[Projekty]
[Účetní poradce]
[SAS]
[Legislativa školy]
[Gaudeamus]

Licence, licenční kódy a oprávnění

Součástí instalační sady jsou plastové kartičky s licenčním číslem (nebo čísly) a ostatními licenčními kódy. Instalační sada je zasílána vždy na oprávněnou osobu uživatele, která převzetím instalační sady také přebírá odpovědnost za nakládání s licencí.

Licenční kódy je nutné vždy zadat při instalaci programu do nového počítače nebo při změně umístění instalace. V případě aktualizací se licence musí zadat pouze v případech, kdy předchozí instalace nebyla provedena standardním způsobem nebo byla pozměněna vnějším vlivem. Dodržování rozsahu licence se zásadním způsobem projeví při automatickém aktualizování. Aktualizační klient provádí autorizaci spojení a ověřuje, zda rozsah licence nebyl překročen. Při překročení rozsahu licence může nastat situace, že přenos aktualizací do počítače uživatele bude odmítnut, protože již aktualizace pro danou licenci byla provedena do jiného počítače.

Informaci o rozsahu licence je zakódováno v licenčním čísle, tzn. do kolika počítačů lze produkt instalovat, případně pro kolik uživatelů je určen při síťovém provozu. Popis struktury licenčního čísla uvádí následující příklad:

U011234

U - definuje produkt, pro který je licence určena,
01 - první dvě číslice určují rozsah licennce,
1234 - poslední čtyři číslice jsou jedinečným sériovým identifikačním číslem.

Význam písmen vyhrazených pro moduly Účetního poradce:

 • A Pracovně právní předpisy
 • B Sociální zákony a vyhlášky
 • C Celní předpisy
 • D Zamezení dvojího zdanění
 • H Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • I Účetní & daňová judikatura
 • J Majetek a cenové předpisy
 • K Automobilová doprava
 • M Mzdové předpisy
 • N Mezinárodní regulace daní a účetnictví
 • P Pracovně právní poradce
 • Q Auditor
 • R Mzdové předpisy pro příspěvkové organizace
 • S Školské zákony a vyhlášky
 • T Kapitálový trh
 • U Účetní poradce
 • W IntraGate
 • Z Zdravotní legislativa


Vymezení rozsahu nejvíce používaných licencí:

 • 01 Licence, kterou lze instalovat pouze na jeden počítač, nepracuje v síti.
 • 02 Licence, kterou lze instalovat do dvou samostatných počítačů nebo používat v místní síti dvou počítačů.
 • 05 Licence, kterou lze instalovat maximálně do pěti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro pět uživatelů.
 • 10 Licence, kterou lze instalovat maximálně do deseti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro deset uživatelů.
 • 15 Licence, kterou lze instalovat maximálně do patnácti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro patnáct uživatelů.
 • 20 Licence, kterou lze instalovat maximálně do dvaceti samostatných počítačů nebo používat v místní síti pro dvacet uživatelů.