[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Mezinárodní regulace účetnictví a daní

Doplněno k 1.2.2014

Mezinárodní účetní standardy

 • IAS 7 Výkaz o peněžních tocích, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IAS 12 Daně ze zisku, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IAS 27 Individuální účetní závěrka [novela 2012], ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IAS 32 Finanční nástroje: vykazování, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1374/2013
 • IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1375/2013

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IFRS 3 Podnikové kombinace, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka [novela 2012], ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013
 • IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách [novela 2012], ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013

NAŘÍZENÍ KOMISE

 • Nařízení Komise (EU) č. 1174/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetního výkaznictví 10 a 12 a mezinárodní účetní standard 27
 • Nařízení Komise (EU) č. 1375/2013, ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 39
 • Nařízení Komise (EU) č. 1374/2013, ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 36

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS