[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

INFO Účetní poradce, č. 4 ročník 2007

Informační bulletin pro uživatele Účetního poradce a jeho rozšiřujících modulů, listopad 2007.

Úvodní slovo

Vážení uživatelé,

Účetní poradce je již dlouhá léta Vašim pomocníkem a zdrojem aktuálních informací v oblasti metodiky, právních předpisů a výkladů z oboru daní a účetnictví. Nejdůležitější vlastností takového systému je aktuálnost jeho obsahu a právě tato vlastnost je v současné době jednou z nejsilnějších vlastností Účetního poradce. Přispěly k tomu automatické aktualizace Účetního poradce, které máte k dispozici již od srpna letošního roku, většina z Vás je již vyzkoušela a ocenila jejich význam v době zveřejnění Zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Zákon novelizoval řadu důležitých právních norem z oblasti daní, účetnictví, obchodního a obecného práva. Jednalo se v řadě případů o zásadní změny s přímým dopadem na podnikatelské subjekty. Posuďte sami, jak se nám podařilo zvládnout zpracování veškerých změn do Účetního poradce a přenos aktuálních dat do Vašich počítačů právě prostřednictvím automatických aktualizací. Za uplynulého čtvrt roku jsme vydali celkem 13 datových aktualizačních sad a 17 aktualizací programového vybavení. Úpravy programového vybavení pro automatické aktualizace byly vyvolané Vašim zájmem a vycházely ze situací, ke kterým docházelo při postupném zavádění do praxe. Změnami se podrobně zabývá článek "Automatické aktualizace".

Automatické aktualizace, které se standardně instalují z datového CD, jsou určené pro jednouživatelské verze Účetního poradce. Nyní v listopadu máte k dispozici druhou část programového vybavení pro automatické aktualizace, která je naopak určena pro víceuživatelské a intranetové verze. Programové vybavení není umístěno standardně na disku CD, ale přiloženo na disketě. Jeho instalace je jednoduchá a je popsána v článku "Automatické aktualizace síťových instalací a intranetových verzí". Podporu automatických aktualizací síťových instalací a intranetových verzí nemůže instalovat koncový uživatel, ale správce serveru, u kterého se předpokládá znalost serverového prostředí a potřebné terminologie.

Vážení uživatelé, jsme jediným systémem ve své kategorii, který plně automaticky dokáže aktualizovat svůj obsah a programové vybavení. Věříme, že tato nová technologie zvýší uživatelskou hodnotu programu Účetní poradce pro Vás a ve své praxi ji oceníte. Děkujeme Vám, že používáte Účetního poradce a přejeme Vám hodně osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva MP-Soft, a.s.Úvod

Srpnová aktualizace Účetního poradce přinesla zásadní technologickou změnu v aktualizování systému Účetní poradce a jeho rozšiřujících modulů. Podpora automatických aktualizací se instalovala ze srpnového CD tak, aby co nejméně kladla nároky na schopnosti uživatele ovládat počítač. Automatické aktualizace ocenily stovky uživatelů zejména v období, kdy byla schválena daňová reforma, která byla ihned po zveřejnění a zapracování umístěna na aktualizační server. Za období od 1. srpna do 15. listopadu jsme vydali celkem 13 aktualizací datového obsahu Účetního poradce a 17 aktualizací programové vybavení.

Listopadová aktualizace obsahuje novou verzi programového vybavení pro podporu automatických aktualizací, která reaguje na aktuální potřeby uživatelů.

Instalace podpory aktualizací

Podpora automatických aktualizací se instaluje z CD Účetního poradce se stavem dat k 1.11.2007 podobně, jak tomu bylo v srpnu. Po vložení CD do mechaniky se instalační program automaticky spustí a provede test, zda proces automatických aktualizací je již v počítači nainstalován nebo ne. Je-li výsledek testu kladný a proces v počítači již běží, instalační program jej zastaví a zobrazí informační zprávu "Ukončuji proces automatických aktualizací QbUpdateClient.EXE". Další průběh instalace je bez změny. V průběhu instalace musí zůstat zaškrtnutá volba "Instalovat podporu aktualizací po internetu". Pokud zůstane tato volba zaškrtnutá, instalační program nainstaluje novou verzi podpory automatických aktualizací a po skončení instalace proces aktualizací spustí. Proces je indikován ikonou, která se doplní do pravé části hlavního panelu Windows, stejně jako dřívější verze.

Instalační program zapíše příkaz ke spuštění procesu automatických aktualizací při každém startu počítače do registrů Windows. Má-li instalující uživatel příslušná administrátorská oprávnění, zápis se provede pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE, u ostatních uživatelů se zápis provede pod klíč HKEY_CURRENT_USER. V obou dvou případech pak se jedná o zápis do větve:

Software\Microsoft\CurrentVersion\Run\QbUpdateClient.EXE

Výhodou zápisu pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE je platnost pro všechny uživatele počítače, druhá varianta omezuje platnost pouze na právě přihlášeného uživatele.

Aktivace procesu

Proces automatických aktualizací je po instalaci připraven, ale není aktivní. Aktivace se provádí v prohlížecím programu Účetního poradce postupem:
 • Spusťte Účetního poradce.
 • Klikněte na položku "Projekt" v hlavní nabídce aplikace. (V levém horním rohu pracovního okna.)
 • Zvolte položku "Možnosti".
 • Klikněte na záložku "Ostatní".
 • Zaškrtněte "Aktualizace na pozadí zapnuta"
 • Doporučujeme zvolit "Kontrola při každém startu počítače"
 • Zvolte "Kontrola každý den" nebo "Kontrola jednou týdně".
Tlačítkem "Ukončení aktualizačního programu" lze proces automatických aktualizací zrušit, odstraní se i ikona z hlavního panelu Windows. Není-li proces automatických aktualizací aktivní, lze proces znovu spustit stiskem tlačítka "Spuštění aktualizačního programu".

Nové vlastnosti procesu

Proces se spouští automaticky při každém startu počítače, za předpokladu dodržení postupu při instalaci a následné aktivaci procesu. Po spuštění počítače proces čeká přibližně tři minuty, po uplynutí této doby dojde k ověření dostupnosti připojení do sítě Internet. Odložení ověření připojení do sítě Internet je novou vlastností procesu. Odložením připojení jsme reagovali na konflikty s automaticky se aktualizujícími antivirovými programy. Současné připojení antivirového programu a procesu automatických aktualizací Účetního poradce vedlo k zpomalení startu počítače a jeho přípravy k práci.

Test připojení do sítě Internet

Problémovou oblastí se ukázala také konektivita uživatelů do sítě Internet. Připojení technologií ADSL od různých poskytovatelů má časté výpadky, připojení prostřednictvím místní interní sítě bývá často omezeno právy, což procesu aktualizací znemožňuje činnost. Zjistí-li se při startu, že počítač není připojen do sítě Internet, proces tento stav indikuje tvarem ikony, zůstává aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Pokud si nejste jisti výsledkem ověření připojení do sítě Internet, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu procesu a v lokální nabídce zvolte položku "Test spojení". Tato nová funkce ověří stav připojení počítače do sítě Internet a zobrazí protokol o výsledku testu, například:

QBUpdate Verze: 1.1.0.27 18.11.2007 15:51:39
QB6 Verze: 6.1.0.196
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Adresare:
PathData:C:\UP2007
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Aktualizace:
WWWKontrolaPriStartu:1
LAN OK

Pokud test proběhne bez závad a v protokolu je uveden kladný výsledek testu, proces automatických aktualizací se ihned spustí (pokud na serveru existuje nová aktualizace) nebo dojde pouze k ověření stavu, jehož výsledek se zapíše do protokolu. Protokol se zobrazí ve zvláštním dialogovém okně, které obsahuje ve spodní části dvě tlačítka:

 • Zavřít - Uzavře dialogové okno
 • Do schránky - Přenese obsah okna do schránky Windows (pokud budete chtít odeslat výsledek testu na technickou podporu)

Pomalá připojení do sítě Internet

U uživatelů, kteří dosud využívají vytáčené připojení do sítě Internet, ne příliš kvalitní WiFi připojení nebo pomalé připojení prostřednictvím místní sítě, vznikaly problémy s velikostí přenášeného datového bloku. Proces aktualizování se prodlužoval na několik desítek hodin a většinou i tak končil chybou. Pro tyto uživatele jsme do programu doplnili funkci "Nastavení". Funkce se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem na ikoně procesu a v zobrazeném dialogu je nutné zaškrtnout "Pomalé napojení na internet". V průběhu aktualizování se bude pracovat s 5x menšími datovými bloky, tím se zvýší pravděpodobnost jejich správného přenosu do počítače uživatele.

Nastavení práce "offline" v internetovém prohlížeči

Internetový prohlížeč může pracovat v režimu "online", tzn. stránky se načítají ze sítě nebo "offline", tzn. stránky se načítají z místního disku. Pokud je z nějakých důvodů nastavena práce "offline", pak toto nastavení může bránit správné funkci aktualizačního procesu a je nutné v aktualizačním procesu nastavit ignorování. Ignorovat práci "offline" nastavíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ikoně procesu, volbou položky "Nastavení" a zaškrtnutím položky "Ignorovat "Offline" nastavení IE" v zobrazeném dialogovém okně.

V Internet Explorer, který je standardním internetovým prohlížečem dodávaným s Windows, se nastavení práce "offline" provádí v nabídce "Soubor" ("File").

Výmaz dočasných souborů

Předchozí změny reagovaly na problémové situace v připojení do sítě Internet na straně uživatele, "Výmaz dočasných souborů" reaguje na případné problémy na straně aktualizačního serveru. Bohužel je nutné počítat i s výpadky konektivity na straně serveru, žádný poskytovatel připojení negarantuje konektivitu na 100 %. K výpadku může dojít kdekoli v síti mezi aktualizačním serverem a uživatelem. Pokud k takovému výpadku dojde, může dojít k poškození přenášeného datového souboru natolik, že proces nedokáže na již přenesená data navázat. Proces automatických aktualizací tento stav signalizuje zprávou "Při aktualizaci došlo k chybám", která se zobrazí na ikoně procesu.

