[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

INFO Účetní poradce, č. 2 ročník 2011

Informační bulletin pro uživatele Účetního poradce a jeho rozšiřujících modulů, květen 2011.

Úvodní slovoVážení uživatelé,

v uplynulém aktualizačním období proběhla řada významných změn v právních předpisech. Zřejmě nejvýznamnější změnou byla novela zákona o DPH č. 47/2011 Sb. Veškeré změny jsou zpracovány v Účetním poradci a najdete je v nejnovější kapitole "Doplněno". Legislativní změny doprovází i odpovídající metodika a příklady z praxe. Podrobný přehled změn je uveden v článku "Účetní poradce – aktuální novinky" a seznam nově doplněných předpisů, metodiky a dalších předpisů najdete v článku "Doplněno k 1.5.2011".

V měsíci dubnu se uskutečnilo pracovní setkání tvůrců, prodejců a metodiků, kteří se podílejí na Účetním poradci. Setkání se účastnili členové Hlavního výboru Svazu účetních, členové metodické sekce a metodické rady Svazu účetních, zástupci softwarové společnosti MP-Soft, a.s. a zástupci distributora aktualizací firmy MBM Trans, s.r.o.. Společné setkání proběhlo v penzionu Bejčkův mlýn v historickém městečku Slavonice.

Cílem setkání bylo získat podměty k lepší koordinaci prací na doplňování nových právních předpisů do Účetního poradce, tvorbu a zpracování metodiky, rozšíření softwarových funkcí Účetního poradce a zvýšení úrovně péče o uživatele ze strany distributora aktualizací. Setkání přineslo řadu impulsů k dalšímu rozvoji systému v oblasti obsahu, softwarového řešení i distribuční politiky, kterými se budeme postupně zabývat a realizovat. Jedním z významných podmětů do budoucna byl požadavek na zvýšení komunikace a práce se současnými uživateli v oblasti jejich informování o možnostech a funkcích současné verze systému. Právě proto najdete v článku "Výjimečné vlastnosti a funkce Účetního poradce" rekapitulaci nejvýznamnějších funkcí a vlastností Účetního poradce. Článek není návodem, jak uvedené funkce využívat, jedná se pouze o souhrnnou informaci, připomínající, co Vám současná verze může nabídnout. Podrobně jsou jednotlivé možnosti a funkce popsané v uživatelské příručce Účetního poradce, umístěné na každém distribučním CD ve složce manuály nebo také ke stažení na www.mp-soft.cz.

Vážení uživatelé, děkuji Vám, že používáte Účetního poradce, věřím, že Účetní poradce je pro Vás významným pomocníkem ve Vaší praxi a přináší Vám přehlednou formou aktuální informace nejenom z oblasti účetnictví a daní.

Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva MP-Soft, a.s.


Výjimečné vlastnosti a funkce Účetního poradce

Účetní poradce je softwarový produkt, který je na českém trhu od roku 1994 a od roku 1992 se tento systém používal pod obchodním názvem Daňový poradce. Na softwarový výrobek je to úctyhodná řádka let a většina dnešních uživatelů Účetního poradce přijímá jako běžnou součást svého života, jako samozřejmost se všemi klady i zápory.

Dovolte mi, abych v tomto článku připomněl některé významné vlastnosti Účetního poradce, ke kterým zejména patří:
 • unikátní systém uspořádání předpisů a metodiky s časovou osou,
 • unikátní, jednoduchý, přehledný a snadno využitelný systém zpracování novelizovaných předpisů,
 • hypertextové vazby a jejich časová osa,
 • rešeršní funkce pro sestavení historie kapitoly,
 • rešeršní funkce pro vyhledávání citací a referencí v metodice nebo právních předpisech,
 • fulltextový systém hledání v předpisech s možností hledat slova, slovní spojení nebo tvary slov odvozené ze slovního základu.

Unikátní systém uspořádání předpisů a metodiky s časovou osou.

Právní předpisy a metodika, vložená do Účetního poradce, je rozdělena do dílčích kapitol. Vodítkem pro členění předpisu nebo metodiky na menší celky je vždy vnitřní struktura dokumentu. U právního předpisu se většinou jedná o členění po jednotlivých paragrafech nebo článcích, u metodiky po tématických celcích. Jako příklad lze uvést třeba zákon, který má deset paragrafů. Takovýto předpis bude rozčleněn do deseti samostatných kapitol, každou z nich bude tvořit jeden paragraf. Každá kapitola v Účetním poradci má v sobě uložené základní informace:
 • datum, od kdy je kapitola účinná,
 • datum, do kdy byla účinná, případně informaci, že je neustále v platnosti,
 • informaci k jakému předpisu patří,
 • informaci o jaký typ předpisu se jedná,
 • informaci, zda se jedná o základní znění části předpisu nebo novelizované znění,
 • u novelizovaných předpisů veškeré provedené změny a datum jejich účinnosti.
Vyjmenované informace ke každé kapitole vkládá programátor při zpracování předpisu nebo metodiky do Účetního poradce a čerpá přitom ze Sbírky zákonů nebo metodického podkladu. Uvedené členění do kapitol a informační základ je předpokladem pro většinu funkcí softwarového řešení Účetního poradce. Jako příklad lze uvést funkce:

Úplná znění předpisu, která lze sestavit u právních předpisů

ke každému datu novelizace. V úplném znění program seřadí jednotlivé kapitoly (paragrafy nebo články) za sebou s ohledem na jejich platnost. Pokud se sestavuje úplné znění platného předpisu, do sestavy se zařadí jen platné kapitoly. Sestavuje-li se úplné znění ke zvolenému datu, do úplného znění se zařadí kapitoly s odpovídající platností. Například, sestavuje-li se úplné znění předpisu platného od 1.1.2005 do 31.12.2005, do sestavy se zařadí kapitoly (verze paragrafů nebo článků), které platily v roce 2005. Popsaný systém umožňuje vracet se zpětně ke znění předpisu dle zvoleného data. Úplné znění se vždy sestavuje v paměti počítače, není fyzicky uloženo v databázi. V okamžiku sestavování úplného znění systém prochází všechny kapitoly zvoleného předpisu a do výstupní sestavy vkládá pouze ty, které splňují časový údaj zvolený uživatelem.

Unikátní, jednoduchý, přehledný a snadno využitelný systém zpracování novelizovaných předpisů

umožňuje barevné odlišení změn v novelizovaných předpisech od původního textu. Lze také nahlédnout do textů, které novela z předpisu vypouští. Pokud je v kapitole (paragrafu nebo článku) předpisu provedena změna novelou, kapitola si tuto informaci nese v sobě. Platnost každé změny je vnitřně ohraničena časovým intervalem. Změny do jednotlivých kapitol (částí předpisu) vkládá programátor a následně se pečlivě kontrolují proti textu novely ve Sbírce zákonů. Uvedený systém zpracování změn umožňuje promítat texty předpisů s podbarvením nově vloženého textu a možností nahlédnout do vypuštěného textu, vždy ke zvolenému datu. Automaticky se změny podbarví v úplném znění předpisu nebo při práci se seznamem změn uloženým ve stejnojmenné kapitole „Změny“. Možnost vyvolat úplné znění a otevřít kapitolu „Změny“ lze najít v úvodní obrazovce každého novelizovaného předpisu.

Hypertextové vazby a jejich časová osa

je technologie, kterou používá výhradně Účetní poradce. V textech Účetního poradce je hypertextová vazba odlišená od ostatního textu standardně modrou barvou a text, ze kterého vazba vychází je podtržený. Na modrý podtržený text lze kliknout myší a do pracovního okna se otevře kapitola, do které vazba míří. Právní předpisy a metodika jsou v Účetním poradci provázány hypertextovými vazbami, které vždy míří do verzí předpisů nebo jejich častí časově odpovídajících obsahu metodiky nebo právního předpisu. Zpracování předpisů a metodiky tímto způsobem je velice pracné, ale pro uživatele systému pohodlné. Jako příklad lze uvést manuál "Změny zákona o DPH od 1.4.2011". Hypertextové vazby vycházející z tohoto manuálu převážně míří do verze zákona o DPH platné od 1.4.2011. Podobným způsobem se přistupuje ke tvorbě hypertextových vazeb u novelizovaných předpisů. Předmětem zpracování novelizace není pouze zapracování a barevné odlišení změn provedených novelou, ale také "časová" aktualizace veškerých hypertextových vazeb, tzn. jejich namíření do aktuálních kapitol k datu novely. V praxi to znamená, že součástí novely se stávají i paragrafy, které se odkazují na novelizované paragrafy.

Rešeršní funkce pro sestavení historie kapitoly

je další unikátní nadstavbou Účetního poradce. Cílem rešeršních funkcí je podstatným způsobem usnadnit vyhledávání informací v Účetním poradci. „Historie“ je zřejmě nejvíce ceněnou funkcí Účetního poradce. "Historie" během okamžiku sestaví přehled o vývoji obsahu zvoleného paragrafu (paragrafu, který je otevřen) nebo článku právního předpisu. Přehledně za sebou seřadí jednotlivé verze paragrafu nebo článku, vyhledá informaci. k jakému datu proběhla novelizace a v jednotlivých verzích barevně odliší změny od původního textu. Dotazovat se lze na historii celého paragrafu nebo jednotlivých odstavců, ze kterých je paragraf složen. Ve výstupní sestavě lze snadno porovnávat změny provedené novelami a sledovat vývoj textu paragrafu nebo jeho odstavců v čase.

Rešeršní funkce pro vyhledávání citací a referencí v metodice nebo právních předpisech.

Při hledání odpovědi na otázku "Na které právní předpisy se odkazuje právě otevřený předpis nebo jeho část?" odpoví funkce "Citace". Tato rešeršní funkce prohledá otevřenou kapitolu a sestaví seznam kapitol, na které se otevřená kapitola odkazuje hypertextovými vazbami. Každá položka se automaticky zařadí do odpovídající právní oblasti, například "daň z příjmů", "hospodářské předpisy" apod. Dále je u každé položky seznamu uvedena informace o platnosti. Pokud uživatel potřebuje zjistit, zda k otevřenému předpisu nebo jeho paragrafu existuje v Účetním poradci výklad, prováděcí předpis nebo je citován v jiném předpise, stačí použít rešeršní funkci „Reference“. Tato funkce prohledá celou textovou databázi Účetního poradce a sestaví seznam kapitol, které se odkazují na kapitolu, která je právě otevřená. Ze seznamu lze jednotlivé vyhledané kapitoly volit a zobrazit jejich odkaz.

Fulltextový systém hledání v předpisech s možností hledat slova, slovní spojení nebo tvary slov odvozené ze slovního základu

umožňuje v Účetním poradci vyhledat kapitoly, které obsahují požadovanou informaci. Fulltextové hledání může pracovat nad celou textovou databází nebo jen nad vybranými oblastmi. Například, pokud se má hledat jenom v metodice, lze hledání v ostatních oblastech omezit. Hledání může být omezeno na hledání ve zvoleném typu předpisů, například jen v zákonech nebo naopak jen v manuálech apod. Unikátní výhodou fulltextového hledání v Účetním poradci je selektivní hledání v předpisech nebo metodice, platné ve zvoleném časovém intervalu. Všechny uvedené možnosti selektivního hledání lze vzájemně kombinovat a tak například hledat jen v platných daňových zákonech. Pro hledání "v platných" stačí v dialogu hledání zaškrtnout "jen platné", pro hledání jen "v daňových" lze vypnout hledání ve všech právních oblastech, kromě daňových předpisů a pro hledání jen v "zákonech" lze zaškrtnout v dialogu hledání položku "selektivní" a následně v nabídce typů předpisů zvolit "zákony".

