[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Systém agend pro školy SAS


Upozornění: SAS má nové stránky sas.mp-soft.cz.

SAS - základní náplň

Softwarový informační systém

 • softwarový balík určený pro základní školy, střední školy (gymnázia, SPŠ, SOŠ, SOU, OA, ...) a vyšší odborné školy
 • vedení školní matriky, sběr individuálních údajů ze školní matriky
 • evidence žáků, jejich klasifikace, přijímací řízení
 • evidence pracovníků školy, evidence majetku, školní knihovna
 • rozvrh hodin s automatickým nasazováním lístků, suplování, plán akcí školy
 • tisky seznamů, vysvědčení, rozvrhů, ...
 • informace pro rodiče o průběžných výsledcích studia


Videoukázka

Videoukázka se zobrazí v novém okně prohlížeče přes celou obrazovku. Její ukončení můžete provést např. současným stiskem kláves Alt a F4.

Videoukázka: Základní náplň systému SAS (cca 13,5 minuty)

Poznámka: Pro videoukázku je nutné mít ve svém internetovém prohlížeči nainstalován plugin pro přehrávání flash animací.

Stručný popis

[Evidence žáků] Školní matrika
Základní funkcí systému SAS je vedení školní matriky a řešení sběru individuálních údajů. Jsou evidovány všechny požadované údaje o žákovi, s požadovaným napojením na centrální číselníky. Průběžně se zaznamenávají změny o žákovi (odchod ze školy, změna bydliště apod.). Při sběru dat je kontrolováno vyplnění povinných údajů a jsou prováděny logické kontroly mezi údaji.

[Zápis žáků] Zápis žáků
Modul určený pro základní školy. Evidence budoucích žáků, rozhodnutí o zápisu, rozdělení zapsaných žáků do tříd.


[Přijímací řízení] Přijímací řízení
Modul určený pro střední a vyšší odborné školy. Evidence uchazečů o studium, klasifikace přijímací zkoušky, vyhodnocení zkoušek a přijetí. Tisk pozvánek, rozhodnutí o přijetí, výsledkových listin, rozdělení do učeben a dalších seznamů.

[Třídní kniha] Třídní kniha
Sledování údajů o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.


[Klasifikace žáků] Průběžná klasifikace
Systém SAS umožňuje zadávat průběžně během roku klasfikaci žáků v jednotlivých předmětech.


[Třídní kniha] Průběžná absence
Během roku je možné průběžně sledovat, kdy žák chybí, ve kterých hodinách a zda je absence omluvena.


[Klasifikace žáků] Tisk vysvědčení
Tisk vysvědčení je možné provádět do všech obvyklých formulářů, je možné tisknout vysvědčení v prvním pololetí a dotiskávat ve druhém pololetí, nebo v prvním pololetí tisknout výpis z vysvědčení a celé vysvědčení vytisknout až na konci školního roku. Kromě vysvědčení a výpisů z vysvědčení lze tisknout různé seznamy, přehledy, dopisy apod. Vše je možné upravovat podle potřeb a požadavků školy.

[Rozvrh hodin] Rozvrh hodin
Pořízení rozvrhu, automatické nasazování lístků, kontrola kolizí a vazeb, tisky rozvrhů pro třídy, místnosti, učitele.


[Suplování] Suplování
Vyhledání vhodného učitele pro suplování. Tisky suplování pro den, tisky seznamů odsuplovaných hodin učitele.


[Evidence pracovníků] Evidence pracovníků
Evidence údajů o pracovnících školy. Možnost práce s archivem bývalých pracovníků.


[Školní knihovna] Školní knihovna
Evidence knih ve školní knihovně, evidence čtenářů. Sledování půjčování knih, upomínky. Možnost využití čtečky čárových kódů.


[Hospodářský majetek] Majetek školy
Evidence hospodářského majetku na škole, zajišťuje výpočet daňových a účetních odpisů. Možnost využití čtečky čárových kódů.


[Informační servis] Informační nástěnka
Evidence oznámení pro zobrazení na informační nástěnce školy na Internetu. Oznámení může být veřejné (může ho shlédnout kdokoliv), nebo interní pro pracovníky školy, žáky nebo jejich zákonné zástupce.

[Informační servis] Plán akcí
Evidence různých akcí školy, které je možné předem plánovat a následně hodnotit. Akce je možné vybírat podle různých kritérií.


[SAS] Informace po Internetu
Internetová aplikace SAS umožňuje zobrazovat odpovídající údaje z databáze SAS na Internetu. Informace jsou veřejné, přístupné všem uživatelům Internetu (např. základní údaje o škole, veřejná nástěnka aj.) a neveřejné, přístupné po přihlášení uživatele (např. rodič žáka získá informace o průběžné klasifikaci, absenci, výchových opatřeních apod.).


Přehledové schéma programových modulů

[SAS - schéma]


Hlavní charakteristiky systému SAS

 • vedení školní matriky a předávání údajů ze školní matriky
 • vzájemná provázanost dat, možnost práce v sítích
 • přístupová práva k modulům a funkcím pro každého uživatele
 • možnost výběru dat podle zvolených podmínek
 • tisky seznamů, karet, dopisů, vysvědčení, formulářů ve všech modulech
 • úprava a vytváření tiskových sestav podle vlastních potřeb
 • grafické znázornění statistik s možností volby typu grafu
 • spolupráce se čtečkou čárových kódů, tisk čárových kódů
 • propojení na internet (zprávy, automatické aktualizace)


Seznámení se systémem SAS

Následující část: SAS - podpora uživatelů