[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

INFO Legislativa školy, č. 2 ročník 2011

Informační bulletin pro uživatele Legislativy školy, květen 2011.

Úvodní slovoVážení uživatelé,

v uplynulém aktualizačním období proběhla řada významných změn v právních předpisech. Zřejmě nejvýznamnější změna byla v oblasti ekonomických předpisů a to novela zákona o DPH č. 47/2011 Sb. Veškeré změny jsou zpracovány v Legislativě školy a najdete je v nejnovější kapitole „Doplněno“. Legislativní změny doprovází i odpovídající série nižších právních norem. Novela zákona o DPH je z hlediska praxe nejvíce sledovanou a diskutovanou změnou, která nabyla účinnosti 1. 4. 2011. Z těch nejdůležitějších změn vybíráme:
 • změna pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně,
 • změna pravidel pro uplatnění odpočtu daně u dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností,
 • změny v oblasti oprav základů daně a výše daně,
 • změny ve stanovení místa plnění,
 • zpřísnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží,
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na další plnění,
 • oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • zavedení institutu ručení pro příjemce zdanitelného plnění,
 • změny týkající se podání souhrnného hlášení,
 • změny v oblasti skupinové registrace a další.
V měsíci dubnu se uskutečnilo pracovní setkání tvůrců, kteří se podílejí na Legislativě školy. Setkání se účastnili zástupci softwarové společnosti MP-Soft, a.s. a externí spolupracovníci ze spolupracujících organizací. Společné setkání proběhlo v penzionu Bejčkův mlýn v historickém městečku Slavonice.

Cílem setkání bylo získat podměty k lepší koordinaci prací na doplňování nových právních předpisů do Legislativy školy, rozšíření softwarových funkcí Legislativy školy a zvýšení úrovně péče o uživatele. Setkání přineslo řadu impulsů k dalšímu rozvoji systému v oblasti obsahu a softwarového řešení, kterými se budeme postupně zabývat a realizovat. Jedním z významných podmětů byl požadavek na zvýšení komunikace a práce se současnými uživateli v oblasti jejich informování o možnostech a funkcích současné verze systému. Právě proto najdete v článku „Výjimečné vlastnosti a funkce Legislativy školy“ rekapitulaci nejvýznamnějších funkcí a vlastností Legislativy školy. Článek není návodem, jak uvedené funkce využívat, jedná se pouze o souhrnnou informaci, připomínající, co Vám současná verze může nabídnout. Podrobně jsou jednotlivé možnosti a funkce popsané v uživatelské příručce, umístěné na každém distribučním CD ve složce manuály nebo také ke stažení na www.mp-soft.cz.

Vážení uživatelé, děkuji Vám, že používáte Legislativu školy. Věřím, že je pro Vás významným pomocníkem ve Vaší praxi a přináší Vám přehlednou formou aktuální informace.

Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva MP-Soft, a.s.


Výjimečné vlastnosti a funkce Legislativy školy

Legislativa školy je softwarový produkt, který je na českém trhu od roku 1992. Na softwarový výrobek je to úctyhodná řádka let a většina dnešních uživatelů Legislativu školy přijímá jako běžnou součást svého života, jako samozřejmost se všemi klady i zápory. Dovolte mi, abych v tomto článku připomněl některé významné vlastnosti Legislativy školy, ke kterým zejména patří:
 • unikátní systém uspořádání předpisů a metodiky s časovou osou,
 • unikátní, jednoduchý, přehledný a snadno využitelný systém zpracování novelizovaných předpisů,
 • hypertextové vazby a jejich časová osa,
 • rešeršní funkce pro sestavení historie kapitoly,
 • rešeršní funkce pro vyhledávání citací a referencí v metodice nebo právních předpisech,
 • fulltextový systém hledání v předpisech s možností hledat slova, slovní spojení nebo tvary slov odvozené ze slovního základu.

Unikátní systém uspořádání předpisů a metodiky s časovou osou.

Právní předpisy a metodika, vložená do Legislativy školy, je rozdělena do dílčích kapitol. Vodítkem pro členění předpisu nebo metodiky na menší celky je vždy vnitřní struktura dokumentu. U právního předpisu se většinou jedná o členění po jednotlivých paragrafech nebo článcích, u metodiky po tématických celcích. Jako příklad lze uvést třeba zákon, který má deset paragrafů. Takovýto předpis bude rozčleněn do deseti samostatných kapitol, každou z nich bude tvořit jeden paragraf. Každá kapitola v Legislativě školy má v sobě uložené základní informace:
 • datum, od kdy je kapitola účinná,
 • datum, do kdy byla účinná, případně informaci, že je neustále v platnosti,
 • informaci k jakému předpisu patří,
 • informaci o jaký typ předpisu se jedná,
 • informaci, zda se jedná o základní znění části předpisu nebo novelizované znění,
 • u novelizovaných předpisů veškeré provedené změny a datum jejich účinnosti.
Vyjmenované informace ke každé kapitole vkládá programátor při zpracování předpisu do Legislativy školy a čerpá přitom ze Sbírky zákonů nebo jiného podkladu. Uvedené členění do kapitol a informační základ je předpokladem pro většinu funkcí softwarového řešení Legislativy školy. Jako příklad lze uvést funkce:

Úplná znění předpisu, která lze sestavit u právních předpisů

ke každému datu novelizace. V úplném znění program seřadí jednotlivé kapitoly (paragrafy nebo články) za sebou s ohledem na jejich platnost. Pokud se sestavuje úplné znění platného předpisu, do sestavy se zařadí jen platné kapitoly. Sestavuje-li se úplné znění ke zvolenému datu, do úplného znění se zařadí kapitoly s odpovídající platností. Například, sestavuje-li se úplné znění předpisu platného od 1.1.2005 do 31.12.2005, do sestavy se zařadí kapitoly (verze paragrafů nebo článků), které platily v roce 2005. Popsaný systém umožňuje vracet se zpětně ke znění předpisu dle zvoleného data. Úplné znění se vždy sestavuje v paměti počítače, není fyzicky uloženo v databázi. V okamžiku sestavování úplného znění systém prochází všechny kapitoly zvoleného předpisu a do výstupní sestavy vkládá pouze ty, které splňují časový údaj zvolený uživatelem.

Unikátní, jednoduchý, přehledný a snadno využitelný systém zpracování novelizovaných předpisů

umožňuje barevné odlišení změn v novelizovaných předpisech od původního textu. Lze také nahlédnout do textů, které novela z předpisu vypouští. Pokud je v kapitole (paragrafu nebo článku) předpisu provedena změna novelou, kapitola si tuto informaci nese v sobě. Platnost každé změny je vnitřně ohraničena časovým intervalem. Změny do jednotlivých kapitol (částí předpisu) vkládá programátor a následně se pečlivě kontrolují proti textu novely ve Sbírce zákonů. Uvedený systém zpracování změn umožňuje promítat texty předpisů s podbarvením nově vloženého textu a možností nahlédnout do vypuštěného textu, vždy ke zvolenému datu. Automaticky se změny podbarví v úplném znění předpisu nebo při práci se seznamem změn uloženým ve stejnojmenné kapitole „Změny“. Možnost vyvolat úplné znění a otevřít kapitolu „Změny“ lze najít v úvodní obrazovce každého novelizovaného předpisu.

Hypertextové vazby a jejich časová osa

je technologie, kterou používá výhradně Legislativa školy. V textech Legislativy školy je hypertextová vazba odlišená od ostatního textu standardně modrou barvou a text, ze kterého vazba vychází je podtržený. Na modrý podtržený text lze kliknout myší a do pracovního okna se otevře kapitola, do které vazba míří. Právní předpisy a metodika jsou v Legislativě školy provázány hypertextovými vazbami, které vždy míří do verzí předpisů nebo jejich částí časově odpovídajících obsahu metodiky nebo právního předpisu. Zpracování předpisů a metodiky tímto způsobem je velice pracné, ale pro uživatele systému pohodlné. Jako příklad lze uvést manuál „Změny zákona o DPH od 1.4.2011“. Hypertextové vazby vycházející z tohoto manuálu převážně míří do verze zákona o DPH platné od 1.4.2011. Podobným způsobem se přistupuje ke tvorbě hypertextových vazeb u novelizovaných předpisů. Předmětem zpracování novelizace není pouze zapracování a barevné odlišení změn provedených novelou, ale také „časová“ aktualizace veškerých hypertextových vazeb, tzn. jejich namíření do aktuálních kapitol k datu novely. V praxi to znamená, že součástí novely se stávají i paragrafy, které se odkazují na novelizované paragrafy.

Rešeršní funkce pro sestavení historie kapitoly

je další unikátní nadstavbou Legislativy školy. Cílem rešeršních funkcí je podstatným způsobem usnadnit vyhledávání informací v Legislativě školy. „Historie“ je zřejmě nejvíce ceněnou funkcí Legislativy školy. „Historie“ během okamžiku sestaví přehled o vývoji obsahu zvoleného paragrafu (paragrafu, který je otevřen) nebo článku právního předpisu. Přehledně za sebou seřadí jednotlivé verze paragrafu nebo článku, vyhledá informaci, k jakému datu proběhla novelizace a v jednotlivých verzích barevně odliší změny od původního textu. Dotazovat se lze na historii celého paragrafu nebo jednotlivých odstavců, ze kterých je paragraf složen. Ve výstupní sestavě lze snadno porovnávat změny provedené novelami a sledovat vývoj textu paragrafu nebo jeho odstavců v čase.

Rešeršní funkce pro vyhledávání citací a referencí

v metodice nebo právních předpisech. Při hledání odpovědi na otázku „Na které právní předpisy se odkazuje právě otevřený předpis nebo jeho část?“ odpoví funkce „Citace“. Tato rešeršní funkce prohledá otevřenou kapitolu a sestaví seznam kapitol, na které se otevřená kapitola odkazuje hypertextovými vazbami. Každá položka se automaticky zařadí do odpovídající právní oblasti, například „daň z příjmů“, „hospodářské předpisy“ apod. Dále je u každé položky seznamu uvedena informace o platnosti. Pokud uživatel potřebuje zjistit, zda k otevřenému předpisu nebo jeho paragrafu existuje v Legislativě školy výklad, prováděcí předpis nebo je citován v jiném předpise, stačí použít rešeršní funkci „Reference“. Tato funkce prohledá celou textovou databázi Legislativy školy a sestaví seznam kapitol, které se odkazují na kapitolu, která je právě otevřená. Ze seznamu lze jednotlivé vyhledané kapitoly volit a zobrazit jejich odkaz.

Fulltextový systém hledání v předpisech

s možností hledat slova, slovní spojení nebo tvary slov odvozené ze slovního základu umožňuje v Legislativě školy vyhledat kapitoly, které obsahují požadovanou informaci. Fulltextové hledání může pracovat nad celou textovou databází nebo jen nad vybranými oblastmi. Například, pokud se má hledat jenom v metodice, lze hledání v ostatních oblastech omezit. Hledání může být omezeno na hledání ve zvoleném typu předpisů, například jen v zákonech nebo naopak jen v manuálech apod. Unikátní výhodou fulltextového hledání v Legislativě školy je selektivní hledání v předpisech nebo metodice, platné ve zvoleném časovém intervalu. Všechny uvedené možnosti selektivního hledání lze vzájemně kombinovat a tak například hledat jen v platných daňových zákonech. Pro hledání „v platných“ stačí v dialogu hledání zaškrtnout „jen platné“, pro hledání jen „v daňových“ lze vypnout hledání ve všech právních oblastech, kromě daňových předpisů a pro hledání jen v „zákonech“ lze zaškrtnout v dialogu hledání položku „selektivní“ a následně v nabídce typů předpisů zvolit „zákony“.
VĚSTNÍK MŠMT

Věstník MŠMT, sešit 2, ročník 2011

Metodický pokyn k provedení §6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2010, č.j. 28 981/2010-26
1. 3.2011 - v platnosti
Soustava republikových normativů pro rok 2011, č.j. 1 150/2010-26
1. 2.2011 - v platnosti
Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011, č.j. 20/2011-26
1. 2.2011 - v platnosti
Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
1. 2.2011 - v platnosti
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
1. 2.2011 - v platnosti
Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT, č.j. 2 205/2011-25
25. 1.2011 - v platnosti


Věstník MŠMT, sešit 3, ročník 2011

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 2 434/2011-33
28. 1.2011 - v platnosti
Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle §40 odst. 2, §91 odst. 2 písm. e) a §91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 2 435/2011-33
28. 1.2011 - v platnosti
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
1. 3.2011 - v platnosti


Věstník MŠMT, sešit 4, ročník 2011

Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2011 (Gesce ÚIV)
1. 4.2011 - v platnosti
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
1. 4.2011 - v platnosti
Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2010/2011 (stav ke dni 1.3.2011)
1. 3.2011 - v platnosti

PŘEDPISY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONŮ, SBÍRCE MEZINÁRODNÍCH SMLUV A DALŠÍCH VĚSTNÍCÍCH

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zák. č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 110/2011 Sb.
31. 8.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 11/2011 Sb.
31. 1.2011 - 30. 8.2011
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 54/2011 Sb.
10. 3.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění zákona č. 109/2011 Sb.
31. 8.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
1. 6.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
1. 9.2011 - v platnosti

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zák. č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 110/2011 Sb.
31. 8.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 11/2011 Sb.
31. 1.2011 - 30. 8.2011
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.
1. 9.2011 - v platnosti

ODBORNÁ UČILIŠTĚ

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 54/2011 Sb.
10. 3.2011 - v platnosti

MEZINÁRODNÍ DOHODY VE ŠKOLSTVÍ

Sdělení č. 38/2011 Sb.m.s, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2010 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
1. 1.2011 - v platnosti

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI A ÚŘEDNÍCI

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - 31. 3.2011

ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona, č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení č. 44/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Sdělení č. 112/2011 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
26. 4.2011 - v platnosti

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2012

PRŮMĚRNÁ MZDA

Sdělení č. 112/2011 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
26. 4.2011 - v platnosti

INSPEKCE PRÁCE

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

NAŘÍZENÍ O PLATOVÝCH POMĚRECH PŘÍSPĚVK. ORGANIZACÍ A VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 45/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

KATALOG PRACÍ A NAŘÍZENÍ O PLAT. POMĚRECH

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení č. 44/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Zákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, úplné znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Sdělení č. 68/2011 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
21. 3.2011 - v platnosti
Sdělení č. 90/2011 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
1. 4.2011 - v platnosti
Sdělení č. 101/2011 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
15. 4.2011 - v platnosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 1.2013 - v platnosti

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 29. 9.2011
Nařízení vlády č.290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení č. 114/2011 Sb.
1. 7.2011 - v platnosti

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zák. č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění z. č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

POMOC V HMOTNÉ NOUZI

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

ORGANIZACE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

ZÁKON O RODINĚ A OCHRANA DĚTÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

ÚČETNICTVÍ PRO SLOŽKY STÁTU, PŘÍSP.ORGANIZACE

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č.j. 28/37 684/2011-282
31.12.2011 - v platnosti

DAŇOVÝ ŘÁD

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu, č.j. GFŘ-6792/11-1310
25. 3.2011 - v platnosti

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zn.Nálezu ÚS č. 119/2011 Sb.
6. 5.2011 - v platnosti
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 5. 5.2011
Nález Ústavního soudu č. 119/2011 Sb., ve věci zrušení zák. č. 348/2010 Sb.
6. 5.2011 - v platnosti
Pokyn GFŘ-D-2, k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování, č.j. 2423/11-3110
25. 3.2011 - v platnosti

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění zák.č. 47/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Pokyn GFŘ-D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle §92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), č.j. 7353/11-3210-011021
1. 4.2011 - v platnosti

DAŇ SPOTŘEBNÍ

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zák. č. 95/2011 Sb.
1. 5.2011 - v platnosti

DAŇ DĚDICKÁ DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVIT.

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

DAŇ SILNIČNÍ

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

FINANČNÍ ORGÁNY A KONTROLA

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v.z.č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - 31.12.2011

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zák.č. 105/2011 Sb.
22. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zák. č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - 21. 4.2011

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
20. 1.2011 - v platnosti

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 28/2011 Sb.
23. 2.2011 - v platnosti

INSOLVENČNÍ ZÁKON

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 69/2011 Sb.
31. 3.2011 - 31. 3.2011
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 56/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
31. 3.2011 - v platnosti

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU

Nález Ústavního soudu č. 80/2011 Sb., zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí,
31.12.2011 - v platnosti

EVIDENCE OBYVATEL

Zákon č. 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve zn. zák.č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnostiZDRAVOTNÍ LEGISLATIVA

ZÁKON O PÉČI O ZDRAVÍ LIDU

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2012

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 111/2011 Sb.
1. 5.2011 - v platnosti

PRACOVNÍ POMĚRY PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOT.

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 105/2011 Sb.
22. 4.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
14. 3.2011 - v platnosti

POSUDKOVÁ ČINNOST-LÉKAŘ. EXPERTÝZY

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 72/2011 Sb.
15. 4.2011 - v platnosti

LÉČIVA A PROSTŘEDKY ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 75/2011 Sb.
25. 3.2011 - v platnosti
Zákon č. 76/2011 Sb., o přechodném snížení cen a úhrad léčiv
1. 4.2011 - v platnosti

NÁVYKOVÉ LÁTKY

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 106/2011 Sb.
22. 4.2011 - v platnosti

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 77/2011 Sb.
25. 3.2011 - v platnosti
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 31/2011 Sb.
18. 2.2011 - 24. 3.2011

SPOLEČNÉ PŘEDPISY

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 77/2011 Sb.
25. 3.2011 - v platnostiBEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 34/2011 Sb.
20. 7.2011 - v platnosti
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
20. 7.2011 - v platnostiAUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

PODMÍNKY PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

CESTOVNÍ DOKLADY

Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 85/2011 Sb.
1. 7.2011 - v platnosti

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 72/2011 Sb.
15. 4.2011 - v platnosti