[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Systém agend pro školy SAS


Upozornění: SAS má nové stránky sas.mp-soft.cz.

SAS - školní matrika

Školní matrika

[Evidence žáků] Základní funkcí systému SAS je vedení školní matriky a řešení sběru individuálních údajů podle platné legislativy (školský zákon a navazující vyhlášky).
Položky pro školní matriku se zadávají především v modulu Evidence žáků, dále pak v modulech Klasifikace žáků, Závěrečné zkoušky a maturity a v Hlavním modulu.

Nezbytné vlastnosti školní matriky v systému SAS:
 • číselníky ÚIV a jejich aktualizace
 • zvýraznění povinných údajů
 • evidence údajů o žákovi dle požadavků legislativy
 • sledování změn v průběhu studia
 • materiály s pracovními postupy
 • sběr individuálních údajů o žácích ze školních matrik
 • kontrola vyplnění povinných údajů
 • logické kontroly vztahů mezi daty


Videoukázky

Videoukázka se zobrazí v novém okně prohlížeče přes celou obrazovku. Její ukončení můžete provést např. současným stiskem kláves Alt a F4.

Videoukázka: Matriční údaje a práce s nimi (cca 4 minuty)
Videoukázka: Evidence změn (cca 3 minuty)
Videoukázka: Sběr individuálních údajů ze školní matriky (cca 5 minut)

Poznámka: Pro videoukázku je nutné mít ve svém internetovém prohlížeči nainstalován plugin pro přehrávání flash animací.

Centrální číselníky ÚIV a jejich aktualizace

Pro řadu položek evidovaných ve školní matrice jsou dány povolené hodnoty, které jsou obsaženy v centrálních číselnících ÚIV (např. průběh vzdělávání, zdravotní postižení), celkem více jak 30 číselníků. Uživatel systému SAS nemůže měnit obsah těchto číselníků, může je pouze použít pro nastavení požadované hodnoty (netýká se číselníků okresů a států, které lze upravovat).
Tyto centrální číselníky mohou být na straně ÚIV aktualizovány. Systém SAS proto obsahuje možnost stažení této aktualizace a provedení potřebných změn v databázi, podle situace i změnu hodnoty v údajích o žákovi (záleží na konkrétní změně v číselníku).


Evidence údajů dle požadavků legislativy

Seznam požadovaných údajů je dán příslušnou legislativou. V systému SAS lze nastavit všechny tyto údaje, uživatel má přístup a kontrolu nad všemi položkami.

[Školní matrika]

Údaje související se školní matrikou jsou barevně zvýrazněny, uživatel může změnit barvu zvýraznění.

Číselníky v Hlavním modulu systému SAS
Individuálně pořizované číselníky mají vazbu k evidenčním údajům žáka a ovlivňují sběr údajů:
 • Údaje o škole – základní informace o škole;
 • Číselník částí školy – popis součástí školy, jejich IZO;
 • Číselník okresů – okres bydliště žáka;
 • Číselník státních občanství – státní občanství žáka;
 • Číselník škol (pro SŠ a VOŠ) – pro školy, odkud žáci přišli;
 • Číselník oborů (pro SŠ a VOŠ) – informace o studovaných oborech na škole;
 • Číselník vzdělávacích programů – vzdělávací programy na škole, individuální vzdělávací plány;
 • Číselník předmětů na škole – vyučované předměty na škole.

Modul Evidence žáků
Stěžejní část školní matriky umožňuje s žákem provádět potřebné operace:
 • Číselník tříd – popis jednotlivých tříd;
 • Číselník učebních skupin (pro SŠ a VOŠ) – popis učebních skupin;
 • Karta žáka – evidenční údaje o žákovi (jméno, příjmení, rodné číslo a další údaje dle popisu v §28 odst. 2 školského zákona a požadavků daných vyhláškou o dokumentaci škol a školských zařízení potřebných pro předávání údajů).

Modul Klasifikace žáků
Průběžná a pololetní klasifikace obsahuje některé položky pro sběr údajů:
 • Číselník předmětů po třídách – vyučované předměty v jednotlivých třídách;
 • Klasifikační karta žáka – nastavení volitelných předmětů (cizí jazyky).

Modul Závěrečné zkoušky a maturity
Klasifikační karta žáka pro maturitu, absolutorium nebo závěrečnou zkoušku obsahuje informace o vykonané zkoušce, čísla vydaných tiskopisů.

Videoukázka: Matriční údaje a práce s nimi (cca 4 minuty)


Sledování změn v průběhu studia

Školní matrika vyžaduje nejen statickou evidenci žáků, ale také sledování změn údajů. Průběžně jsou zaznamenávány změny u požadovaných údajů (původní hodnota, nová hodnota, datum změny).

[Evidence změn]

Videoukázka: Evidence změn (cca 3 minuty)


Podpora uživatelů

Pro lepší orientaci v evidenci školní matriky a ve sběru individuálních údajů mají uživatelé k dispozici několik materiálů:
 • Postup provedení sběru dat ze školních matrik
 • Seznam položek v systému SAS pro export
 • Seznam předáváných dat a jejich umístění v systému SAS
 • Změny číselníků ÚIV pro školní matriku
Vedení školní matriky a sběr individuálních údajů je demonstrováno na pravidelných pracovních seminářích, prakticky je možné vyzkoušet na školeních.
Připravujeme tutoriály (videonahrávky) popisující provedení sběru individuálních údajů v systému SAS.


Sběr individuálních údajů o žácích ze školních matrik

Modulu Evidence žáků obsahuje speciální funkci Export dat ze školní matriky, která vytvoří soubory požadovaného formátu, jež se následně importují na server ÚIV. Tato funkce umožňuje provést kontrolu exportovaných údajů - zda jsou všechny požadované položky vyplněny a zda jsou splněny některé logické vazby mezi položkami. Do exportu jsou zahrnuty všechny požadované údaje za dané období nejen z aktuální evidence, ale také z archivu a nedokončeného studia, včetně evidence změn souvisejících se školní matrikou.

[Export dat ze školní matriky]

Videoukázka: Sběr individuálních údajů ze školní matriky (cca 5 minut)


Seznámení se systémem SAS

Předchozí část: SAS - evidence žáků
Následující část: SAS - klasifikace, vysvědčení