[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Majetek a cenové předpisy

Doplněno k 1.2.2014

VLASTNICKÁ PRÁVA K NEMOVITOSTEM

Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 356/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
1. 1.2014 - v platnosti
Sdělení č. 368/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastr. úřadu k 1. lednu 2014
1. 1.2014 - v platnosti
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2013 Sb.
1.10.2013 - 31.12.2014

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
1. 1.2014 - v platnosti

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 476/2013 Sb.
15. 1.2014 - v platnosti

MAJETEK OBECNĚ, PRÁVA, ZÁVAZKY, HOSPODAŘENÍ

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 280/2013 Sb.
1.10.2013 - 31.12.2013

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti