[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE PO INTERNETUÚvod

Každý uživatel Účetního poradce má možnost nainstalovat si do svého počítače vzdáleného klienta internetové verze, který zajistí, aby lokální instalace Účetního poradce byla stejně aktuální jako verze internetová. Jakmile dojde ke změně v metodice nebo právních předpisech na straně internetové verze Účetního poradce, tato změna se promítne se zpožděním několika desítek minut až hodin (v závislosti na rozsahu změn a kvalitě připojení) do počítače uživatele. Vše proběhne automaticky na pozadí a uživatel pracující na svém počítače je upozorněn, jakmile jsou nová data připravena k používání. Touto technologií lze aktualizovat metodiku, právní předpisy v plném rozsahu bez omezení, ale také potřebné programové vybavení. Každý uživatel se nyní může sám rozhodnout, zda bude i nadále využívat současný systém aktualizací šířených na médiu CD ROM nebo si nainstaluje podporu automatických aktualizací z internetové verze. Současné řešení, dostupné na CD Účetního poradce se stavem dat k 1.8.2007, není však zatím vhodné pro síťové instalace, ale předpokládáme, že i na většině těchto instalací bude fungovat bez omezení. Uživatelé intranetových instalací zatím nemohou využít automatických aktualizací se vším komfortem, pro tyto instalace připravujeme zvláštní verzi aktualizačního klienta a předpokládáme jeho zavedení počínaje listopadovou aktualizací.

Instalace podpory aktualizací

Podpora automatických aktualizací se instaluje z CD Účetního poradce se stavem dat k 1.8.2007. Po vložení CD do mechaniky se instalační program automaticky spustí a provede test, zda proces automatických aktualizací je již v počítači nainstalován nebo ne. Je-li výsledek testu kladný a proces v počítači již běží, instalační program jej zastaví a zobrazí informační zprávu „Ukončuji proces automatických aktualizací QbUpdateClient.EXE“. Další průběh instalace je bez změny, ve srovnání s dřívější verzí, až do zobrazení dialogového okna s názvem „Typ instalace a používání systému“. Ve spodní části tohoto okna je implicitně zaškrtnutá volba „Instalovat podporu aktualizací po internetu“. Dřívější verze instalačního programu tuto volbu obsahovaly také, ale instalační program instaloval podporu mimořádných aktualizací ke stažení. Pokud zůstane tato volba zaškrtnutá, instalační program nainstaluje podporu automatických aktualizací a po skončení instalace proces spustí. Proces je indikován ikonou, která se doplní do pravé části hlavního panelu Windows, viz příklad na obrázku.

Příklad umístění ikony procesu automatických aktualizací

[umístění ikony]
Instalační program zapíše příkaz ke spuštění procesu při každém startu počítače do registrů Windows. Má-li instalující uživatel příslušná administrátorská oprávnění, zápis se provede pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE, u ostatních uživatelů se zápis provede pod klíč HKEY_CURRENT_USER. V obou dvou případech pak se jedná o zápis do větve:

Software\Microsoft\CurrentVersion\Run\QbUpdateClient.EXE

Výhodou zápisu pod klíč HKEY_LOCAL_MACHINE je platnost pro všechny uživatele počítače, druhá varianta omezuje platnost pouze na právě přihlášeného uživatele.

Aktivace procesu

Proces automatických aktualizací je po instalaci připraven, ale není aktivní. Aktivace se provádí v prohlížecím programu Účetního poradce postupem:
 • Spusťte Účetního poradce.
 • Klikněte na položku „Projekt“ v hlavní nabídce aplikace. (V levém horním rohu pracovního okna.)
 • Zvolte položku „Možnosti“.
 • Klikněte na záložku „Ostatní“.
 • Zaškrtněte „Aktualizace na pozadí zapnuta“
 • Doporučujeme zvolit „Kontrola při každém startu počítače“
 • Zvolte „Kontrola každý den“ nebo „Kontrola jednou týdně“.
Tlačítkem „Ukončení aktualizačního programu“ lze proces automatických aktualizací zrušit, odstraní se i ikona z hlavního panelu Windows. Není-li proces automatických aktualizací aktivní, lze proces znovu spustit stiskem tlačítka „Spuštění aktualizačního programu“.