Tlačítko "Výmaz dočasných souborů" slouží k odstranění poškozených souborů z přechodného adresáře, tím se vytvoří předpoklady pro obnovení procesu. Doporučujeme Vám v těchto případech dodržet následující postup:
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
 • V nabídce zvolte položku "Nastavení".
 • V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko "Výmaz dočasných souborů".
 • Uzavřete dialogové okno kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
 • V nabídce zvolte položku "Start" nebo "Test spojení".
 • Pokud jsou na serveru nová data, začnou se přenášet
do Vašeho počítače. Přenos je indikován změnou tvaru ikony.

Průběh procesu automatických aktualizací

Je-li počítač připojen do sítě Internet, prvním krokem je vždy ověření platnosti licencí zapsaných pro Účetního poradce v počítači uživatele. Licence se načtou z počítače uživatele a porovnají s databází na aktualizačním serveru. Jedná-li se o oprávněného uživatele, proces pokračuje dalším krokem, kdy dojde k porovnání dat v internetové verzi Účetního poradce se stavem v počítači uživatele. Pokud jsou data v počítači uživatele aktuální, proces zůstane aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Tento stav je indikován tvarem ikony s diářem a hodinami, viz Indikace stavů procesu. Další ověření proběhne při startu počítače nebo kliknutím na volbu "Start" v lokální nabídce procesu.

Při komunikaci aktualizačního klienta se serverem se nepředávají žádné informace z prostředí počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací, které slouží zákaznické podpoře pro sledování provozu, vyhodnocení chybových stavů a ověření konektivity uživatele:
 • licenční čísla, licenční kódy neposílají se prostřednictvím sítě, pouze se ověří jejich platnost a použijí se pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené tajemství),
 • jméno a verze aktualizačního klienta QBUpdateClient.exe, (programu, který řídí proces aktualizací)
 • jméno a verze prohlížecího programu Účetního poradce QB6.EXE,
 • NetBIOS jméno počítače uživatele pro identifikaci v případě řešení problémových situací.
Pokud proces zjistí, že v internetové verzi jsou novější data než v počítači uživatele, začne novější data ihned přenášet do počítače. Přenos běží na pozadí a je indikován dynamicky se měnící ikonou ve tvaru válce s šipkou, která směřuje dovnitř. Proces přenášení souborů lze kdykoli přerušit, přenos při opětovném spuštění vždy naváže na předchozí stav. Při přerušení nedochází ke ztrátě dosud přenesených dat. Nová data se ukládají na disk, standardně ve Windows XP do adresáře:

Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Temp\QB6\Upd_dll

U ostatních verzí Windows se používá funkčně shodná cesta. Jakmile jsou data kompletní, přenos je ukončen a zobrazí se informace "Aktualizace jsou připraveny k instalaci" a zobrazí se dialog s textem "Je připravena aktualizace QuickBook. Přejete si ji provést?". Kladná odpověď zajistí integraci přenesených dat a jejich přenos do pracovního adresáře Účetního poradce v počítači uživatele. Nová data se do Účetního poradce promítnou po následném spuštění aplikace.

K dalšímu ověření aktuálnosti instalace Účetního poradce dojde po restartu počítače nebo v nastavené periodě. Ručně lze další ověření vyvolat kliknutím na volbu "Start" v lokální nabídce procesu.

Indikace stavů procesu


[nejsou nová data]
Na aktualizačním serveru internetové verze nejsou žádná nová data. Proces čeká na další ověření, je nečinný.
[není připojení]
Není k dispozici připojení do sítě Internet. Proces čeká na další ověření, je nečinný.
[přenos dat]
Na aktualizačním serveru internetové verze byla zjištěna nová data, autorizace spojení proběhla úspěšně a probíhá přenos nových datových souborů do počítače uživatele.
[přenos ukončen]
Přenos nových dat byl ukončen, data jsou připravena k instalaci. Nebo přenos skončil chybou a je nutné využít tlačítko "Výmaz dočasných souborů".

Aktuální stav lokální nabídky procesu

Lokální nabídku procesu lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem na ikoně procesu. Význam položek:

Konec
Ukončí proces a odstraní ikonu z hlavního panelu. Proces se opět automaticky spustí při následném startu počítače.

Test spojení
Ověří stav napojení počítače do sítě Internet a vypíše protokol o výsledku testu. Pokud je spojení v pořádku a na serveru jsou připravena nová data, začne proces aktualizací probíhat.

Nastavení
Obsahuje nastavení "Ignorovat "offline" nastavení IE", snížení velikosti přenášeného bloku dat volbou "Pomalé napojení na internet", tlačítko "Výmaz dočasných souborů" pro odstranění chyb v případě neočekávaného výpadku na straně serveru.

Stav
Zobrazí informační dialog, který dokumentuje průběh přenosu datových souborů do počítače uživatele. Jedná se o doplňkové informace, které lze využít v případě chybné funkce aktualizačního procesu nebo zjištění aktuálního stavu. Z dialogu lze proces automatických aktualizací přerušit nebo naopak znovu spustit.

Start
Používá se pro ruční aktivaci procesu v případech, kdy byl proces zastaven nebo pozastaven na přání uživatele, nebo se má provést nové ověření aktuálnosti instalace Účetního poradce.

Pozastavení
Obsahuje různé možnosti pozastavení procesu:
 • 15 minut - na dobu 15 minut
 • 1 hodina - na dobu jedné hodiny
 • Do večera - do 20 hodin
 • Do znovuspuštění do kliknutí na tlačítko „Znovuspuštění aktualizací“ v informačním dialogu.
 • Do odvolání - do kliknutí na volbu „Start“


Úvod

QBUpdateClientService je klientským programem systému pro aktualizace dat a programů projektu Účetní poradce a jeho rozšiřujících modulů. Je určen systémovým administrátorům pro automatizaci procesu aktualizace dat a programů síťových víceuživatelských licencí používaných běžnými klienty QB6.EXE v lokální síti a pro aktualizaci dat webového klienta IntraGate. QBUpdateClientService je realizován jako Win32 systémová služba určená pro běh na serveru. Je nezávislá na stavu přihlášení či nepřihlášení uživatele. Je určena pro provoz na serverových verzích Microsoft Windows – tedy Windows 2000 Serveru či Windows Serveru 2003. Principiálně však může běžet na jakýchkoliv Windows odvozených od Windows NT.

Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN

Tento způsob využití předpokládá provozování víceuživatelské licence Účetního poradce v lokální počítačové síti zákazníka. Doporučena je následující infrastruktura:
 • Serverem je některá z verzí serverových Windows. Na něm jsou pro uživatele vytvořena sdílení obsahující program QB6.EXE (s přístupem pouze pro čtení) a sdílení obsahující data (též pouze pro čtení) – může jít o různá nebo i jen jedno sdílení (Share).
 • Klientské stanice jsou připojeny do lokální sítě společné se serverem, provozují některou z podporovaných verzí Windows a uživatelé Účetního poradce využívající "tlustého" klienta QB6.EXE.
 • V doporučeném prostředí není vhodné, aby měli uživatelé instalován program QB6.EXE lokálně na stanicích, ale stačí jedna společná sdílená kopie QB6.EXE na serveru. Uživatelé na stanicích mají k dispozici pouze ikonu, která vede přímo na UNC serverového sdílení (\\server\UP\Programy\QB6.EXE) nebo využívá společného mapovaného disku, například (X:\UP\Programy\QB6.EXE).
 • Adresáře jsou v konfiguraci na každé stanici a pro každého uživatele nastaveny opět na síťový zdroj serveru přes UNC cestu nebo s využitím sdíleného disku.
 • Všechna sdílení mohou být pro uživatele z bezpečnostních důvodů určena pouze pro čtení.
Alternativně je možné mít sdílené adresáře na jiném serveru než Windows – např. na Linuxu či Novell NetWare. Služba QBUpdateClientService však musí být provozována na serveru s OS Windows.

V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará automatizovaně o průběžnou aktualizaci programu QB6.EXE a dat Účetního poradce bez zásahu administrátora. Znamená to tedy, že na stanicích nemusí běžet běžný aktualizační klient QBUpdateClient.exe, popisovaný v předchozím článku, určený pro jednouživatelské verze. Paralelní běh jednouživatelského klienta QBUpdateClient.EXE na stanici je nežádoucí!

QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin, během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba stáhne a nainstaluje nová data a programy. Uživatelé tak mají po příchodu do zaměstnání aktuální program a data.

Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům a zároveň je zajištěno, že v době běhu automatické aktualizace neběží žádný prohlížeč QB6.EXE a nejsou otevřeny datové soubory Účetního poradce žádným uživatelem.

Provoz intranetového serveru IntraGate

Druhým předpokládaným scénářem využití je provozování víceuživatelské licence Účetního poradce v lokální počítačové síti zákazníka s využitím intranetové brány IntraGate a "tenkých" klientů tvořených webovým prohlížečem (doporučen je Microsoft Internet Explorer). Předpokládá se následující infrastruktura:
 • Server provozující serverovou verzi Windows, IIS a v něm virtuální adresář pro IntraGate. Na serveru jsou zároveň umístěna data.
 • Klienti v LAN využívají pro práci s Účetním poradcem webový prohlížeč.
V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará o průběžnou aktualizaci dat bez zásahu administrátora.

QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin, během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba stáhne a nainstaluje nová data.

Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům. IntraGate je navržena tak, aby byla schopna přijmout změnu dat za provozu a proto může k jejich aktualizaci dojít i bez ohledu na právě pracující uživatele.

Instalace

Instalace QBUpdateClientService je jednoduchá a proto nevyžaduje speciální instalační program. Instalujícímu správci postačí základní nástroje systému Windows.

QBUpdateClientService je tvořen pouze dvěma soubory:
 • QBUpdateClientSvc.exe – je vlastním výkonným programem – Win32 službou zajišťující veškerou funkcionalitu,
 • QBUpdateClientSvcRM.dll – je samostatným resource souborem potřebným pro správné zobrazování záznamů od QBUpdateClientService v Event Vieweru (Prohlížeči událostí) systému Windows.


Instalační postup:
 • Instalaci je nutné provádět v kontextu uživatele, který má lokální administrátorská práva k danému serveru. Nejčastěji půjde zřejmě o uživatele Administrator.
 • Nakopírujte oba uvedené soubory (QBUpdateClientSvc.exe a QBUpdateClientSvcRM.dll) do
  • adresáře obsahujícího sdílený program QB6.EXE v případě provozu LAN verze nebo
  • adresáře obsahujícího QBWWW.DLL v případě provozu IntraGate.
 • Nainstalujte službu QBUpdateClientService příkazem QBUpdateClientSvc.exe /install z adresáře dle bodu 1. Tento příkaz zajistí kompletní instalaci uvedené služby v systému Windows.
 • Spusťte správu služeb z administrativních nástrojů systému Windows. V nich se instalovaná služba objeví pod názvem "QBUpdateClientService - aktualizace dat a programů systému QuickBook". Zobrazte vlastnosti služby, službu zatím nespouštějte. Standardně je nastaveno:
  • automatické spouštění služby po startu počítače – je žádoucí a proto se nedoporučuje jej měnit,
  • v záložce pro přihlášení je zvoleno použití místního systémového účtu (LocalSystem). Doporučujeme jej ponechat, pokud nejsou důvody k jeho změně. Pokud jej budete měnit (např. v případě, kdy má služba QBUpdateClientService přistupovat k síťovým diskům), je třeba zajistit, aby zvolený účet, v jehož kontextu služba poběží, měl dostatečná práva ke všem zdrojům – viz kapitola popisující konfigurační parametry.
 • Při instalaci byl zároveň vytvořen klíč v registry obsahující všechny hodnoty parametrů, kterými lze nastavit a modifikovat vlastnosti služby. Spusťte program na editaci systémového registru (např. REGEDIT.EXE) a otevřete klíč: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService
 • Dle pokynů v kapitole Konfigurační parametry musíte nastavit minimálně následující hodnoty bez jejichž počátečního nastavení služba po spuštění ohlásí příslušnou chybu a zase se zastaví.:
  • Dirs.BackupDir, Dirs.ExeHomeDir,
  • Dirs.QBDataDir, Dirs.QBDownloadDir,
  • Dirs.QBUpdateDownloads, Licence.Codes,
  • Licence.Names a QBUpdate.ServerName,
 • Dle způsobu využití (LAN update nebo IntraGate update) nastavte LANUpdate.Enabled nebo IntraGateUpdate.Enabled.
 • Spusťte službu buď ze správce služeb nebo příkazem net start QBUpdateClientService
 • Ověřte, že služba běží a v Logu správné nastavení konfiguračních hodnot. V Logu též najdete, kdy proběhne první aktualizace. Po jejím provedení najdete v Logu podrobný výpis činnosti služby a případné chyby, pokud nastaly.
Tím je proces instalace a prvotního nastavení služby dokončen.

Odinstalace

Službu QBUpdateClientService lze kdykoliv odinstalovat.

Odinstalační postup:
 • Zastavte službu, pokud běží – ze správce služeb nebo příkazem net stop QBUpdateClientService
 • Z adresáře, kde je QBUpdateClientService instalována spusťte příkaz QBUpdateClientSvc.exe /uninstall
 • Z uvedeného adresáře smažte soubory QBUpdateClientSvc.exe a QBUpdateClientSvcRM.dll
 • Odinstalace záměrně nemaže konfigurační údaje z registry (pro případ reinstalace). Ty je proto třeba smazat ručně, například z programu REGEDIT.EXE. Smažte klíč: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService se vším, co obsahuje.
Tím je proces odinstalace dokončen.

Další informace

 • Podmínkou pro provoz s IntraGate je verze IntraGate 5.9 z 3.11.2007 nebo novější. U starších verzí není schopna služba zjistit verzi qbwww.dll a ohlásí to jako chybu.
 • Při komunikaci s QBUpdate serverem nepředává služba QBupdateClientService (ani desktopový aktualizační program QBUpdateClient.exe) žádné informace z prostředí počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací sloužících zákaznické podpoře pro sledování provozu:
 • licenční čísla, licenční kódy nejsou posílány, jen kontrolovány – slouží pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené tajemství),
 • jméno a verze aktualizačního klienta (QBUpdateClient.exe nebo QBUpdateClientSvc.exe),
 • jméno a verze klienta (QB6.EXE nebo QBWWW.DLL),
 • NetBIOS jméno počítače.
 • Komunikační protokol je založen na XML a v případě zvýšených bezpečnostních požadavků lze předchozí tvrzení snadno ověřit.
 • Průběh aktualizace dat – LANUpdate – po stažení všech dat je, pokud je aktuální čas ve stanoveném časovém okně, spuštěna analýza souborů v datovém a Download adresáři a následně jsou soubory přesunuty do datového adresáře. Výsledek analýzy a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
 • Průběh aktualizace dat – IntraGateUpdate – po stažení všech dat je bez ohledu na aktuální čas zavolána funkce pro znovunačtení dat ve spravované instanci IntraGate. Výsledek analýzy a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
 • Průběh aktualizace programů – starší verze programu je přejmenována na .old (může v tu chvíli i běžet) a nová verze je do adresáře přesunuta pod originálním jménem (.exe). Po restartu programu, služby nebo počítače se tak spustí již nová verze. Případná stará verze s .old je na začátku smazána. Pokud by byla v tu chvíli ještě používána verze .old, nepůjde smazat a aktualizace programu skončí chybou.

