[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Systém agend pro školy SAS


Upozornění: SAS má nové stránky sas.mp-soft.cz.

SAS - v průběhu školního roku

Činnosti během školního roku

[Systém agend pro školy] Systém agend pro školy je program, který lze využít nejen v období pololetní a závěrečné klasifikace a pro sběr individuálních údajů ze školní matriky, ale také v průběhu celého školního roku pro různé další evidence a pro sledování různých změn, např.:
 • odchody a příchody žáků
 • průběžná klasifikace
 • průběžná absence
 • průběžná výchovná opatření
 • zápis žáků na základní školu
 • přijímací řízení na střední školy a VOŠ
 • třídní kniha
 • rozvrh hodin
 • suplování
 • plán akcí

Pro většinu průběžných evidencí je společné, že mohou být zobrazovány v Internetové aplikaci SAS, některé ve veřejné sekci, jiné jen pro autorizované uživatele (např. pro rodiče).

Videoukázky

Videoukázka se zobrazí v novém okně prohlížeče přes celou obrazovku. Její ukončení můžete provést např. současným stiskem kláves Alt a F4.

Videoukázka: Přesuny žáků v evidenci (cca 5 minut)
Videoukázka: Plán akcí (cca 3 minuty)

Poznámka: Pro videoukázku je nutné mít ve svém internetovém prohlížeči nainstalován plugin pro přehrávání flash animací.

Pohyb žáků v průběhu školního roku

[Evidence žáků] Během školního roku dochází v evidenci žáků k různým změnám. Sledování změn jsme již zmínili v kapitole věnované školní matrice. Mimo změn evidenčních údajů dochází také k různým přesunům žáků:
 • příchody žáků,
 • přesuny přijatých uchazečů, resp. zapsaných žáků,
 • odchody žáků,
 • přerušení studia,
 • přesuny mezi třídami,
 • opakování ročníku
 • a další.

Všechny tyto změny lze v systému SAS snadno provádět v modulu Evidence žáků a lze je zpětně snadno zjistit, protože jsou archivovány.

Videoukázka: Přesuny žáků v evidenci (cca 5 minut)


Průběžná klasifikace

[Klasifikace žáků] Kromě pololetní a závěrečné klasikace je možné také evidovat průběžnou klasifikaci, tj. známky udělené žákům během školního roku. Výhodou je, že tyto známky mohou snadno zjistit rodiče žáků díky Internetové aplikaci SAS.
Záznam o průběžné klasifikaci žáka obsahuje tyto údaje:
 • předmět,
 • známka (vlastní číselník známek, lze i s hodnotou známky na desetiny),
 • typ zkoušení (udává váhu v procentech),
 • datum,
 • zkoušející učitel,
 • poznámka (téma zkoušení apod.).

Za zadaných známek se počítá vážený průměr (tj. bere se v úvahu hodnota známky a typ zkoušení) a lze získat čtvrtletní a pololetní známku.

Videoukázka: Způsoby zadávání klasifikace (cca 6 minut)


Třídní kniha

[Třídní kniha] Modul Třídní kniha umožňuje sledovat údaje o poskytovaném vzdělání a jeho průběhu (záznamy v třídní knize) a evidovat průběžnou absenci jednotlivých žáků (omlouvenou, neomluvenou, z výuky nebo z odborného výcviku), kterou - stejně jako průběžnou klasifikaci - mohou rodiče zjistit v Internetové aplikaci SAS.


Průběžná výchovná opatření

[Evidence žáků] Průběžné evidence o žákovi uzavírá sledování průběžných výchovných opatření, které se provádí v modulu Evidence žáků na kartě žáka.
Záznam o výchovném opatření uděleném danému žákovi obsahuje tyto údaje:
 • datum udělení,
 • typ výchovného opatření (vlastní číselník),
 • číslo jednací (pokud bylo přiděleno),
 • text opatření,
 • text pro tisk na vysvědčení (pokud se má něco tisknout).

Udělená výchovná opatření mohou rodiče sledovat v Internetové aplikaci SAS.


Návaznost pololetní a závěrečné klasifikace

[Klasifikace žáků] Sledovat průběžnou klasifikaci a absenci není nutné, ale pokud škola tyto údaje v systému SAS eviduje, může převést výsledné známky z jednotlivých předmětů a součet omluvené a neomluvené absence do pololetní, resp. závěrečné klasifikace. Výsledné hodnoty je ale stále možné v klasifikační kartě žáka opravit.


Zápis žáků

[Zápis žáků] Modul Zápis žáků je určen pro základní školy a slouží k evidenci budoucích žáků, u nichž je možné provést rozhodnutí o zápisu a s předstihem provést rozdělení zaspaných žáků do tříd. Převod zapsaných žáků mezi ostatní žáky se provádí v modulu Evidence žáků.

Přijímací řízení

[Přijímací řízení] Modul Přijímací řízení je určen pro středí školy a VOŠ provádí všechny potřebné operace spojené s přijímacím řízením (evidence uchazečů o studium, klasifikace přijímací zkoušky, vyhodnocení zkoušek, rozhodnutí o přijetí, tiskové výstupy). S předstihem lze provést rozdělení přijatých uchazečů do tříd. Převod přijatých uchazečů mezi ostatní žáky se provádí v modulu Evidence žáků.


Rozvrh hodin

[Rozvrh hodin] V modulu Rozvrh hodin lze vytvořit rozvrh pomocí ručního i automatického nasazování lístků s kontrolou kolizí a vazeb. Rozvrhy lze tisknout pro třídy, učitele i místnosti. Pro jeden školní rok je možné vytvořit více rozvrhů a v číselníku Platnost rozvrhů nastavit období, kdy který rozvrh platí.


Suplování

[Suplování] Modul Suplování navazuje na modul Rozvrh hodin. Na základě platného rozvrhu a zadaných chybějících učitelů a tříd pomáhá vyhledat vhodného učitele pro suplování.


Plán akcí

[Informační servis] Plán akcí školy je obsažen v modulu Informační servis. Jednotlivé akce lze plánovat, hodnotit a vybírat podle různých kritérií. Akce školy je možné zveřejnit v Internetové aplikaci SAS.

Videoukázka: Plán akcí (cca 3 minuty)


Seznámení se systémem SAS

Předchozí část: SAS - klasifikace, vysvědčení
Následující část: SAS - internetová aplikace