Vlastnosti procesu

Proces se spouští automaticky při každém startu počítače, za předpokladu dodržení postupu při instalaci a následné aktivaci procesu. Nejprve dojde k ověření dostupnosti připojení do sítě Internet. Není-li počítač připojen, proces tento stav indikuje tvarem ikony, zůstává aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. K dalšímu ověření připojení dojde po restartu počítače nebo kliknutím na položce „Start“ v lokální nabídce procesu. Je-li počítač připojen do sítě Internet, prvním krokem je vždy ověření platnosti licencí zapsaných pro Účetního poradce v počítači uživatele. Licence se načtou z počítače uživatele a porovnají s databází na aktualizačním serveru internetové verze. Jedná-li se o oprávněného uživatele, proces pokračuje dalším krokem, kdy dojde k porovnání dat v internetové verzi se stavem v počítači uživatele. Pokud jsou data v počítači uživatele aktuální, proces zůstane aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Tento stav je indikován tvarem ikony s diářem a hodinami, viz níže. Další ověření proběhne při startu počítače nebo kliknutím na volbu „Start“ v lokální nabídce procesu.

Pokud proces zjistí, že v internetové verzi jsou novější data než v počítači uživatele, začne novější data ihned přenášet do počítače. Přenos běží na pozadí a je indikován dynamicky se měnící ikonou ve tvaru válce s šipkou, která směřuje dovnitř. Proces přenášení souborů lze kdykoli přerušit, přenos při opětovném spuštění vždy naváže na předchozí stav. Při přerušení nedochází ke ztrátě dosud přenesených dat. Nová data se ukládají na disk, standardně ve Windows XP do adresáře:

Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Temp\QB6\Upd_dll

U ostatních verzí Windows se používá funkčně shodná cesta. Jakmile jsou data kompletní, přenos je ukončen a zobrazí se informace „Aktualizace jsou připraveny k instalaci“ a zobrazí se dialog s textem „Je připravena aktualizace QuickBook. Přejete si ji provést ?“. Kladná odpověď zajistí integraci přenesených dat a jejich přenos do pracovního adresáře Účetního poradce v počítači uživatele. Nová data se do Účetního poradce promítnou po následném spuštění aplikace.

K dalšímu ověření aktuálnosti instalace Účetního poradce dojde po restartu počítače nebo v nastavené periodě. Ručně lze další ověření vyvolat kliknutím na volbu „Start“ v lokální nabídce procesu.

Nové vlastnosti procesu po 1.11.2007

Proces se spouští automaticky při každém startu počítače, za předpokladu dodržení postupu při instalaci a následné aktivaci procesu. Po spuštění počítače proces čeká přibližně tři minuty, po uplynutí této doby dojde k ověření dostupnosti připojení do sítě Internet. Odložení ověření připojení do sítě Internet je novou vlastností procesu. Odložením připojení jsme reagovali na konflikty s automaticky se aktualizujícími antivirovými programy. Současné připojení antivirového programu a procesu automatických aktualizací Účetního poradce vedlo k zpomalení startu počítače a jeho přípravy k práci.

Test připojení do sítě Internet

Problémovou oblastí se ukázala také konektivita uživatelů do sítě Internet. Připojení technologií ADSL od různých poskytovatelů má časté výpadky, připojení prostřednictvím místní interní sítě bývá často omezeno právy, což procesu aktualizací znemožňuje činnost. Zjistí-li se při startu, že počítač není připojen do sítě Internet, proces tento stav indikuje tvarem ikony, zůstává aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Pokud si nejste jisti výsledkem ověření připojení do sítě Internet, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu procesu a v lokální nabídce zvolte položku "Test spojení". Tato nová funkce ověří stav připojení počítače do sítě Internet a zobrazí protokol o výsledku testu, například:

QBUpdate Verze: 1.1.0.27 18.11.2007 15:51:39
QB6 Verze: 6.1.0.196
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Adresare:
PathData:C:\UP2007
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Aktualizace:
WWWKontrolaPriStartu:1
LAN OK

Pokud test proběhne bez závad a v protokolu je uveden kladný výsledek testu, proces automatických aktualizací se ihned spustí (pokud na serveru existuje nová aktualizace) nebo dojde pouze k ověření stavu, jehož výsledek se zapíše do protokolu. Protokol se zobrazí ve zvláštním dialogovém okně, které obsahuje ve spodní části dvě tlačítka:

 • Zavřít - Uzavře dialogové okno
 • Do schránky - Přenese obsah okna do schránky Windows (pokud budete chtít odeslat výsledek testu na technickou podporu)

Pomalá připojení do sítě Internet

U uživatelů, kteří dosud využívají vytáčené připojení do sítě Internet, ne příliš kvalitní WiFi připojení nebo pomalé připojení prostřednictvím místní sítě, vznikaly problémy s velikostí přenášeného datového bloku. Proces aktualizování se prodlužoval na několik desítek hodin a většinou i tak končil chybou. Pro tyto uživatele jsme do programu doplnili funkci "Nastavení". Funkce se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem na ikoně procesu a v zobrazeném dialogu je nutné zaškrtnout "Pomalé napojení na internet". V průběhu aktualizování se bude pracovat s 5x menšími datovými bloky, tím se zvýší pravděpodobnost jejich správného přenosu do počítače uživatele.

Nastavení práce "offline" v internetovém prohlížeči

Internetový prohlížeč může pracovat v režimu "online", tzn. stránky se načítají ze sítě nebo "offline", tzn. stránky se načítají z místního disku. Pokud je z nějakých důvodů nastavena práce "offline", pak toto nastavení může bránit správné funkci aktualizačního procesu a je nutné v aktualizačním procesu nastavit ignorování. Ignorovat práci "offline" nastavíte kliknutím pravým tlačítkem myši na ikoně procesu, volbou položky "Nastavení" a zaškrtnutím položky "Ignorovat "Offline" nastavení IE" v zobrazeném dialogovém okně.

V Internet Explorer, který je standardním internetovým prohlížečem dodávaným s Windows, se nastavení práce "offline" provádí v nabídce "Soubor" ("File").

Výmaz dočasných souborů

Předchozí změny reagovaly na problémové situace v připojení do sítě Internet na straně uživatele, "Výmaz dočasných souborů" reaguje na případné problémy na straně aktualizačního serveru. Bohužel je nutné počítat i s výpadky konektivity na straně serveru, žádný poskytovatel připojení negarantuje konektivitu na 100 %. K výpadku může dojít kdekoli v síti mezi aktualizačním serverem a uživatelem. Pokud k takovému výpadku dojde, může dojít k poškození přenášeného datového souboru natolik, že proces nedokáže na již přenesená data navázat. Proces automatických aktualizací tento stav signalizuje zprávou "Při aktualizaci došlo k chybám", která se zobrazí na ikoně procesu.

Tlačítko "Výmaz dočasných souborů" slouží k odstranění poškozených souborů z přechodného adresáře, tím se vytvoří předpoklady pro obnovení procesu. Doporučujeme Vám v těchto případech dodržet následující postup:
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
 • V nabídce zvolte položku "Nastavení".
 • V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko "Výmaz dočasných souborů".
 • Uzavřete dialogové okno kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
 • V nabídce zvolte položku "Start" nebo "Test spojení".
 • Pokud jsou na serveru nová data, začnou se přenášet
do Vašeho počítače. Přenos je indikován změnou tvaru ikony.

Význam tvaru ikony procesu


[nejsou nová data]
Na aktualizačním serveru internetové verze nejsou žádná nová data. Proces čeká na další ověření, je nečinný.
[není připojení]
Není k dispozici připojení do sítě Internet. Proces čeká na další ověření, je nečinný.
[přenos dat]
Na aktualizačním serveru internetové verze byla zjištěna nová data, autorizace spojení proběhla úspěšně a probíhá přenos nových datových souborů do počítače uživatele.
[přenos ukončen]
Přenos nových dat byl ukončen, data jsou připravena k instalaci.

Lokální nabídka procesu

Lokální nabídku procesu lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem na ikoně procesu. V nabídce jsou čtyři položky s následujícím významem:

Konec
Ukončí proces a odstraní ikonu z hlavního panelu. Proces se opět automaticky spustí při následném startu počítače.
Test spojení
Ověří stav napojení počítače do sítě Internet a vypíše protokol o výsledku testu. Pokud je spojení v pořádku a na serveru jsou připravena nová data, začne proces aktualizací probíhat.

Nastavení
Obsahuje nastavení "Ignorovat "offline" nastavení IE", snížení velikosti přenášeného bloku dat volbou "Pomalé napojení na internet", tlačítko "Výmaz dočasných souborů" pro odstranění chyb v případě neočekávaného výpadku na straně serveru.

Stav
Zobrazí informační dialog, který dokumentuje průběh přenosu datových souborů do počítače uživatele. Jedná se o doplňkové informace, které lze využít v případě chybné funkce aktualizačního procesu nebo zjištění aktuálního stavu. Z dialogu lze proces automatických aktualizací přerušit nebo naopak znovu spustit.
Start
Používá se pro ruční aktivaci procesu v případech, kdy byl proces zastaven nebo pozastaven na přání uživatele, nebo se má provést nové ověření aktuálnosti instalace Účetního poradce.
Pozastavení
Obsahuje různé možnosti pozastavení procesu:
 • 15 minut - na dobu 15 minut
 • 1 hodina - na dobu jedné hodiny
 • Do večera - do 20 hodin
 • Do znovuspuštění do kliknutí na tlačítko „Znovuspuštění aktualizací“ v informačním dialogu.
 • Do odvolání - do kliknutí na volbu „Start“

Průběh procesu automatických aktualizací

Je-li počítač připojen do sítě Internet, prvním krokem je vždy ověření platnosti licencí zapsaných pro Účetního poradce v počítači uživatele. Licence se načtou z počítače uživatele a porovnají s databází na aktualizačním serveru. Jedná-li se o oprávněného uživatele, proces pokračuje dalším krokem, kdy dojde k porovnání dat v internetové verzi Účetního poradce se stavem v počítači uživatele. Pokud jsou data v počítači uživatele aktuální, proces zůstane aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Tento stav je indikován tvarem ikony s diářem a hodinami, viz Indikace stavů procesu. Další ověření proběhne při startu počítače nebo kliknutím na volbu "Start" v lokální nabídce procesu.

Při komunikaci aktualizačního klienta se serverem se nepředávají žádné informace z prostředí počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací, které slouží zákaznické podpoře pro sledování provozu, vyhodnocení chybových stavů a ověření konektivity uživatele:
 • licenční čísla, licenční kódy neposílají se prostřednictvím sítě, pouze se ověří jejich platnost a použijí se pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené tajemství),
 • jméno a verze aktualizačního klienta QBUpdateClient.exe, (programu, který řídí proces aktualizací)
 • jméno a verze prohlížecího programu Účetního poradce QB6.EXE,
 • NetBIOS jméno počítače uživatele pro identifikaci v případě řešení problémových situací.
Pokud proces zjistí, že v internetové verzi jsou novější data než v počítači uživatele, začne novější data ihned přenášet do počítače. Přenos běží na pozadí a je indikován dynamicky se měnící ikonou ve tvaru válce s šipkou, která směřuje dovnitř. Proces přenášení souborů lze kdykoli přerušit, přenos při opětovném spuštění vždy naváže na předchozí stav. Při přerušení nedochází ke ztrátě dosud přenesených dat. Nová data se ukládají na disk, standardně ve Windows XP do adresáře:

Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Temp\QB6\Upd_dll

U ostatních verzí Windows se používá funkčně shodná cesta. Jakmile jsou data kompletní, přenos je ukončen a zobrazí se informace "Aktualizace jsou připraveny k instalaci" a zobrazí se dialog s textem "Je připravena aktualizace QuickBook. Přejete si ji provést?". Kladná odpověď zajistí integraci přenesených dat a jejich přenos do pracovního adresáře Účetního poradce v počítači uživatele. Nová data se do Účetního poradce promítnou po následném spuštění aplikace.

K dalšímu ověření aktuálnosti instalace Účetního poradce dojde po restartu počítače nebo v nastavené periodě. Ručně lze další ověření vyvolat kliknutím na volbu "Start" v lokální nabídce procesu.

Omezení

Automatické aktualizace omezují pouze instalování Účetního poradce a jeho rozšíření do různých adresářů v jednom počítači. Celý systém musí být nainstalován do jednoho adresáře. Dále nelze současně v jednom počítači používat systém Účetní poradce a systém Legislativa školy.

Současné řešení, dostupné na CD Účetního poradce se stavem dat k 1.8.2007, není zatím vhodné pro síťové instalace, ale předpokládáme, že i na většině těchto instalací bude fungovat bez omezení. Uživatelé intranetových instalací zatím nemohou využít automatických aktualizací se vším komfortem, pro tyto instalace připravujeme zvláštní verzi aktualizačního klienta a předpokládáme jeho zavedení počínaje listopadovou aktualizací.

Časté dotazy a odpovědiProgram při spuštění hlásí, že data nejsou aktuální

Tato zpráva se objeví v případě, že v uplynulých 30 dnech se do vašeho počítače nepřenesla žádná nová data. Pokud automatické aktualizace nevzužíváte, doporučujeme tuto funkci programu vypnout: projekt/Možnosti/Ostataní/Kontrola aktuálnosti datového obsahu. Pokud automatické aktualizace používáte, je problém v jejich nastavení nebo jiná chyba. Kontaktujte prosím výrobce nejprve ohledně ověření vaší licence, viz doporučení.

Doporučení:

Ověřte si rozsah a platnost Vaší licence zadáním licence do ověřovacího formuláře na www.mp-soft.cz nebo licenční číslo zašlete na e-mail mp-soft@mp-soft.cz. Licenční číslo ověříme a navrhneme řešení Vašeho problému.

Při aktualizaci došlo k chybám, pro UPDATE nebyla nalezena žádná platná licence

Příčinou tohoto chybového hlášení může být ukončení platnosti licence nebo překročení jejího rozsahu. Platnost licence může být ukončena na Vaši žádost nebo automaticky, pokud neuhradíte pravidelnou platbu
za aktualizaci, případně předplatné aktualizací a následně nereagujete na související korespondeci.
K překročení rozsahu licence může dojít v okamžiku, když si program nainstalujete do více počítačů než povoluje rozsah Vámi zakoupené licence a v instalaci si povolíte automatické aktualizace. Více o rozsahu licence najdete v bulletinu INFO Účetní poradce 1/2008.