Konfigurační parametry

Všechny konfigurační parametry se nacházejí v registry, konkrétně v klíči \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService. Hodnoty se standardním obsahem jsou automaticky vytvořeny při instalaci služby a proto je možné je již jen měnit. Můžete použít libovolný editor pro práci s Registry systému Windows, např. standardní REGEDIT.EXE. Úpravy provádějte pod účtem, který je členem skupiny lokálních administrátorů, nejčastěji zřejmě jako Administrator.

Upozornění: služba QBUpdateClientService musí mít dostatečná oprávnění pro čtení a zápis hodnot v uvedeném klíči. Po instalaci je služba standardně nakonfigurována pro běh pod účtem lokálního systémového účtu serveru, který tato oprávnění má. Pokud jste měnili identitu uživatele, v jehož kontextu služba poběží (např. kvůli přístupu k sdíleným adresářům ve vaší síti), přidělte tomuto uživateli oprávnění pro čtení a zápis k uvedenému klíči v Registry.

Poznámka: u všech parametrů, které obsahují cestu k adresářům používejte v případě síťových cest výhradně UNC zápis (\\server\sdílení\cesta...) a ne písmena případných mapovaných jednotek – ta nejsou službě namapována. Zajistěte, aby uvedený uživatel služby měl na těchto síťových cestách dostatečná oprávnění dle odpovídajícího sloupce tabulky, viz příloha.Stabilizace veřejných rozpočtů jako základ

Aktualizace díla Účetní poradce má základ samozřejmě v zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Protože jde o zásadní změny, k většině novelizovaných předpisů budou v rámci Metodiky doplňovány výklady, stanoviska, manuály a řešení dotazů z praxe. V současnosti se zpracovává komentář k novinkám v sociálním zabezpečení, následovat bude zdravotní pojištění, problematika DPH, průběžně samozřejmě úpravy v daních z příjmů. Ministerstvo financí v těchto dnech uzavírá připomínkové řízení ke změnám účetních předpisů, které budou účinné od roku 2008. Nemohou být tedy součástí pravidelné aktualizace. Počítáme samozřejmě s tím, že novely všech prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví a českých účetních standardů budeme zahrnovat do automatických aktualizací, k nimž se již řada z Vás přihlásila. Pokud nemáte zprovozněn ještě tento servis, čtěte pozorně návod v Info nebo kontaktujte firmu MP-Soft a.s.

Studium novelizovaných předpisů se týká nejen účetnictví, daní a obchodního práva, ale také zdánlivě zatím drobných úprav zákoníku práce (zásadní změna se projednává v legislativním procesu). Nezaměstnanost poklesla, mnohdy je velmi těžké najít kvalitního zaměstnance, a tak se stává, že se mezi firmami pohybují zaměstnanci, kteří vždy chvíli pobudou, a je-li jejich pozice vzhledem k nekvalitní práci dále neudržitelná, jdou bez problému dál. Tomu by mohla zabránit novela zákoníku práce upravující, že při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm mj. zda byl pracovní vztah zaměstnavatelem ukončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních vztahů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Nastavujete den, abyste stihli svoji práci, ale také nastudovat novinky v předpisech (využijte změnová tlačítka, zaměřte se na kvalitního pomocníka systému Účetní poradce, kterým je sledování historie jednotlivých paragrafů, budete mít lepší přehled o změnách předpisů). V tom napjatém pracovním programu přejíždíte mezi zákazníky autem (změnily se odpisy, padá limit vstupní ceny), ale pozor na přestupek, neboť po novele zákona o přestupcích se přestupku můžete dopustit tehdy, když v provozu na pozemních komunikacích řídíte vozidlo, na němž např. v rozporu se zvláštním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (někdo ji ukradl) nebo je nečitelná (nemáte auto umyté, někde jste ji třeba odřeli) .

V novelizovaném zákoně o DPH a zákoně o daních z příjmů se dočtete, že můžete požádat o vydání rozhodnutí o závazném posouzení. Konečně budete mít jistotu, vždyť kterákoliv osoba může požádat Ministerstvo financí o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně z přidané hodnoty správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně – to je vynikající – ale nezapomeňte se podívat také do Části I, Položka 1 zákona o správních poplatcích, neboť přijetí žádosti nebo návrhu o vydání rozhodnutí o závazném posouzení stojí 10 tis. Kč (za 1 položku).

Ještě dražší (20 000 Kč) je přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, jde-li např. o nové léčivé látky, nové kombinace léčivých látek, nové indikace, nové lékové formy určené pro nové indikace atd.

Rádi bychom připomněli, až budete v závěru roku při uzavírání účetních knih a přípravě podkladů pro daňová přiznání posuzovat obvyklou výši úroků, nezapomeňte zohlednit změnu diskontní sazby (v současnosti je obvyklá výše úroků, tj. 140 % diskontní sazby ČNB 3,15 %) – viz Praktikum v rámci Metodiky.

Při účetní závěrce za rok 2007 Vám přejeme hodně sil. Protože v roce 2007 však nedošlo k žádným významným právním úpravám, které by zásadním způsobem ovlivnily proces a obsah účetní závěrky, bude to práce standardní, a tudíž i příjemná. Prostřednictvím automatické aktualizace nebo internetové verze obdržíte v průběhu prosince 2007 ještě manuál k účetní závěrce 2007.

