[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

ÚČETNÍ PORADCE
výklady a metodika

Rejstřík pojmů

Praktikum

Výklady k dotazům

Manuály

2009

 • Aktuální změny v účetnictví neziskových organizací účtujících podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 • Novinky v účetnictví podnikatelů 2009
 • Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled 2009

2008

 • Náhrady mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce od 1. ledna 2009
 • Nové přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Změny zákona o DPH od 1. 1.2009
 • Daňová kontrola a lhůta pro vyměření daně
 • Cestovní náhrady v otázkách a odpovědích
 • Opravné položky k pohledávkám, dodanění závazků
 • Daňové souvislosti při uplatňování cestovních náhrad 2007 a 2008 u podnikatelských subjektů
 • Změny v daních z příjmů právnických osob v roce 2008
 • Změny od 1. 1. 2008 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení
 • Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled 2008

2007

 • Změny zákona o DPH
 • Účetní závěrka 2007
 • Zákoník práce v příkladech
 • Aktuálně k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • Hlavní změny, které přináší nový zákoník práce a prováděcí předpisy
 • Sociální pojištění a zdravotní pojištění v roce 2007
 • Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled, stav k 1.1.2007

2006

 • Účetní závěrka 2006
 • Změny v daních z příjmů v roce 2005 a od roku 2006
 • Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled, stav k 1.1.2006

2005

 • Účetní závěrka 2005
 • Manuál k zúčtovacím vztahům, pohledávky a závazky v účetnictví s daňovými dopady - komplexní pohled, právní stav k 1.11.2005
 • Před kontrolou mezd inspektorátem práce, právní stav k 1.8.2005
 • Změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2004, 12 novel zákona o daních z příjmu zveřejněných ve Sbírce zákonů v roce 2004
 • Sociální pojištění, stav k 1.2.2005
 • Převody do účetnictví k 1.1.2005
 • Novelizace zákona O DPH k 1. lednu 2005
 • Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled, stav k 1.1.2005
 • Investiční pobídky, stav k 1.3.2005

2004

 • Účetní závěrka 2004
 • Ze stanovisek ministerstva financí k DPH, stav k 1.11.2004
 • Vybrané praktické problémy k DPH od 1.5.2004
 • Daně z příjmů v roce 2004
 • Informace k problematice INTRASTAT
 • Zásadní změny v účetnictví v roce 2004
 • Náhrady při pracovních cestách - chronologický přehled, stav k 1.1.2004
 • Manuál k DPH platnému od 1.5.2004

2003

 • Manuál k účetní závěrce 2003
 • Manuál k prováděcí vyhlášce zákona o účetnictví pro podnikatele, stav k 1.1.2003
 • Manuál ke zdravotnímu pojištění, stav k 1. 1.2003
 • Vedení účetnictví a zdanění právnické osoby společenství vlastníků jednotek, stav k 1.3.2003
 • Manuál k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, stav k 1.6.2003
 • Manuál k DPH platnému od 1.10.2003
 • Manuál k zákonu o archivnictví z pohledu účetní jednotky, stav k 1.10.2003

2002

 • Komentář k zákonu o účetnictví, stav k 1.1.2002
 • Zdravotní pojištění - řešená témata z praxe, stav k 1. 1.2002
 • Manuál ke stanovení základu daně z příjmů právnické osoby, stav k 1.2.2002
 • Manuál k cenným papírům, derivátům a kursovým rozdílům, stav k 1.4.2002
 • Manuál k odložené a splatné dani z příjmů, stav k 1.12.2002

2001

 • Manuál k přechodu do podvojného účetnictví podnikatele, stav k 1.3.2001
 • Manuál ve věcech pracovního práva, stav k 1. 1.2001
 • Manuál pro mzdové účetní, stav k 1. 1.2001
 • Manuál k DPH, stav k 1. 8.2001
 • Manuál k zaokrouhlování, stav k 1. 8.2001
 • Manuál k smluvním pokutám a úrokům z prodlení, stav k 15.11.2001

2000

 • Manuál k účtování kursových rozdílů, stav k 1. 2.2000
 • Manuál k odpisům investičního majetku, stav k 1. 9.2000

1999

 • Aktuálním problémy v sociálním a zdravotním pojištění, stav k 1.8.1999
 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v příkladech
 • Manuál ke správě daní a poplatků, stav k 1.11.1999

Souvztažnosti

 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2009
 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2008
 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2007
 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2006
 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2005
 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2004
 • Doporučený účtový rozvrh a souvztažnosti pro rok 2003
 • Souvztažnosti k účtové osnově pro podnikatele, od 1. 1.2002
 • Souvztažnosti k účtové osnově pro podnikatele, od 1. 1.2001 do 31.12.2001
 • Souvztažnosti k účtové osnově pro podnikatele, od 1. 1.1993 do 31.12.2000

INFORMACE MF, STANOVISKA A SDĚLENÍ K ZÁKONU O DPH

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 • Informace MF k zákonu o DPH
 • Stanoviska MF k zákonu o DPH k 1.5.2004

Národní účetní rada - interpretace

 • Předmluva k Interpretacím českých účetních předpisů
 • Interpretace I-1, Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv
 • Interpretace I-2, Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech
 • Interpretace I-3, Rezerva na splatnou daň
 • Interpretace I-4, Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence
 • Interpretace I-5, Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
 • Interpretace I-7, Komisionářské smlouvy
 • Interpretace I-8, Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku
 • Interpretace I-9, Odložená daň - první vykázání
 • Interpretace I-10, Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele
 • Interpretace I-11, Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů
 • Interpretace I-12, Faktoring
 • Interpretace I-13, Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek
 • Interpretace I-14, Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Koordinační výbor

2009

2008

2007

2006

2005

 • Z Koordinačního výboru MF - 30.11.2005
 • Z Koordinačního výboru MF - aktualizace k 1.11.2005
 • Stanoviska z Koordinačního výboru

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

 • Daňový kalendář pro rok 2009
 • Daňový kalendář pro rok 2008
 • Daňový kalendář pro rok 2007
 • Daňový kalendář pro rok 2006
 • Zákonné lhůty plnění daňových povinností 2005