Doporučení:

Ověřte si rozsah a platnost Vaší licence zadáním licence do ověřovacího formuláře na www.mp-soft.cz nebo licenční číslo zašlete na e-mail mp-soft@mp-soft.cz. Licenční číslo ověříme a navrhneme řešení Vašeho problému.

Můj počítač si nemůže aktualizaci stáhnout, zobrazuje se zpráva "..byl překročen maximální počet uživatelů.."

V odpovědi na tento dotaz je nutné nejprve vysvětlit princip procesu automatických aktualizací. Proces je koncipován jako plně automatický, fungující nezávisle na uživateli. Pokud si uživatel proces nainstaluje a následně aktivuje v prohlížecím programu (Projekt/Možnosti/Ostatní/Aktualizace na pozadí zapnuta), pak se aktualizace provede v okamžiku, kdy dojde ke shodě počítače uživatele a aktualizačního serveru. Na straně počítače musí být splněna podmínka připojení do sítě Internet, dostatečná volná kapacita disku a vytížení počítače maximálně na 30 %. Na straně serveru musí být volná pozice pro připojení, paralelně se vždy aktualizace přenášejí pouze do určité skupiny počítačů. Pokud je skupina naplněna, připojit se nelze a počítač uživatele musí čekat, až se uvolní místo.
Zpráva "..byl překročen maximální počet uživatelů.." se objeví při pokusu o spuštění aktualizací kliknutím na "Start" nebo "Test spojení" v lokální nabídce procesu (klik pravým tlačítkem na ikoně procesu = objeví se nabídka).
Další příčinou zobrazení uvedené zprávy je překročení povoleného rozsahu licence. Například, pokud vlastník licence pro jeden počítač má Účetního poradce nainstalovaného do více počítačů, aktualizační server považuje za splnění aktualizace přenos do prvního počítače, který se přihlásí. Přenos do dalšího počítače může být odmítnut právě touto zprávou.

Doporučení:

Nechávejte počítač déle zapnutý, aby měl více příležitostí připojit se k aktualizačnímu serveru. Mezi nejvíce frekventované denní hodiny patří 6-14 hodin. Máte-li pochybnosti o funkci automatických aktualizací, pošlete licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, zjistíme aktuální stav komunikace Vašeho počítače a sdělíme Vám výsledek.

Proč se aktualizace nestáhne hned, jakmile přijde informační e-mail se seznamem novinek?

Odpověď vychází z předchozího výkladu. Aktualizace se stáhne v okamžiku, kdy jsou splněny základní podmínky pro přenos a dojde ke shodě mezi počítačem uživatele a aktualizačním serverem.

Doporučení:

Nechejte počítač zapnutý, aby měl příležitost připojit se k aktualizačnímu serveru. Přenos aktualizace může trvat řádově minuty až desítky minut, podle rozsahu právě aktualizovaných dat.

Na ikoně QBUpdate se zobrazí "Na serveru není nic nového"

Aktualizační klient ve Vašem počítači si ověřuje stav serveru v pravidelných intervalech. Pokud jsou data na serveru shodná s obsahem Vašeho počítače, pak se zobrazí tato zpráva.

Doporučení:

Máte-li pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení, pošlete Vaše licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, ověříme stav komunikace Vašeho počítače a sdělíme Vám výsledek.

Proč v programu vidím dřívější stav, když se aktualizace provedla?

Přenos aktualizace do Vašeho počítače má dvě navazující fáze, první – přenos dat z aktualizačního serveru do počítače uživatele, druhá – instalace dat ve Vašem počítači. Data se nainstalují až v okamžiku, že došlo k přenesení všech nových dat. Je možné, že přenos ještě neskončil a bude pokračovat.

Doporučení:

Pošlete Vaše licenční číslo na e-mail: mp-soft@mp-soft.cz, ověříme stav přenesených dat a sdělíme Vám výsledek.>

Proč se vymažou automatické aktualizace, když musím přeinstalovat program?

Instalaci provádíte z disku CD, kde jsou data vztažena k datu uzávěrky aktualizace šířené na médiu. Data z CD přepíší novější data, která se Vám přenesla do počítače prostřednictvím Internetu.

Doporučení:

Instalujte z CD co nejméně, jen v nezbytných případech.

