[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

INFO Účetní poradce, č. 3 ročník 2013

Informační bulletin pro uživatele Účetního poradce a jeho rozšiřujících modulů, srpen 2013.

Úvodní slovoVážení uživatelé,

letní aktualizace Účetního poradce tradičně obsahuje novinky z oblasti metodiky a právních předpisů. Podrobně se aktuálním obsahem Účetního poradce zabývá článek „Okénko do letní aktualizace Účetního poradce“.

V oblasti programového vybavení jsme pro Vás připravili zcela novou verzi intranetové brány Účetního poradce, kterou nazýváme „IntraGate“. Nová verze IntraGate 5.9 je zejména určena pro operační systému Windows Server 2008 a 2008 R2 a pro instalaci můžete volit ze dvou dostupných architektur 32 a 64-bit. Vývoj této verze IntraGate byl v podstatě dokončen již na podzim 2012 a od té doby testován v různých situacích, prostředích a konfiguracích. Pevně věříme, že se nám podařilo postihnout většinu systémových anomálií a nestandardních situací, které při instalaci mohou nastávat. Na distribučním CD, v adresáři „IntraGate“ je umístěna také instalační příručka, které není určena běžným uživatelům, nýbrž správcům serverů a při jejím koncipování jsme předpokládali dobrou znalost prostředí, do kterého se IntraGate instaluje. Uživatelům, kteří si IntraGate budou instalovat, doporučujeme současně instalovat i serverou podporu aktualizování dat prostřednictvím sítě internet, což je popsáno i v instalační příručce.

V uplynulém období jsme také zprovoznili doménu „m.ucetniporadce.cz“, na které je instalována internetová verze Účetního poradce, upravená pro mobilní zařízení pracující pod systémem Aneroid. Uvedená instance zatím běží v testovacím provozu a uvítáme jakékoli Vaše připomínky. Nejedná se o aplikaci pro mobilní zařízení, kterou si lze stáhnout do mobilního zařízení, nýbrž pouze přizpůsobení internetové verze Účetního poradce mobilním zařízením. Pokud se rozhodnete vyzkoušet Účetního poradce na Vašem mobilním zařízení a budete mít jakýkoli námět, či připomínku, posílejte je prosím na email mp-soft@mp-soft.cz. Děkujeme. Pro přihlášení do mobilní internetové verze Účetního poradce můžete využít standardní číslo kreditu (číslo začínající písmenem „K“) a zabezpečovací kód.

Vážení uživatelé, děkuji Vám, že používáte Účetního poradce a věřím, že novinky, které jsme pro Vás připravili, budou přínosem a tyto nové technologie oceníte. Přeji Vám příjemný konec léta, hodně sil, úspěchů a štěstí ve Vašem životě.

Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva MP-Soft, a.s.


Nová IntraGate pro Účetního poradce

IntraGate umožňuje používání dat zpracovaných v Účetním poradci na intranetu uživatele. Výhodou tohoto způsobu používání Účetního poradce je možnost využít běžné www prohlížeče pro prohlížení a vyhledávání informací obsažených v Účetním poradci. IntraGate převádí prohlížená nebo vyhledávaná data, obsažená v Účetním poradci, do HTML a zasílá je www prohlížeči.

Výhodou IntraGate je společná datová základna s běžným prohlížečem QB6.EXE a snížení pracnosti správy informačního systému uživatele. Aplikace je na jednom místě (serveru), v dosahu administrátora (správce), uživatel pracuje s nenáročným klientem (www prohlížečem), který standardně používá pro prohlížení www stránek.

Na distribučním CD Účetního poradce k 1.8.2013 je v adresáři „Intragate“ umístěna nová verze IntraGate 5.9 určená pro Windows Server 2008 a 2008 R2. Součástí nové instalace je i příručka s podrobným návodem, jak produkt instalovat ve verzi 32-bit a 64-bit). Příručka obsahuje pokyny pro vzorovou instalaci IntraGate včetně QBUpdateClientService – služby zajišťující pravidelnou automatickou aktualizaci dat. Popis je určen pro 32-bit i 64-bit verzi zmíněných OS v anglické i české jazykové mutaci pro Windows Server 2008 se SP2, Windows Server 2008 R2 se SP1. Svým charakterem a způsobem podání je příručka určena pro administrátory systémů, předpokládá znalost OS, webového serveru IIS a související terminologie. Celý postup instalace, uvedený v příručce, vyžaduje použití účtu s administrátorskými právy, nejlépe účtu Administrator.

V případě potíží při instalaci IntraGate na starší verze serverů si prosím vyžádejte starší popis instalace a verzi IntraGate na lince technické podpory 545 176 136 v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Okénko do letní aktualizace Účetního poradce

Vážení uživatelé,

jako tradičně bychom Vás chtěli informovat o nejdůležitějších obsahových novinkách v našem informačním a poradenském systému Účetní poradce, které by neměly ujít Vaší pozornosti. Připravili jsme pro Vás „praktického průvodce“, který by Vám měl pomoci lépe a rychleji se zorientovat v nově zařazených právních předpisech či aktuální metodice.

Legislativní novinky

Účetnictví, daně a pojištění

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 160/2013 Sb., který novelizoval tři zákony - zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů a také zákon o daních z příjmů. Tato novela s účinností od 1. 1. 2014 vkládá do § 19 odst. 1 zákona o daních z příjmů nové písmeno s), podle kterého jsou od daně z příjmů právnických osob osvobozeny příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (návaznost na nový doplňkový způsob financování činnosti Hasičského sboru ČR, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a dalších složek integrovaného záchranného systému).

V návaznosti na nový zákon č. 164/2013 Sb. (zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů), který implementoval do českého právního řádu směrnici EU o správní spolupráci v oblasti daní, byl novelizován zákon o Finanční správě České republiky. Změny se dotkly § 4, § 7 a § 10.

Dne 24. července 2013 tohoto roku vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 215/2013 Sb., který novelizoval zákon o loteriích a jiných podobných hrách a zákon o daních z příjmů. Schválená novela by měla zlepšit financování sportovních aktivit v České republice za pomoci finančních prostředků pocházejících z provozu některých druhů loterií a jiných podobných her. Nový § 41da zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her (max. 25 %), kterou může poplatník uplatnit do výše hodnoty jím poskytnutých peněžitých darů v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní. Podmínkou je, že poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. V zákoně o daních z příjmů se v § 20 odst. 8 doplňuje, že do limitů pro odpočet darů od základu daně z příjmů právnických osob se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her. Novela nabývá účinnosti 1. 1. 2014.

Z účetní legislativy bychom rádi upozornili na novou vyhlášku č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, státními fondy, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů soudržnosti nebo příspěvkovými organizacemi. Stanoví požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2013 bylo zveřejněno „Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události“. Ministr financí za účelem zmírnění dopadů červnových rozsáhlých povodní a záplav rozhodl zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k zálohám na daň z příjmů fyzických osob a příslušenství daně z příjmů související s pozdní úhradou daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu. Prominutím daně získají poplatníci, kteří naplní podmínky dané tímto rozhodnutím, nárok na to, aby snížili výši finanční částky, kterou by měli hradit daň z příjmů fyzických osob nebo daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události. V návaznosti na toto rozhodnutí vydala Finanční správa ČR metodickou informaci, která obsahuje i vzorové žádosti, jimiž mohou poplatníci požádat o daňové úlevy přiznané rozhodnutím ministerstva financí („Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události“).

Ministerstvo financí vydalo další „Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.j. MF-59477/2013/11-1101“, které bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 7/2013. Sdělení se váže k finančnímu výkazu FIN 2-04 U Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů.

Obchodní a hospodářské předpisy

Dnem 30. června 2013 nabyl účinnosti zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Zákon upravuje povinnou změnu listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno a s tím související povinnosti akciových společností a práva a povinnosti dalších osob. Zákon novelizuje také obchodní zákoník (§ 36, § 155, § 156, § 173, § 177a, § 178).

Dne 1. července 2013 vstoupila v účinnost novela obchodního zákoníku (zákon č. 179/2013 Sb.), která reaguje na nová pravidla splatnosti faktur dle Směrnice 2011/7/EU, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Novela mj. upravuje splatnost cen za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb mezi podnikateli a zavádí základní splatnost faktur v délce 30 dnů. Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů (tzv. maximální doba splatnosti) jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. V § 369 obchodního zákoníku je také nově zakotveno právo věřitele uplatnit vedle úroků z prodlení nárok na úhradu minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády (Nařízení vlády č. 180/2013 Sb. - viz níže).

Novelizován byl rovněž zákon o státním podniku. Novela provedená zákonem č. 213/2013 Sb. umožňuje zakladateli státních podniků zřídit další fond státního podniku, tzv. fond zakladatele, ze kterého se následně mohou se souhlasem vlády převádět volné finanční zdroje státního podniku do příjmů státního rozpočtu. Novelizovaná ustanovení § 13, § 15 a § 19 upravují vytvoření fondu zakladatele, přidělování prostředků do tohoto fondu a jejich použití a povinnosti podniku související s vytvořením a spravováním fondu zakladatele. V souladu s přechodnými ustanoveními citované novely nová právní úprava platí obdobně pro národní podniky zřízené podle dřívějších právních předpisů a jejich zřizovatele.

Ve Sbírce zákonů vyšel dále zákon č. 185/2013 Sb., kterým se s účinností od 1. srpna 2013 mění zejména zákon o insolvenčních správcích a insolvenční zákon. Nová právní úprava mění předpoklady pro výkon funkce insolvenčního správce a upravuje nová pravidla dohledu nad jejich činností. Změny provedené v zákoně o insolvenčních správcích bylo nutné promítnout i do souvisejícího prováděcího právního předpisu, a proto se dočkala změn i vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (novela provedená vyhláškou č. 197/2013 Sb.). Změny se týkají např. způsobu prokazování povinné odborné praxe či zrušení rozdílových zkoušek, novela reagovala rovněž na poznatky aplikační praxe.

Zákon č. 185/2013 Sb. se promítl i do zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o správních poplatcích doznal změn i v důsledku dalších nových právních předpisů (zákon č. 170/2013 Sb. nebo č. 186/2013 Sb.).

Obecně platné předpisy

Vyhláškou č. 149/2013 Sb. byla novelizována vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je mj. umožnit soudním exekutorům, Úřadu práce ČR a České správě sociálního zabezpečení postupovat od 1. července 2013 podle § 49 odst. 2 exekučního řádu ve znění zákona č. 396/2012 Sb. Novela také reaguje na terminologii používanou novým občanským zákoníkem a na provedení s ním souvisejících novelizací občanského soudního řádu a exekučního řádu.

Novela zákoníku práce č. 155/2013 Sb. nově umožňuje opakování pracovních poměrů na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami, a to bez časového omezení, pokud jsou u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci navrhl pracovní poměr na dobu neurčitou.

Podle novely autorského zákona č. 156/2013 Sb. v případě, kdy uživatel předmětů ochrany uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravují alespoň dva kolektivní správci, je takový uživatel oprávněn požadovat, aby se na něj obracel jen jeden kolektivní správce (tzv. společný zástupce).

Nařízením vlády č. 180/2013 Sb. se s účinností od 1. července 2013 zákonný úrok z prodlení podle občanského zákoníku (jeho roční výše) zvyšuje ze 7 na 8 procentních bodů nad úroveň tzv. repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení. Dále se zavádí právo na úhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky (nový § 2a), které se uplatní v závazkových vztazích mezi podnikateli nebo mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem. Jejich minimální výše činí 1 200 Kč.

Výši minimální mzdy a podmínky pro její poskytování upravuje Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Toto nařízení bylo novelizováno Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. S účinností od 1. srpna 2013 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy - pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8 500 Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu. Zaměstnancům, kteří jsou poživateli invalidních důchodů při jejich omezeném pracovním uplatnění, zůstává zachována sazba minimální mzdy na dosavadní úrovni, tj. 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu.

Metodika

Na internetových stránkách Finanční správy ČR byla zveřejněna „Informace GFŘ k uplatňování DPH u pojišťovacích činností“, která reaguje na změny v ustanovení § 55 zákona o dani z přidané hodnoty na základě novely č. 502/2012 Sb. účinné od 1. 1. 2013.

V souvislosti s červnovými povodněmi a záplavami bylo vydáno několik metodických informací. Kromě „Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události“ (o které jsme se již zmínili) bychom rádi upozornili na „Informaci daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní“, která stručně shrnuje zásady pro postupy finančních úřadů v souvislosti s povodněmi.

Úhradám záloh na důchodové spoření se věnuje „Informace k podávání hlášení k záloze na důchodové spoření, souvisejících plateb a účtů místně příslušných FÚ“.

V metodické části Účetního poradce se můžete seznámit s novými závěry k příspěvkům projednávaným na Koordinačním výboru GFŘ a KDP ČR v průběhu května a června tohoto roku. Za všechny lze jmenovat příspěvek
 • „Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013“, který reaguje na novou úpravu postupu účtování těchto transakcí (opravy chyby účtování nákladů a výnosů v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné) a zamýšlí se nad jejich dopady do základu daně z příjmů, anebo
 • „Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží“, který se zabývá aplikací DPH v případě, kdy zahraniční výrobce zboží (ze třetí země) poskytuje tuzemskému prodejci množstevní bonus za zboží, které prodejce odebírá od tuzemského distributora zboží výrobce (otázka opravy odpočtu daně podle § 74 zákona o dani z přidané hodnoty na straně tuzemského prodejce).
Dne 13. května 2013 schválila Národní účetní rada novou interpretaci I-26, která se zabývá otázkou, zda by v případě poskytnutí slevy v některém následném období mělo dojít k úpravě pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku u nabyvatele a jakým způsobem by měl nabyvatel upravit příslušné oprávky a odpisy.

Vaší pozornosti by neměly ujít ani dva odborné manuály. První z nich komentuje nejdůležitější změny v daňovém řádu pro rok 2013 a analyzuje vybrané sporné situace v daňovém řízení na konkrétních příkladech („Aktuality ze správy daní“). Druhý směřuje do oblasti obchodního práva. V manuálu „Právní jednání podnikatele/obchodní společnosti“ se můžete blíže seznámit s možnými způsoby jednání statutárních orgánů či jejich členů, s problematikou zastoupení osobami pověřenými při provozu podniku či s institutem prokury.

Při řešení svých odborných problémů se můžete inspirovat novými stanovisky, které naleznete v rámci „Výkladů k dotazům“. V rámci 31 zpracovaných odpovědí jsme se věnovali např. provádění inventur v rámci periodické inventarizace dle platných účetních předpisů, účtování neupsaných emitovaných dlouhodobých dluhopisů, určení daňového rezidentství u jednatele společnosti - občana Německa, posouzení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu daně z příjmů či reklamaci intrakomunitárního plnění v případě, že odběratel přestal být plátcem.

K rozšiřujícím modulům

V červnu 2013 byla ve Sbírce zákonů publikována rozsáhlejší novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., se kterou se po obsahové stránce můžete seznámit v rámci modulu „Majetek a cenové předpisy“. Změny se dotkly např. vymezení působnosti zákona, definice odpadu a zařazování odpadů podle kategorií, oblasti autovraků, autobaterií a baterií či evidence při přepravě nebezpečných odpadů. Byla schválena nová ustanovení § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.

Pod č. 211/2013 Sb. vyšla novela zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd.

Dalším novelizovaným předpisem je vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi - vyhláška č. 178/2013 Sb. upravuje především bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Do modulu „Smlouvy o zamezení dvojího zdanění“ byla zařazena nová smlouva se Saúdskou Arábií, která vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 42/2013 Sb.m.s. Tato smlouva se začne prakticky aplikovat od 1. ledna 2014. Vybraným částem této smlouvy se podrobněji věnuje nový manuál.

Do modulu Mezinárodní regulace účetnictví a daní byla zapracována nová nařízení Komise EU, která byla publikována v Úředním věstníku EU:
 • Nařízení Komise (EU) č. 183/2013 - novela Nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví,
 • Nařízení Komise (EU) č. 301/2013 - novela Nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2009-2011, a
 • Nařízení Komise (EU) č. 313/2013 - novela Nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o konsolidovanou účetní závěrku, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: přechodné pokyny. Tato novela přináší změny mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 10, 11, a 12.
Zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů - o kterém jsme se zmínili již výše - byly novelizovány také právní předpisy obsažené v modulu „Kapitálový trh“: zákon o podnikání na kapitálovém trhu (nové ustanovení § 93a o imobilizovaných cenných papírech) a zákon o cenných papírech (nový § 5a Hromadná listina a § 38 Imobilizace cenných papírů).

