziskovým subjektům z pohledu darovací daně

Diskuse/Dotazy/Právní názory

 • Uzavírání obchodněprávních smluv a jejich splnění v systému stanoveném EU/ES