[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Systém agend pro školy SAS


Upozornění: SAS má nové stránky sas.mp-soft.cz.

SAS - evidence žáků

Evidence žáků

[Evidence žáků] Evidence žáků je základní modul systému SAS, který umožňuje evidovat údaje o žácích školy a provádět s nimi potřebné operace během školní roku. Je základem školní matriky.


Vybrané vlastnosti evidence žáků:
 • práce s třídami dle oprávnění uživatele
 • číselníky tříd, učebních skupin, okresů aj.
 • vlastní výběr sledovaných údajů o žákovi
 • evidenční karty žáků s možností vlastních poznámek
 • odchody a příchody žáků v průběhu školního roku
 • snadné vyhledávání žáků
 • statistika, grafy
 • výběr žáků podle podmínky
 • archivace dat
 • tisky seznamů žáků aj.


Videoukázky

Videoukázka se zobrazí v novém okně prohlížeče přes celou obrazovku. Její ukončení můžete provést např. současným stiskem kláves Alt a F4.

Videoukázka: Vyhledání žáka (cca 3 minuty)
Videoukázka: Statistika, grafy (cca 2,5 minuty)
Videoukázka: Konfigurace evidenční karty a její obsah (cca 3 minuty)
Videoukázka: Tisky seznamu žáků (cca 6 minut)

Poznámka: Pro videoukázku je nutné mít ve svém internetovém prohlížeči nainstalován plugin pro přehrávání flash animací.

Oprávnění uživatele

Pro každého uživatele systému SAS nastavuje správce přístupová práva:
 • k modulu - zda vůbec může pracovat s daným modulem
 • k funkci v nabídce - nepovolené funkce se nezobrazují, nabídka je přehlednější
 • k datům - zda může přidávat nové údaje, měnit je nebo jen prohlížet
 • ke třídám - zda a jak může pracovat s žáky v jednotlivých třídách
[Správce systému] Nastavení přístupových práv je důležité pro stanovení zodpovědnosti jednotlivých uživatelů za data. Třídní učitel může např. pracovat jen s žáky ve své třídě, může provádět potřebné změny (opravy) údajů, ale nemůže provádět např. přesuny žáků mezi třídami - tuto operaci obvykle může provádět jen správce školní matriky.
Nepovolené operace se uživateli nezobrazují, jeho nabídka modulů a funkcí je tedy menší a přehlednější.


Číselníky

Některé údaje o žákovi mohou nabývat jen určitých hodnot. V takovém případě se pracuje se seznamem hodnot, kterému říkáme číselník. Některé číselníky měnit nelze (především centrální číselníky pro matriku), jiné jsou určené k naplnění uživatelem (číselník tříd, místností, ...).

[Číselník tříd]

V evidenci žáků se pracuje především s těmito číselníky:
 • číselník tříd - pro každou třídu obsahuje její označení, ročník, třídního učitele a další údaje
 • číselník učebních skupin - používá se, pokud je potřeba dělit třídu podle oborů
 • centrální číselníky - např. průběh vzdělávání, financování žáka, zdravotní postižení, územní jednotky

Výběr sledovaných údajů

O žákovi je potřeba evidovat celou řadu údajů:
 • povinné údaje (např. příjemní a jméno) - bez těchto údajů nelze žáka evidovat
 • údaje pro školní matriku
 • volitelné údaje (např. osobní číslo, rodné příjmení, přechodné bydliště)

[Konfigurace]

U volitelných údajů má uživatel možnost v konfiguraci nastavit, které údaje chce sledovat.


Poznámky, zápisníky

Kromě předem daných volitelných údajů je možné doplnit další údaje o žákovi:
 • až 4 volitelné textové položky (2 pro text délky až 50 znaků, 2 pro text max. 20 znaků)
 • až 4 řídící položky (pro sledování údajů nabývajících hodnot ano/ne)
 • libovolný počet zápisníků pro text neomezené délky
Všechny tyto údaje lze pojmenovat - takto se pak budou zobrazovat v evidenční kartě žáka.