Objeví se zpráva "aktualizace byla přerušena"

Jedná se o velmi častý jev, zejména u ADSL připojení do sítě Internet, ale nejenom u těchto, způsobený výpadky v připojení do sítě. Výpadkům v síti bohužel zabránit nelze, jsou průvodním jevem každého připojení. Aktualizační klient je na tuto situaci připraven, přenos aktualizace se sice přeruší, ale dojde ke ztrátě pouze posledního přenášeného bloku, což je zanedbatelná část aktualizovaných dat. Jakmile bude připojení do sítě obnoveno a dojde ke shodě mezi počítačem a aktualizačním serverem, aktualizace se automaticky znovu spustí a přenos naváže v místě, kde byl přerušen.

Doporučení:

Nechejte počítač zapnutý, aby měl příležitost připojit se znovu k aktualizačnímu serveru.

Nainstaloval jsem si program a od té doby neustále probíhají aktualizace a dokončení se odhaduje řádově na desítky hodin.

Zřejmě se jedná o pomalé připojení do sítě Internet, pro které proces automatických aktualizací není prioritně určen. Automatické aktualizace budou fungovat i na pomalém připojení, ale je nutné počítat s delšími dobami přenosu.

Doporučení:

Nechejte počítač co nejdéle zapnutý, třeba i přes noc, aby měl dostatek času na přenos dat. Pokud počítač vypnete, proces aktualizací sice při příštím zapnutí naváže, ale mezitím mohou být data nahrazena novou verzí, vše se automaticky vymaže a přenos začne znovu. Vám jako uživateli se to potom jeví jako nekonečný proces. Dále doporučujeme nastavit v „Nastavení“ „Pomalé připojení na Internet“, přenášené bloky se zmenší a přenos bude rychlejší.

Mohu pracovat s Účetním poradcem, když se stahují aktualizace?

Ano, aktualizace se stahují do přechodného adresáře. Instalace nových dat se provádí vždy při spuštění Účetního poradce, ne za běhu aplikace.

Nainstaloval jsem si automatické aktualizace, proces se spustí vždy při startu počítače, provede aktualizaci a zůstane spuštěn. Není to zbytečné?

Automatické aktualizace jsou procesem, který běží po celou dobu práce počítače a i když je zdánlivě nečinný, v pravidelných intervalech ověřuje stav serveru. Nároky procesu na výkon počítače a paměť jsou minimální. Pro Vás jako pro uživatele, je výhodné a pohodlné, aby proces běžel, zjišťoval stav dat nezávisle na Vás a informoval Vás v okamžiku, že je něco nového.


Úvod

QBUpdateClientService je klientským programem systému pro aktualizace dat a programů projektu Účetní poradce a jeho rozšiřujících modulů. Je určen systémovým administrátorům pro automatizaci procesu aktualizace dat a programů síťových víceuživatelských licencí používaných běžnými klienty QB6.EXE v lokální síti a pro aktualizaci dat webového klienta IntraGate. QBUpdateClientService je realizován jako Win32 systémová služba určená pro běh na serveru. Je nezávislá na stavu přihlášení či nepřihlášení uživatele. Je určena pro provoz na serverových verzích Microsoft Windows – tedy Windows 2000 Serveru či Windows Serveru 2003. Principiálně však může běžet na jakýchkoliv Windows odvozených od Windows NT.

Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN

Tento způsob využití předpokládá provozování víceuživatelské licence Účetního poradce v lokální počítačové síti zákazníka. Doporučena je následující infrastruktura:
 • Serverem je některá z verzí serverových Windows. Na něm jsou pro uživatele vytvořena sdílení obsahující program QB6.EXE (s přístupem pouze pro čtení) a sdílení obsahující data (též pouze pro čtení) – může jít o různá nebo i jen jedno sdílení (Share).
 • Klientské stanice jsou připojeny do lokální sítě společné se serverem, provozují některou z podporovaných verzí Windows a uživatelé Účetního poradce využívající "tlustého" klienta QB6.EXE.
 • V doporučeném prostředí není vhodné, aby měli uživatelé instalován program QB6.EXE lokálně na stanicích, ale stačí jedna společná sdílená kopie QB6.EXE na serveru. Uživatelé na stanicích mají k dispozici pouze ikonu, která vede přímo na UNC serverového sdílení (\\server\UP\Programy\QB6.EXE) nebo využívá společného mapovaného disku, například (X:\UP\Programy\QB6.EXE).
 • Adresáře jsou v konfiguraci na každé stanici a pro každého uživatele nastaveny opět na síťový zdroj serveru přes UNC cestu nebo s využitím sdíleného disku.
 • Všechna sdílení mohou být pro uživatele z bezpečnostních důvodů určena pouze pro čtení.
Alternativně je možné mít sdílené adresáře na jiném serveru než Windows – např. na Linuxu či Novell NetWare. Služba QBUpdateClientService však musí být provozována na serveru s OS Windows.

V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará automatizovaně o průběžnou aktualizaci programu QB6.EXE a dat Účetního poradce bez zásahu administrátora. Znamená to tedy, že na stanicích nemusí běžet běžný aktualizační klient QBUpdateClient.exe, popisovaný v předchozím článku, určený pro jednouživatelské verze. Paralelní běh jednouživatelského klienta QBUpdateClient.EXE na stanici je nežádoucí!

QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin, během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba stáhne a nainstaluje nová data a programy. Uživatelé tak mají po příchodu do zaměstnání aktuální program a data.

Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům a zároveň je zajištěno, že v době běhu automatické aktualizace neběží žádný prohlížeč QB6.EXE a nejsou otevřeny datové soubory Účetního poradce žádným uživatelem.

Provoz intranetového serveru IntraGate

Druhým předpokládaným scénářem využití je provozování víceuživatelské licence Účetního poradce v lokální počítačové síti zákazníka s využitím intranetové brány IntraGate a "tenkých" klientů tvořených webovým prohlížečem (doporučen je Microsoft Internet Explorer). Předpokládá se následující infrastruktura:
 • Server provozující serverovou verzi Windows, IIS a v něm virtuální adresář pro IntraGate. Na serveru jsou zároveň umístěna data.
 • Klienti v LAN využívají pro práci s Účetním poradcem webový prohlížeč.
V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará o průběžnou aktualizaci dat bez zásahu administrátora.

QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin, během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba stáhne a nainstaluje nová data.

Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům. IntraGate je navržena tak, aby byla schopna přijmout změnu dat za provozu a proto může k jejich aktualizaci dojít i bez ohledu na právě pracující uživatele.

Instalace

Instalace QBUpdateClientService je jednoduchá a proto nevyžaduje speciální instalační program. Instalujícímu správci postačí základní nástroje systému Windows.

QBUpdateClientService je tvořen pouze dvěma soubory:
 • QBUpdateClientSvc.exe – je vlastním výkonným programem – Win32 službou zajišťující veškerou funkcionalitu,
 • QBUpdateClientSvcRM.dll – je samostatným resource souborem potřebným pro správné zobrazování záznamů od QBUpdateClientService v Event Vieweru (Prohlížeči událostí) systému Windows.


Instalační postup:
 • Instalaci je nutné provádět v kontextu uživatele, který má lokální administrátorská práva k danému serveru. Nejčastěji půjde zřejmě o uživatele Administrator.
 • Nakopírujte oba uvedené soubory (QBUpdateClientSvc.exe a QBUpdateClientSvcRM.dll) do
  • adresáře obsahujícího sdílený program QB6.EXE v případě provozu LAN verze nebo
  • adresáře obsahujícího QBWWW.DLL v případě provozu IntraGate.
 • Nainstalujte službu QBUpdateClientService příkazem QBUpdateClientSvc.exe /install z adresáře dle bodu 1. Tento příkaz zajistí kompletní instalaci uvedené služby v systému Windows.
 • Spusťte správu služeb z administrativních nástrojů systému Windows. V nich se instalovaná služba objeví pod názvem "QBUpdateClientService - aktualizace dat a programů systému QuickBook". Zobrazte vlastnosti služby, službu zatím nespouštějte. Standardně je nastaveno:
  • automatické spouštění služby po startu počítače – je žádoucí a proto se nedoporučuje jej měnit,
  • v záložce pro přihlášení je zvoleno použití místního systémového účtu (LocalSystem). Doporučujeme jej ponechat, pokud nejsou důvody k jeho změně. Pokud jej budete měnit (např. v případě, kdy má služba QBUpdateClientService přistupovat k síťovým diskům), je třeba zajistit, aby zvolený účet, v jehož kontextu služba poběží, měl dostatečná práva ke všem zdrojům – viz kapitola popisující konfigurační parametry.
 • Při instalaci byl zároveň vytvořen klíč v registry obsahující všechny hodnoty parametrů, kterými lze nastavit a modifikovat vlastnosti služby. Spusťte program na editaci systémového registru (např. REGEDIT.EXE) a otevřete klíč: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService
 • Dle pokynů v kapitole Konfigurační parametry musíte nastavit minimálně následující hodnoty bez jejichž počátečního nastavení služba po spuštění ohlásí příslušnou chybu a zase se zastaví.:
  • Dirs.BackupDir, Dirs.ExeHomeDir,
  • Dirs.QBDataDir, Dirs.QBDownloadDir,
  • Dirs.QBUpdateDownloads, Licence.Codes,
  • Licence.Names a QBUpdate.ServerName,
 • Dle způsobu využití (LAN update nebo IntraGate update) nastavte LANUpdate.Enabled nebo IntraGateUpdate.Enabled.
 • Spusťte službu buď ze správce služeb nebo příkazem net start QBUpdateClientService
 • Ověřte, že služba běží a v Logu správné nastavení konfiguračních hodnot. V Logu též najdete, kdy proběhne první aktualizace. Po jejím provedení najdete v Logu podrobný výpis činnosti služby a případné chyby, pokud nastaly.
Tím je proces instalace a prvotního nastavení služby dokončen.