Účetní poradce – aktuální novinky

Vážení uživatelé,

v uplynulém období únor – duben 2011 byla přijata celá řada novel existujících právních předpisů. Jednoznačně nejvýznamnější a z hlediska praxe nejvíce sledovanou a diskutovanou je novela zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 47/2011 Sb.), která nabyla účinnosti 1. 4. 2011. Obsahuje celou řadu změn, z těch nejdůležitějších vybíráme:
 • změna pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně,
 • změna pravidel pro uplatnění odpočtu daně u dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností, pokud se jedná o majetek, který je po uvedení do užívání použit plátcem k uskutečnění plnění, u kterých má nárok na odpočet daně pouze v částečné výši,
 • změny v oblasti oprav základů daně a výše daně,
 • změny ve stanovení místa plnění (změna pravidel týkající se služeb uvedených v § 10b zákona o dani z přidané hodnoty),
 • zpřísnění podmínek pro osvobození od daně při dovozu zboží, pokud je dovoz zboží spojen s následným dodáním zboží do jiného členského státu,
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na další plnění (na dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty – např. šrot a odpad, na obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, od 1. 1. 2012 na poskytnutí stavebních montážních prací),
 • oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • zavedení institutu ručení pro příjemce zdanitelného plnění,
 • změny týkající se podání souhrnného hlášení,
 • změny v oblasti skupinové registrace.
K těmto změnám byly zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí ČR a České daňové správy metodické informace a pokyny, se kterými se můžete seznámit jak v metodické části Účetního poradce, tak i v rámci legislativního okruhu k zákonu o dani z přidané hodnoty. Rádi bychom Vás v této souvislosti upozornili na dubnovou "Informaci Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů" obsahující aktuální stanovisko GFŘ, které se výrazně liší od dosavadní praxe i od původního výkladu, uvedeném v březnové informaci MF ČR "Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech § 42 - § 43 – od 1. 4. 2011".

Odborný výklad obsahující praktické příklady aplikace schválených změn naleznete v manuálu "Změny zákona o DPH od 1. 4. 2011". Metodická sekce Svazu účetních jako jedna z prvních zpracovala manuál, který se zaměřuje na účtování DPH od 1. 4. 2011 (nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, chybná sazba daně, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností používaný jen částečně k ekonomické činnosti, ručení za nezaplacenou daň). Při nejbližší aktualizaci bude zařazeno také účtování opravy výše DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, reagující mj. na závěr z březnového jednání Koordinačního výboru (viz Metodika / Koordinační výbor 2011 / Daň z příjmů / "Způsob účtování opravy daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení").

V rámci daňové legislativy byly novelizovány i další zákony. Byla přijata a schválena technická novela daňového řádu - zákon č. 30/2011 Sb. Kromě daňového řádu byl tímto zákonem novelizován např. zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon o dani silniční aj.

Ústavní soud dne 19. 4. 2011 rozhodl o zrušení zákona č. 348/2010 Sb. (Nález ÚS č. 119/2011 Sb.). Tímto zákonem byla od r. 2011 snížena výše státního příspěvku u stavebního spoření a další změny týkající se stavebního spoření byly promítnuty do zákona o daních z příjmů. V případě jednorázového zdanění státního příspěvku za r. 2010 dospěl Ústavní soud k názoru, že se jedná o nepřípustnou retroaktivitu a zrušil příslušnou část zákona č. 348/2010 Sb. k datu vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tj. k 6. 5. 2011. Část státního příspěvku, odpovídající 50% srážkové dani zrušené rozhodnutím Ústavního soudu, bude automaticky poukázána na účty stavebního spoření v průběhu června tohoto roku. K dané problematice Ministerstvo financí ČR uveřejnilo na svých internetových stránkách "Sdělení ke zrušení srážkové daně na státní podporu stavebního spoření."

Další nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011 (č. 80/2011 Sb.) ruší uplynutím dne 31. 12. 2011 zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV ČR, přijatý ve stavu legislativní nouze a zavádějící úsporná opatření do oblasti sociálních výdajů. Toto rozhodnutí Ústavního soudu se dotýká nejen zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ale také zákona o nemocenském pojištění, zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky. Tento zákon přinesl drobnou novelizaci řady jiných právních předpisů – v rámci Účetního poradce se dotkl např. zákona o daních z příjmů, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákoníku práce, insolvenčního zákona.

Dne 12. 4. 2011 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 95/2011 Sb. zákon, kterým se mění zákon o spotřebních daních a zákon o lihu. Novela zákona o spotřebních daních implementuje do zákona Směrnici Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění Směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES. Obsahuje některé změny vyplývající z praxe správců daně a také z rozsudku NSS č. 7 Afs 95/2008 – 43 ze dne 2. 4. 2009.

V rámci odborných výkladů a komentářů jsme se (kromě novely zákona o DPH) věnovali některým významným změnám v daních z příjmů v roce 2011.

Aktuálně jsme zařadili manuál, který se zaměřil na nejdůležitější změny v oblasti pracovního práva od 1. 1. 2011 (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) a který rovněž vysvětluje nejčastější chyby při skončení pracovního poměru, jichž se dopouštějí jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé.

I v tomto aktualizačním období jsme pro Vás zpracovali více než šedesát nových odborných stanovisek k dotazům, které reagují na schválené legislativní změny a problémy, jež s sebou přináší jejich praktická aplikace.

Nechybí ani nové závěry z jednání Koordinačního výboru - úplné znění vybraných příspěvků obsahuje metodická část Účetního poradce.

Do modulu "Mezinárodní regulace účetnictví a daní" bylo promítnuto Nařízení Komise (EU) č. 149/2011 ze dne 18. února 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Změny se dotkly mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1, 3 a 7) a mezinárodních účetních standardů (IAS 1, 21, 28, 31, 32, 34 a 39). Mění se i výklad 13 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC 13 - Zákaznické věrnostní programy).

Do modulu "Smlouvy o zamezení dvojího zdanění" byly zařazeny další tři manuály - první se zabývá zdaněním zahraničních příjmů právnických osob v r. 2010, druhý se věnuje mezinárodní výměně daňových informací a poslední se vztahuje k novému protokolu mezi ČR a Srbskem.

Do modulu "Kapitálový trh" byly zapracovány schválené novely, které se promítly do zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o bankách, zákona o České národní bance a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Změnu s účinností od 1. 4. 2011 zaznamenala rovněž vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. Ve Věstníku ČNB byla v průběhu měsíce dubna 2011 zveřejněna nová úřední sdělení k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – tato sdělení byla doplněna do legislativní části modulu.

Významným zdrojem poznání obecných principů, jenž platí v daňovém procesním právu, je judikatura Nejvyššího správního soudu ČR. Proto byly do modulu "Účetní a daňová judikatura" v odkazu "Judikatura Nejvyššího správního soudu" nově přidány judikáty, které se vztahují k zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (účinnost tohoto zákona skončila dnem 31. 12. 2010) a které lze využívat při interpretaci zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (tento zákon je účinný od 1. 1. 2011 a nahrazuje původní předpis - zákon o správě daní a poplatků). Vaší pozornosti by neměl uniknout judikát, týkající se prodeje výrobku na splátky s výhradou vlastnictví. V této souvislosti upozorňujeme též na příspěvek, který bude v nejbližší době zapracován do kapitoly "Metodika", který se věnuje problematice různých forem pořizování dlouhodobého hmotného majetku.

Z nových předpisů specifických pro modul "Účetní poradce pro správu měst a obcí" byl do okruhu "Účetnictví" zařazen nový účetní standard pro vybrané účetní jednotky, a to ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.

Dále bychom rádi upozornili na novely zákona o evidenci obyvatel, zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, služebního zákona, zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce či zákona o veřejných zakázkách.

V legislativní oblasti "Energetický zákon, výroba a hospodaření s energií" byly doplněny dvě nové vyhlášky a novelizována vyhláška, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, přinesl drobné změny i do několika zákonů upravujících oblast sociální politiky – úplné znění zákonů dotčených touto novelou naleznete v příslušných legislativních okruzích v rámci "Sociální politiky". Beze změn nezůstala ani oblast "Školství". Kromě novely školského zákona přineslo právě uplynulé aktualizační období i změnu některých prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Vážení uživatelé,
děkujeme Vám, že využíváte softwarový poradenský a informační systém Účetní poradce. Doufáme, že Vám poskytuje komplexní přehled informací ke zvolené problematice a že pro Vás je a nadále bude nepostradatelným pomocníkem při Vaší každodenní odborné práci. Naším cílem je zachovat vysoký uživatelský a informační standard tohoto produktu – naplnění tohoto cíle mimo jiné znamená zprostředkovat Vám co možná nejrychleji aktuální data, poskytnout Vám kvalitní metodické výstupy, ale i poradenský servis. Jak moc se nám to daří, můžete zhodnotit sami – budeme rádi za Vaše připomínky a cenné podněty, které přispějí ke zkvalitnění Účetního poradce.