Děkujeme Vám za spolupráci v průběhu roku 2007, přejeme Vám příjemné vánoční svátky a těšíme se při využívání díla Účetní poradce v roce 2008 nashledanou.

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., ředitelka Metodické sekce Svazu účetních
ÚČETNÍ PORADCE

METODIKA

 • Výklady k dotazům doplněné k datu 1.11.2007

Informace MF, stanoviska a sdělení - DPH

 • Informace k uplatňování zákona o DPH při poskytnutí služby komisionáře v tuzemsku na základě komisionářské smlouvy, 9.8.2007, č.j. 18/63 343/2007-181 ze dne 8. 8. 2007)
 • Skupinová registrace k DPH (tisková zpráva)

Koordinační výbor 2007

 • Uplatnění DPH při skladování zboží v České republice zahraničním subjektem
 • Nárok na odpočet u zdanitelných plnění, u kterých nevzniká povinnost odvést daň v tuzemsku
 • Daňové a účetní aspekty výplaty ostatních kapitálových fondů
 • Problematika registrace evropských a zahraničních subjektů k české DPH

REJSTŘÍK POJMŮ

 • Dovolená,
 • Pojištění,
 • Zamezení dvojího zdanění,

OBECNÁ DAŇOVÁ LEGISLATIVA

Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007
Pokyn D-308, o stanovení lhůt v daňovém řízení, č.j. 43/18 392/2007-431
10.10.2007 - v platnosti
Diskontní, lombardní a REPO sazby České národní banky (chronologický přehled)

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ DĚDICKÁ DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

DAŇ SILNIČNÍ

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - v platnosti

EKOLOGICKÉ DANĚ

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá šestá, Daň z pevných paliv
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá sedmá, Daň z elektřiny
1. 1.2008 - v platnosti

DAŇ SPOTŘEBNÍ

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, úplné znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, úplné znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

ZÁKON O REZERVÁCH

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

OBECNÁ ÚČETNÍ LEGISLATIVA

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ZÁKON O PLATEBNÍM STYKU

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - 29. 2.2008
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - 1. 1.2008

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 215/2007 Sb.
22. 8.2007 - v platnosti

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti

ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení č. 249/2007 Sb.
1.11.2007 - v platnosti

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - 31.12.2008

CENOVÉ PŘEDPISY

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 269/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 270/2007 Sb.
31.10.2007 - 31.12.2007

ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti


ZÁKONY, U KTERÝCH SE MĚNÍ ÚČINNOST dle Čl. LXXXI zákona č. 261/2007 Sb.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 31.12.2009

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - 31.12.2009

SOUDNÍ POPLATKY

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a o poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnosti


ZÁKONY, U KTERÝCH SE MĚNÍ ÚČINNOST dle Čl. II zákona č. 218/2007 Sb.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění zákona č. 267/2006 Sb.
zrušeno

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 267/2006 Sb.
1. 1.2010 - v platnosti

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 267/2006 Sb.
1. 1.2010 - v platnostiMAJETEK A CENOVÉ PŘEDPISY

VLASTNICKÁ PRÁVA K NEMOVITOSTEM

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 267/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti

CENOVÉ PŘEDPISY

Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
1. 1.2008 - v platnosti
Výměry MF SKP 1.41.00.12 a SKP 2.41.00.11
1. 9.2007 - v platnostiSMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

POKYNY K UPLATŇOVÁNÍ ÚLEV

Pokyn č. D-311 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007) č.j.: 15/56 742/2007-153
10.10.2007 - v platnosti
Pokyn č. D-312 Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím, č.j.: 15/81 762/2007-153
1. 1.2008 - v platnostiKAPITÁLOVÝ TRH

CENNÉ PAPÍRY

Úřední sdělení České národní banky ze dne 10. září 2007 k vydávání cenných papírů neupravených českým právním řádem
17. 9.2007 - v platnosti

BANKY A INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Vyhláška č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev
25. 9.2007 - v platnosti
Vyhláška č. 205/2007 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky
1. 1.2008 - v platnosti
Vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
1.10.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. srpna 2007 o úpravě základních úrokových sazeb
31. 8.2007 - v platnosti
Diskontní, lombardní a REPO sazby České národní banky (chronologický přehled)

PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU - VYHLÁŠKY

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
1.10.2007 - v platnosti
Vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kvótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 240/2007 Sb.
1.10.2007 - v platnosti

PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU - SDĚLENÍ ČNB

Úřední sdělení České národní banky ze dne 20. července 2007 k povinnosti učinit veřejnou nabídku akcií při zvyšování základního kapitálu
6. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Započtení jako technika snižování úvěrového rizika
6. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Žádost o předchozí souhlas s používáním speciálního přístupu
6. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Uznávané standardy
6. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Transakce s delší dobou vypořádání
6. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Specializované úvěrové expozice při výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku.
3. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Systém vnitřně stanoveného kapitálu
3. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Seznam organizací veřejného sektoru
3. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Přístup pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku založený na interním ratingu
3. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Podmínka financování ve standardizovaném přístupu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
3. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank a spořitelních a úvěrních družstev. Outsourcing
3. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Operační riziko
2. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Metodika a úvěrová hodnocení ratingové agentury
2. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Měnové pozice při stanovení kapitálového požadavku k měnovému riziku
2. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Konsolidace pozic v postupech uplatňovaných při výpočtu kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě
2. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Kategorie retailových expozic v přístupech pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
2. 8.2007 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Ekonomicky spjatá skupina
2. 8.2007 - v platnosti