Odinstalace

Službu QBUpdateClientService lze kdykoliv odinstalovat.

Odinstalační postup:
 • Zastavte službu, pokud běží – ze správce služeb nebo příkazem net stop QBUpdateClientService
 • Z adresáře, kde je QBUpdateClientService instalována spusťte příkaz QBUpdateClientSvc.exe /uninstall
 • Z uvedeného adresáře smažte soubory QBUpdateClientSvc.exe a QBUpdateClientSvcRM.dll
 • Odinstalace záměrně nemaže konfigurační údaje z registry (pro případ reinstalace). Ty je proto třeba smazat ručně, například z programu REGEDIT.EXE. Smažte klíč: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService se vším, co obsahuje.
Tím je proces odinstalace dokončen.

Další informace

 • Podmínkou pro provoz s IntraGate je verze IntraGate 5.9 z 3.11.2007 nebo novější. U starších verzí není schopna služba zjistit verzi qbwww.dll a ohlásí to jako chybu.
 • Při komunikaci s QBUpdate serverem nepředává služba QBupdateClientService (ani desktopový aktualizační program QBUpdateClient.exe) žádné informace z prostředí počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací sloužících zákaznické podpoře pro sledování provozu:
 • licenční čísla, licenční kódy nejsou posílány, jen kontrolovány – slouží pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené tajemství),
 • jméno a verze aktualizačního klienta (QBUpdateClient.exe nebo QBUpdateClientSvc.exe),
 • jméno a verze klienta (QB6.EXE nebo QBWWW.DLL),
 • NetBIOS jméno počítače.
 • Komunikační protokol je založen na XML a v případě zvýšených bezpečnostních požadavků lze předchozí tvrzení snadno ověřit.
 • Průběh aktualizace dat – LANUpdate – po stažení všech dat je, pokud je aktuální čas ve stanoveném časovém okně, spuštěna analýza souborů v datovém a Download adresáři a následně jsou soubory přesunuty do datového adresáře. Výsledek analýzy a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
 • Průběh aktualizace dat – IntraGateUpdate – po stažení všech dat je bez ohledu na aktuální čas zavolána funkce pro znovunačtení dat ve spravované instanci IntraGate. Výsledek analýzy a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
 • Průběh aktualizace programů – starší verze programu je přejmenována na .old (může v tu chvíli i běžet) a nová verze je do adresáře přesunuta pod originálním jménem (.exe). Po restartu programu, služby nebo počítače se tak spustí již nová verze. Případná stará verze s .old je na začátku smazána. Pokud by byla v tu chvíli ještě používána verze .old, nepůjde smazat a aktualizace programu skončí chybou.

Konfigurační parametry

Všechny konfigurační parametry se nacházejí v registry, konkrétně v klíči \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService. Hodnoty se standardním obsahem jsou automaticky vytvořeny při instalaci služby a proto je možné je již jen měnit. Můžete použít libovolný editor pro práci s Registry systému Windows, např. standardní REGEDIT.EXE. Úpravy provádějte pod účtem, který je členem skupiny lokálních administrátorů, nejčastěji zřejmě jako Administrator.

Upozornění: služba QBUpdateClientService musí mít dostatečná oprávnění pro čtení a zápis hodnot v uvedeném klíči. Po instalaci je služba standardně nakonfigurována pro běh pod účtem lokálního systémového účtu serveru, který tato oprávnění má. Pokud jste měnili identitu uživatele, v jehož kontextu služba poběží (např. kvůli přístupu k sdíleným adresářům ve vaší síti), přidělte tomuto uživateli oprávnění pro čtení a zápis k uvedenému klíči v Registry.

Poznámka: u všech parametrů, které obsahují cestu k adresářům používejte v případě síťových cest výhradně UNC zápis (\\server\sdílení\cesta...) a ne písmena případných mapovaných jednotek – ta nejsou službě namapována. Zajistěte, aby uvedený uživatel služby měl na těchto síťových cestách dostatečná oprávnění dle odpovídajícího sloupce tabulky, viz příloha.