Pokud potřebujete vyřešit odborný problém nebo si ověřit svůj názor, neváhejte a kontaktujte nás na metodika@ucetni.cz. Vašim dotazům se budeme rádi věnovat.

Za kolektiv Metodické sekce Svazu účetních
Ing. Jana Pilátová, Ing. Monika Velková, Ing. Kamil Pišťák

Kontaktní údaje:
Svaz účetních, Jugoslávská 567/16, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 505 400, e-mail: metodika@ucetni.cz
www.svaz-ucetnich.eu/www.ucetni.cz
ÚČETNÍ PORADCE

METODIKA/VÝKLADY K DOTAZŮM

 • Výklady k dotazům doplněné od 1.2.2011 do 30.4.2011

METODIKA/MANUÁLY

 • (2011) Hlavní změny pracovněprávních předpisů od 1. 1.2011 a řešení vybraných problémů skončení pracovního poměru v praxi
 • (2011) Daň z příjmů 2011
 • (2011) Účtování daně z přidané hodnoty od 1. 4.2011
 • (2011) Změny zákona o DPH od 1. 4.2011

METODIKA/INFORMACE MF a GFŘ

 • Informace Generálního ředitelství cel - od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží
 • Informace č.j. 7688/11-3210-010165 k institutu ručení podle ust. §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011
 • Sdělení č.j. 3155/11-3110-012742 GFŘ k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb. (2.2.2011)
 • Doplňující informace k vyúčtování a k žádostem o daňové bonusy (4.2.2011)
 • Změna termínu pro podání daňového přiznání (4.2.2011)
 • Novela zákona o DPH od 1.4.2011 Obecná informace
 • Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech §42 - §43 - od 1. 4. 2011
 • Osvobození při dovozu zboží §71 zákona o DPH - od 1. 4. 2011
 • Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (tzv. celní režim 42) §71g zákona o DPH - od 1. 4. 2011
 • Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4.2011
 • Režim přenesení daňové povinnosti §92a - §92e od 1. 4. 2011
 • Aktualizace informace ke skupinové registraci k 1. 4. 2011
 • Změna v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení §102 - od 1. 4. 2011
 • Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení §44 a §46 - od 1. 4. 2011
 • Informace k §92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti
 • Informace Generálního finančního ředitelství k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací
 • Metodika stanovení velikosti darovací daně z emisních povolenek pro výrobce elektřiny v letech 2011 a 2012
 • Ocenění emisní povolenky pro účely zdanění emisních povolenek výrobců elektřiny
 • Doplnění Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ve znění pozdějších předpisů ze dne 2.2.2011 o postupu při sražení odvodu z elektřiny ze slunečního záření u poplatníků - fyzických osob vedoucích daňovou evidenci (14.3.2011), č.j. 6376/11-3120-700608
 • Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů

METODIKA/KOORDINAČNÍ VÝBOR

 • Aplikace osvobození od DPH dle ustanovení §61 písm. g), zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Problematika zdanění příjmů z prodeje podniku fyzickou osobou (poplatníkem uplatňujícím výdaje procentem z příjmů) a uplatnění souvisejících výdajů
 • Závazky po splatnosti déle než 36 měsíců v případě poplatníků fyzických osob - neúčetních jednotek, které uplatňují skutečné výdaje po novele ZDP zákonem č. .../2010 Sb.
 • Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny
 • Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru
 • Cestovní náhrady zahraničního zaměstnance zahraničního zaměstnavatele v případě vyslání na zahraniční pracovní cestu do ČR či v případě místa výkonu práce/pravidelného pracoviště v ČR
 • Finanční náklady poplatníka s příjmy osvobozenými od daně z příjmů právnických osob
 • Odstupné u cese leasingové smlouvy
 • Změny v oblasti leasingu fotovoltaických elektráren (dále také jen "FTV") od 1.1.2011
 • DPH u mezinárodního pronájmu pracovní síly
 • Problematika odbytného u pojistné smlouvy pro účely osvobození od daně z příjmů dle §4 odst. 1 písm. l) ZDP
 • Finanční pronájem hmotného majetku odepisovaného podle §30 odst. 4 a odst. 5 ZDP
 • Vybrané účetní případy při účtování zásob v návaznosti na stanovení základu daně z příjmů
 • Podmínky aplikace daně darovací na bezúplatně nabyté povolenky na emise skleníkových plynů dle novelizovaného znění zákona č. 357/1992 Sb.
 • Způsob účtování opravy daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 • Bezúplatný převod majetku do soukromé nadace a zdanění příjmů ze soukromé nadace u českého rezidenta - fyzické osoby
 • Uplatnění daňového odpisu pohledávek dle §24 odst. 2 y) po novele zákona o daních z příjmů zákonem č. 346/2010 Sb.

ÚČETNICTVÍ PRO SLOŽKY STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORG.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č.j. 28/37 684/2011-282
31.12.2011 - v platnosti

DAŇOVÝ ŘÁD

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti
Změna termínu pro podání daňového přiznání (4.2.2011)
publikováno v únoru 2011

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu,
25. 3.2011 - v platnosti

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění Nálezu ÚS č. 119/2011 Sb.
6. 5.2011 - v platnosti
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 5. 5.2011
Nález Ústavního soudu č. 119/2011 Sb., ve věci zrušení zákona č. 348/2010 Sb.
6. 5.2011 - v platnosti
Sdělení GFŘ k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb. (2.2.2011), č.j. 3155/11-3110-012742
publikováno v únoru 2011
Doplňující informace k vyúčtování a k žádostem o daňové bonusy
publikováno v únoru 2011
Doplnění Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ve znění pozdějších předpisů ze dne 2.2.2011 o postupu při sražení odvodu z elektřiny ze slunečního záření u poplatníků - fyzických osob vedoucích daňovou evidenci (14.3.2011), č.j. 6376/11-3120-700608
publikováno v březnu 2011
Pokyn GFŘ-D-2, k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování, č.j. 2423/11-3110
25. 3.2011 - v platnosti

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 47/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Novela zákona o DPH od 1.4.2011 Obecná informace
publikováno v březnu 2011
Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech §42 - §43 - od 1. 4. 2011
publikováno v březnu 2011
Osvobození při dovozu zboží §71 zákona o DPH - od 1. 4. 2011
publikováno v březnu 2011
Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (tzv. celní režim 42) §71g zákona o DPH - od 1. 4. 2011
publikováno v březnu 2011
Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4.2011
publikováno v březnu 2011
Režim přenesení daňové povinnosti §92a - §92e od 1. 4. 2011
publikováno v březnu 2011
Aktualizace informace ke skupinové registraci k 1. 4. 2011
publikováno v březnu 2011
Změna v oblasti DPH při podávání souhrnného hlášení §102 - od 1. 4. 2011
publikováno v březnu 2011
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení §44 a §46 - od 1. 4. 2011
publikováno v březnu 2011
Informace k §92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti
publikováno v březnu 2011
Pokyn GFŘ-D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle §92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), č.j. 7353/11-3210-011021
1. 4.2011 - v platnosti
Informace Generálního ředitelství cel - od 1. dubna 2011 dochází k významné změně v osvobození od DPH při dovozu zboží
publikováno v březnu 2011
Informace k institutu ručení podle ust. §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011, č.j. 7688/11-3210-010165
publikováno v březnu 2011
Informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů č.j. 7688/11-3210-010165
publikováno v dubnu 2011

DAŇ SPOTŘEBNÍ

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 95/2011 Sb.
1. 5.2011 - v platnosti

DAŇ DĚDICKÁ DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVIT.