Evidenční karta žáka

Údaje o žákovi se zadávají, opravují a prohlížejí v evidenční kartě žáka, která je členěna do záložek:
 • Osobní údaje - příjmení, jméno, rodné číslo, místo narození, ...
 • Studium - datum nástupu, datum odchodu, průběh vzdělávání, ...
 • Přerušení studia - datum nástupu po přerušení, doba přerušení
 • Předchozí studium - dosažený stupeň vzdělání, předchozí působiště, ...
 • Údaje - další volitelné údaje
 • Bydliště - trvalé bydliště, telefon, e-mail, ...
 • Zákonný zástupce 1 - příjmení, jméno, bydliště, zaměstnání, ...
 • Zákonný zástupce 2 - příjmení, jméno, bydliště, zaměstnání, ...
 • Zdravotní stav - zdravotní postižení, zdravotní pojišťovna, ZPS, ...
 • Sociální znevýhodnění
 • Výchovná opatření - průběžná evidence
 • Volitelné - vlastní sledované údaje
 • Zápisníky - vlastní údaje neomezené délky
 • Foto - fotografie žáka
 • Průběh studia - informace o třídách žáka v jednotlivých šk. rocích
 • Přehled klasifikace - pololetní a závěrečná klasifikace v jednotlivých šk. rocích

[Evidenční karta žáka]

Videoukázka: Konfigurace evidenční karty a její obsah (cca 3 minuty)


Přesuny žáků

V případě, že žák přeruší studium, odejde ze školy nebo je vyloučen, je přesunut do tzv. nedokončeného studia. Jestliže se žák po čase vrátí do školy, snadno se provede přesun z nedokončeného studia zpět do zvolené třídy. O přerušení studia a návratu se zaznamenávají všechny potřebné údaje.
Přechod na nový školní rok se provádí speciální funkcí, která vytvoří archiv pro uplynulý školní rok a povýší třídu a ročník u žáků, kteří pokračují v docházce do školy. Následně lze snadno provést přesuny žáků mezi třídami nebo nastavit opakování ročníku.


Vyhledávání žáků

Je-li potřeba provést opravu údajů v evidenční kartě žáka nebo jen prohlédnout jeho údaje, je potřeba nejdříve žáka vyhledat v seznamu. K tomu slouží vyhledávácí okno, ve kterém se nejdříve vybere požadovaná třída nebo se zvolí celá škola pro zobrazení všech žáků.

[Vyhledání žáka]

Seznam žáků může být řazen podle
 • příjmení a jména
 • katalogového čísla
 • rodného čísla
 • čísla karty
Změnu řazení lze provést kliknutím na záhlaví příslušného sloupce. Hledaného žáka je možné najít listováním v seznamu nebo postupným zadáváním počátečních písmen dle nastaveného řazení.

Při hledání absolventa školy se používá speciální funkce, která prohledává archiv žáků.
Videoukázka: Vyhledání žáka (cca 3 minuty)

Statistika, grafy

Funkce Aktuální stav zobrazí celkový počet žáků na škole, počty v jednotlivých třídách, příp. oborech.

Funkce Statistika vypočítá počty žáků se stejnou hodnotou pro různé sledované údaje a tyto informace zobrazí ve formě grafu a tabulky.
Videoukázka: Statistika, grafy (cca 2,5 minuty)

Výběr žáků podle podmínky

Uživatelé systému SAS mohou vytvářet své vlastní podmínky pro výběr žáků - tzv. filtry. Filtr může být jednoduchý, např. "žáci s trvalým bydlištěm v okrese Blansko", ale může být i složitější, např. "žákyně narozené od 1. 9. 1995 do 31. 8. 1998 s trvalým bydlištěm v okrese Vyškov nebo Prostějov". Filtr lze použít pro zjištění počtu žáků vyhovujících podmínkám filtru nebo pro "nastavení filtru", což znamená, že se bude pracovat jen žáky, které filtr určil (např. pro hromadné opravy nebo tiskové výstupy).

Archivace dat

Údaje zadané v systému SAS jsou archivovány a je možné se k nim vracet - stačí nastavit příslušný školní rok a pololetí.

[Volba pololetí a školního roku]


Tiskové výstupy

[Návrhář tiskových sestav] Modul Návrhář tiskových sestav umožňuje navrhnout tvar a obsah libovolné výstupní sestavy, což může být seznam žáků, dopis rodičům, pozvánka, vysvědčení, formulář aj.


[Prohlížeč výstupů] Modul Prohlížeč výstupů zobrazuje výstup provedený z Evidence žáků a umožňuje ho vytisknout na tiskárně.


Videoukázka: Tisky seznamu žáků (cca 6 minut)


Seznámení se systémem SAS

Předchozí část: SAS - podpora uživatelů
Následující část: SAS - školní matrika