Z novinek v modulu „Účetní a daňová judikatura“ si dovolujeme upozornit na tři rozsudky Nejvyššího správního soudu, které se vztahují k dani z přidané hodnoty a které lze nalézt v rejstříku judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) pod čísly 000902 až 000904.

V prvním z těchto rozsudků NSS (rozhodnutí ze dne 30. 6. 2010, č. j. 8 Afs 14/2010 - 195), vloženém pod číslem 000902, posuzuje Nejvyšší správní soud případ neprokázání dodání zboží do jiného členského státu a nesplnění podmínek pro osvobození od DPH s nárokem na odpočet daně na vstupu. Stěžovatel (daňový subjekt) se zde spoléhal na písemná prohlášení svých odběratelů o dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie, aniž by ale dále prověřoval jejich pravdivost. Podle své argumentace nemohl stěžovatel vědět, že se svými obchodními aktivitami účastní plnění, které je předmětem podvodu s daní z přidané hodnoty a dovolával se principu ochrany dobré víry. Nejvyšší správní soud však poukázal na skutečnost, že sám stěžovatel měl o dodání zboží do jiného členského státu pochybnosti, a proto dobrou víru osvědčit nemůže. Podle Nejvyššího správního soudu totiž ochrana subjektivních práv a legitimního očekávání daňových subjektů přísluší tomu, kdo si není a nemůže být vědom daňového podvodu, a jedná v tomto s veškerou rozumnou opatrností.

Druhý uváděný rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 9 Afs 67/2007 -147 ze dne 10. 1. 2008, vložený v judikatuře NSS pod číslem 000903, rozebírá případ, kdy se osoba povinná k dani z přidané hodnoty nevědomě stane součástí podvodného řetězce. Správce daně zde daňovému subjektu neuznal nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, neboť dle jeho závěrů tento nebyl dostatečně prokázán a daňový subjekt nedostál všem svým povinnostem. V projednávaném případě nebylo sporu o tom, že daňový subjekt předmětným zbožím disponoval a že ho dále prodal, důvodem neuznání nároku na odpočet DPH však byly pochybnosti správce daně, zda daňový subjekt přijal dodávky zboží od dodavatele deklarovaného na daňových dokladech. Důvodem k těmto pochybnostem byla skutečnost, že podle správce daně nebylo věrohodně prokázáno, že došlo k dodávkám předmětného zboží do společnosti dodavatele, a proto by tato společnost nemohla zboží ani prodat dalšímu odběrateli. Nejvyšší správní soud však nepřisvědčil správním orgánům a postavil se na stranu daňového subjektu. Podle NSS nemá správce daně oprávnění vyzvat daňový subjekt k prokázání čehokoliv, ale pouze toho, co tvrdí tento subjekt sám. Z hlediska daňového subjektu totiž nelze prokazovat něco, co je zcela mimo jeho důkazní sféru, a další trvání na tom, že důkazní břemeno v této situaci i nadále stíhá daňový subjekt, by bylo absurdní. Ve svých důsledcích by to také bylo rozporné s judikaturou Evropského soudního dvora ohledně nároku na odpočet DPH, která poskytuje ochranu plátcům, kteří se bez vlastní viny stanou součástí podvodného daňového řetězce, aby nebyli nuceni nést následky protiprávního jednání jiných subjektů v případech, kdy sami své daňové povinnosti řádně plnili.

Poslední z uváděných judikátů NSS se vztahem k DPH (č.j. 5 Afs 61/2008 – 80 ze dne 27. 11. 2008, v modulu pod číslem 000904) se stejně jako předchozí případ týká sporu mezi daňovým subjektem a správcem daně, jehož předmětem bylo neuznání nároku na odpočet a doměření daňové povinnosti k DPH. Správci daně I. a II. stupně zde nezpochybňují, že skutečně došlo ke zdanitelnému plnění, taktéž není zpochybněno ani to, že uplatněný nárok na odpočet byl doložen po formální stránce perfektním dokladem. Dle Nejvyššího správního soudu je ovšem podstatná a relevantní pro souzenou věc ta skutečnost, že daňový subjekt se svým obchodním partnerem uzavírali předmětnou smlouvu pouze účelově s cílem navodit právní stav výhradně pro účely krácení daně z přidané hodnoty. Podle NSS plnění, resp. jednání, která nejsou uskutečněna v rámci obvyklých obchodních podmínek, postrádající jakýkoli ekonomický smysl a jsou deklarována pouze s cílem získat výhody upravené zákonem, nelze než považovat za zneužití objektivního daňového práva, a v tomto sporu tedy neslavil daňový subjekt úspěch.

Vážení uživatelé,

velice si vážíme, že používáte Účetního poradce, a věříme, že s tímto společným dílem Metodické sekce Svazu účetních a firmy MP-Soft a.s. budete i nadále spokojeni.

Za kolektiv Metodické sekce Svazu účetních
Ing. Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních
Ing. Monika Velková, vedoucí metodické sekce Svazu účetních
Ing. Kamil Pišťák, specialista na účetní a daňovou judikaturu
ÚČETNÍ PORADCE

METODIKA/VÝKLADY K DOTAZŮM

 • Výklady k dotazům doplněné od 1.5.2013 do 31.7.2013

METODIKA/MANUÁLY

 • (2013) Aktuality ze správy daní
 • (2013) Právní jednání podnikatele/obchodní společnosti

METODIKA/NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA - INTERPRETACE

 • Interpretace I-26, Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání (u nabyvatele)

METODIKA/INFORMACE MF A GFŘ, STANOVISKA, POKYNY A SDĚLENÍ

 • Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností
 • Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události
 • Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní
 • Informace k podávání hlášení k záloze na důchodové spoření, souvisejících plateb a účtů místně příslušných FÚ

METODIKA/KOORDINAČNÍ VÝBOR

 • Stanovení výše dílčího základu daně §7 pro porovnání dle §35ca
 • Lhůta pro podání daňového tvrzení v souvislosti s ukončením likvidace
 • Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží
 • Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013

METODIKA/REJSTŘÍK POJMŮ

 • Doklad,
 • Mzdy,
 • Pojištění,
 • Sociální pojištění,
 • Zaměstnanci,
 • Zvláštní sazba daně,

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 215/2013 Sb.
1. 1.2014 - 31.12.2014
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 160/2013 Sb.
1. 1.2014 - 1. 1.2014
Rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události, č.j. MF-65 647/2013/39
11. 6.2013 - v platnosti
Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události
publikováno v červnu 2013

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností č.j.: 22526/13/7001-21000-011695
publikován v květnu 2013

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Rozhodnutí o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události, č.j.: MF-48218/2013/3901
15. 5.2013 - v platnosti

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ

Pokyn MF-2, o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013, č.j. MF-100423/2012/904
1. 1.2013 - v platnosti
Pokyn MF-3, k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012, č.j. MF-25352/2013/39
15. 5.2013 - v platnosti

FINANČNÍ ORGÁNY A KONTROLA

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 164/2013 Sb.
21. 6.2013 - 31.12.2014

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 160/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 99/2013 Sb.
25. 4.2013 - 31.12.2013

ÚČETNICTVÍ PRO SLOŽKY STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
1. 8.2013 - v platnosti
Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů č.j. MF-59477/2013/11-1101
20. 6.2013 - v platnosti

ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák.č. 155/2013 Sb.
1. 8.2013 - 31.12.2014

MINIMÁLNÍ MZDA

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení č. 210/2013 Sb.
1. 8.2013 - v platnosti

OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 180/2013 Sb.
1. 7.2013 - 31.12.2013

OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 179/2013 Sb.
1. 7.2013 - 31.12.2013
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění zákona č. 134/2013 Sb.
30. 6.2013 - 30. 6.2013

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
1.10.2013 - 31.12.2014

INSOLVENČNÍ ZÁKON

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 185/2013 Sb.
1. 8.2013 - 31.12.2014
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 185/2013 Sb.
1. 8.2013 - v platnosti
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 197/2013 Sb.
1. 8.2013 - v platnosti

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH

Pokyn MF-2, o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013, č.j. MF-100423/2012/904
1. 1.2013 - v platnosti
Pokyn MF-3, k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012, č.j. MF-25352/2013/39
15. 5.2013 - v platnosti

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
30. 6.2013 - v platnosti

EXEKUČNÍ ŘÁD

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 170/2013 Sb.
1. 7.2014 - v platnosti
Vyhláška č. 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 149/2013 Sb.
1. 7.2013 - v platnosti

AUTORSKÁ PRÁVA

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 156/2013 Sb.
1. 7.2013 - v platnosti

SPRÁVNÍ POPLATKY

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 170/2013 Sb.
1. 7.2014 - 31.12.2014
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 232/2013 Sb.
1. 1.2014 - 30. 6.2014
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 186/2013 Sb.
1. 1.2014 - 1. 1.2014
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2013 Sb.
1. 8.2013 - 31.12.2013

SOUDNÍ POPLATKY

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a o poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění zákona č. 167/2013 Sb.
1. 7.2013 - 31. 7.2013

LOTERIE A JINÉ HRY

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 215/2013 Sb.
1. 1.2014 - v platnosti

ZÁKON O STÁTNÍM PODNIKU

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 213/2013 Sb.
1. 8.2013 - v platnosti

MAJETEK A CENOVÉ PŘEDPISY

MAJETEK OBECNĚ, PRÁVA, ZÁVAZKY, HOSPODAŘENÍ

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 211/2013 Sb.
24. 7.2013 - 31.12.2013

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013 Sb.
1.10.2013 - v platnosti
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhl. č. 178/2013 Sb.
28. 6.2013 - v platnosti

SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

METODIKA

 • Manuál - Smlouva se Saúdskou Arábií

SMLOUVY O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ

Smlouva č. 42/2013 Sb.m.s. mezi vládou České republiky a vládou Království Saudské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
1. 5.2013 - v platnosti

KAPITÁLOVÝ TRH

PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 134/2013 Sb.
30. 6.2013 - v platnosti
Vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele, ve znění vyhlášky č. 208/2013 Sb.
1. 9.2013 - v platnosti

CENNÉ PAPÍRY

Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 134/2013 Sb.
30. 6.2013 - 31.12.2013ÚČETNÍ & DAŇOVÁ JUDIKATURA

Judikatura Nejvyššího správního soudu

 • 000905 Daň z příjmů: posouzení práce vykonávané na základě živnostenského oprávnění jako závislé činnosti
 • 000904 Daň z přidané hodnoty: zneužití daňového práva a nárok na odpočet
 • 000903 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet DPH při možné nevědomé účasti v podvodném řetězci
 • 000902 Daň z přidané hodnoty: osvobození při dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie

Judikatura Ústavního soudu

 • 000005 Pracovní vztahy: loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu

Judikatura Nejvyššího soudu

 • 000010 Pracovní vztahy: výkon pracovní činnosti pod operativním řízením zadavatele nebo jím pověřené osoby
 • 000009 Pracovní vztahy: zajištění činnosti vlastními zaměstnanci vs. externí nákupy služebMEZINÁRODNÍ REGULACE ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Mezinárodní účetní standardy

 • IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 301/2013
 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, ve znění Nařízení Komise (ES) č. 301/2013
 • IAS 32 Finanční nástroje: vykazování, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 301/2013
 • IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 301/2013

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards)

 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 313/2013
 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 301/2013
 • IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 183/2013
 • IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka [novela 2012], ve znění Nařízení Komise (EU) č. 313/2013
 • IFRS 11 Společná ujednání [novela 2012], ve znění Nařízení Komise (EU) č. 313/2013
 • IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách [novela 2012], ve znění Nařízení Komise (EU) č. 313/2013

Interpretace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

 • IFRIC 2 Členské podíly v družstevních účetních jednotkách a podobné nástroje, ve znění Nařízení Komise (ES) č. 301/2013

LEGISLATIVA ES/EU

 • Nařízení Komise (EU) č. 183/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 1
 • Nařízení Komise (EU) č. 301/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2009-2011
 • Nařízení Komise (EU) č. 313/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o konsolidovanou účetní závěrku, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: přechodné pokyny (změny mezinárodních standardů účetního výkaznictví 10, 11, a 12)