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti
Informace Generálního finančního ředitelství k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací
publikováno v březnu 2011
Metodika stanovení velikosti darovací daně z emisních povolenek pro výrobce elektřiny v letech 2011 a 2012
publikováno v březnu 2011
Ocenění emisní povolenky pro účely zdanění emisních povolenek výrobců elektřiny
publikováno v březnu 2011

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

DAŇ SILNIČNÍ

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - v platnosti

FINANČNÍ ORGÁNY A KONTROLA

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - 31.12.2011

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - 31.12.2011

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 1.2013 - v platnosti

ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 105/2011 Sb.
22. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
1. 3.2011 - 21. 4.2011

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 28/2011 Sb.
23. 2.2011 - v platnosti

INSOLVENČNÍ ZÁKON

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 69/2011 Sb.
31. 3.2011 - 31. 3.2011
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 56/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
31. 3.2011 - v platnosti

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 69/2011 Sb.
31. 3.2011 - 31. 3.2011

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

INVESTIČNÍ POBÍDKY A PODPORA PODNIKÁNÍ

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), úplné znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU

Nález Ústavního soudu č. 80/2011 Sb., zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí,
31.12.2011 - v platnosti

MAJETEK A CENOVÉ PŘEDPISY

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 34/2011 Sb.
20. 7.2011 - v platnosti
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 28/2011 Sb.
23. 2.2011 - v platnosti

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 904/32 038/2011
25. 3.2011 - v platnosti

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 77/2011 Sb.
25. 3.2011 - v platnosti
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 31/2011 Sb.
18. 2.2011 - 24. 3.2011

OBALY

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 77/2011 Sb.
25. 3.2011 - v platnosti

SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

METODIKA

 • Manuál - Nový protokol mezi ČR a Srbskem
 • Manuál - Mezinárodní výměna daňových informací
 • Manuál - Příjmy právnických osob ze zahraničí 2010 - příklad

SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Protokol č. 26/2011 Sb.m.s., mezi vládou České republiky a vládou Srbska ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
28. 2.2011 - v platnosti

POKYNY MF K MEZINÁRODNÍMU ZDANĚNÍ

Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy
27.12.2010 - v platnosti

KAPITÁLOVÝ TRH

METODIKA/OTÁZKY A ODPOVĚDI

 • Otázka 83. Zaměstnanecké opce na akcie

PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 41/2011 Sb.
28. 2.2011 - v platnosti
Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 89/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 21. dubna 2011 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Uveřejňování informací
28. 4.2011 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 5. dubna 2011 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Pravidla pro převod rizik při obchodních aktivitách se sekuritizovanými expozicemi
8. 4.2011 - v platnosti
Úřední sdělení České národní banky ze dne 29. března 2011 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Angažovanost obchodníka s cennými papíry - expozice vůči institucím
8. 4.2011 - v platnosti

BANKY A INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 41/2011 Sb.
28. 2.2011 - 31. 3.2011
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 92/2011 Sb.
6. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 41/2011 Sb.
28. 2.2011 - 5. 4.2011
Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů
1. 4.2011 - v platnosti

SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVA

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 73/2011 Sb.
1. 4.2011 - v platnosti
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 41/2011 Sb.
28. 2.2011 - 31. 3.2011ÚČETNÍ & DAŇOVÁ JUDIKATURA

 • 000819 Účetnictví: dokazování nároku na nadměrný odpočet
 • 000820 Daňový řád: důkazní břemeno správce daně
 • 000821 Daňový řád: zásada volného hodnocení důkazů
 • 000822 Daňový řád: k hodnocení důkazů
 • 000823 Daňový řád: ke způsobu dokazování a síle důkazních prostředků
 • 000824 Daňový řád: princip legitimního očekáváníMEZINÁRODNÍ REGULACE ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

 • IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IAS 21 Dopady změn měnových kurzů, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IAS 28 Investice do přidružených podniků, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IAS 31 Účasti ve společném podnikání, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IAS 32 Finanční nástroje: vykazování, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IFRS 3 Podnikové kombinace, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011
 • IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011

Interpretace mezinárodních účetních standardů

 • IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy, ve znění Nařízení komise (ES) č. 149/2011

NAŘÍZENÍ KOMISE

 • Nařízení Komise (ES) č. 149/2011 EU, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)