POJIŠŤOVNICTVÍ

Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 251/2007 Sb.
3.10.2007 - v platnosti

SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA

Opatření ČNB č. 5 ze dne 27. září 2007, kterým se zrušují opatření České národní banky pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
5.10.2007 - v platnosti


ZÁKONY, U KTERÝCH SE MĚNÍ ÚČINNOST dle Čl. LXXXI zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
1. 1.2009 - v platnostiÚČETNÍ & DAŇOVÁ JUDIKATURA

 • Daň darovací: přechod a převod vlastnictví
 • Daň z příjmů: příležitostný pronájem movitých věcí
 • Daň z příjmů: daňově uznatelné výdaje advokáta
 • Daňový řád: výdaje na nákup pohonných hmot, kniha jízd
 • Daň darovací: převod družstevních bytů
 • Daň z převodu nemovitostí: vklad společníka do společnosti
 • Daňový řád: výslech svědka, důsledky zrušení rozhodnutí krajského soudu
 • Daňový řád: důkazní břemeno,poskytnutí půjčky
 • Daňový řád: dokazování, výslech svědků
 • Daňový řád: nepodání daňového přiznání na výzvu správce daně, ústní jednání
 • Daňový řád: evidence provozu motorových vozidel, vyměření daně podle pomůcek
 • Daň z příjmů: daň z příjmů ze závislé činnosti, skutečný obsah právního úkonu
 • Daň z příjmů: evidence při sběru a výkupu odpadů
 • Daňový řád: evidence denních tržeb, pomůcky
 • Daňový řád: zpráva o kontrole, krácení odpočtu DPH
 • Daňový řád: zprostředkování, vázanost správce daně vlastní správní praxí
 • Daňový řád: výpověď svědka, námitka proti postupu pracovníka správce daně
 • Daňový řád: zápis do obchodního rejstříku, exekuce vůči ručiteli
 • Daňový řád: přezkoumání daňového rozhodnutí
 • Daň z příjmů: daň z příjmů spolupracujícího manželaMEZINÁRODNÍ REGULACE ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Normy ES/EU

 • Nařízení Rady ES č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006
 • Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění Nařízení Rady (ES) č. 1791/2006
 • ČTVRTÁ SMĚRNICE RADY o ročních účetních závěrkách určitých forem společností, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy (78/660/EHS), ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/46/ES, ve znění Směrnice Rady 2006/99/ES
 • SEDMÁ SMĚRNICE RADY o konsolidovaných účetních závěrkách, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy (83/349/EHS), ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/46/ES, ve znění Směrnice Rady 2006/99/ES
 • Směrnice Rady 2003/72/ES, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
 • Směrnice Rady 2003/48/ES, o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění Směrnice Rady 2006/98/ES
 • Směrnice Rady 2003/49/ES, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění Směrnice Rady 2006/98/ES
 • ŠESTÁ SMĚRNICE RADY ES č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění Směrnice Rady č. 2006/138/ES
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/43/ES, o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS
 • Informace k uplatňování Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových platebAUDITOR

Diskuse/Dotazy/Vybrané účetní problémy

 • Neziskový sektor, základ daně z příjmu a účetnictví
 • Dotace v účetnictví
 • Jak účtovat slevy v českém účetnictví ?
 • Auditorské ověření účetní závěrky nevýdělečné organizace

Diskuse/Dotazy/Daně

 • Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně z příjmů
 • Daňové dopady prodeje podnikuInformace výhradního distributora

Vážený uživateli,

jako obvykle pro Vás budeme pořádat vždy ve čtvrtek pravidelné bezplatné semináře, zaměřené na praktické užití informačního systému "Účetní poradce”. Zahájení seminářů vždy ve 14:00 hodin v zasedací místnosti MBM Trans na adrese Vlkova 20, Praha 3 v následujících termínech:
 • 29.11.2007
 • 6.12.2007
 • 13.12.2007
 • 20.12.2007
 • 27.12.2007
 • 3.1.2008
 • 10.1.2008
 • 17.1.2008
 • 24.1.2008
 • 31.1.2008
V případě Vašeho zájmu si prosím rezervujte místo v dostatečném předstihu na adrese seminare@mbm.cz nebo si termín můžete dohodnout telefonicky na 222 718 433 s panem Michaelem Jarošem.

K letošní poslední aktualizaci připojujeme malý dárek - CD s nejhezčími vánočními koledami, které nazpíval známý hudební soubor Musica Bohemica. Věříme, že Vám zpříjemní sváteční atmosféru vánočního období.

Současně si dovolujeme popřát Vám hezké vánoce, pevné zdraví a vše dobré v příštím roce 2008.

Tým pracovníků společnosti MBM Trans s.r.o.